Profil Absolwenta
Sylwetka absolwenta Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa na kierunku Ogrodnictwo prowadzone jest kształcenie w ramach studiów I oraz II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych. Studia I stopnia (inżynierskie) trwają 3,5-roku (7 semestrów) i obejmują następujące specjalności: Ogrodnictwo z Marketingiem; Agroekologia i Ochrona Roślin oraz Bioinżynieria. Na II stopniu studiów (magisterskie) kształcenie trwa 1,5 roku (3 semestry) i obejmuje następujące specjalności: Rośliny Warzywne; Rośliny Ozdobne; Sadownictwo i Uprawa Winorośli; Agroekologia i Ochrona Roślin oraz Bioinżynieria. Specjalność Sztuka Ogrodowa została przekształcona w kierunek studiów od roku akademickiego 2015/2016, natomiast specjalność Rośliny Lecznicze i Prozdrowotne — od roku akademickiego 2016/2017.

Na kierunku Biotechnologia studia stacjonarne prowadzone są w systemie dwustopniowym. Studia I stopnia na specjalności Biotechnologia Stosowana to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku (7 semestrów). Studia II stopnia na kierunku Biotechnologia trwają 3 semestry i pozwalają na uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera. Na studiach magisterskich prowadzone są następujące specjalności: Biotechnologia Stosowana oraz Analityka Biotechnologiczna.

Kierunek Sztuka Ogrodowa oraz kierunek Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych to studia I stopnia, inżynierskie, trwające 3,5 roku (7 semestrów) oraz studia II stopnia, magisterskie, obejmujące 3 semestry (1,5 roku). Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Kierunek International Master of Horticultural Science to studia II stopnia prowadzone przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w kooperacji z Mendel University in Brno oraz Slovak University of Agriculture in Nitra. Studia magisterskie trwają 4 semestry, podczas których studenci uczęszczają na zajęcia w każdym ze współpracujących Uniwersytetów.

Kierunek Environmental and Plant Biotechnology to studia II stopnia, trwające 3 semestry, w języku angielskim. Ta unikalna oferta kierowana jest do studentów z całego świata, którzy chcą zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami biotechnologii środowiskowej i roślinnej.

Kierunek studiów Architektura Krajobrazu jest prowadzony na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji łącznie z Wydziałem Biotechnologii i Ogrodnictwa.

Sylwetki absolwentów Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa przedstawione są poniżej:


I stopień kształcenia

Kierunek Ogrodnictwo

Absolwent I stopnia kierunku Ogrodnictwo posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do prowadzonej działalności w warunkach gospodarki rynkowej. Absolwent zna metody analizy ekonomicznej, podstawy rachunkowości, potrafi efektywnie zarządzać majątkiem i finansami w gospodarstwie oraz racjonalnie oceniać inwestycje. Posiada umiejętność przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego oraz do pracy i świadczenia usług w przetwórstwie owocowo-warzywnym, w bankach, urzędach gmin, agencjach państwowych działających na rzecz rolnictwa, firmach zajmujących się kształtowaniem terenów zieleni, w specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych, w tym wykorzystujących techniki z zakresu biotechnologii roślin, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i upowszechniających wiedzę ogrodniczą oraz instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni.

Specjalność: Ogrodnictwo z Marketingiem

Absolwent specjalności Ogrodnictwo z Marketingiem, oprócz wszystkich umiejętności definiowanych przez kierunkowe efekty kształcenia dla Ogrodnictwa, potrafi samodzielnie zarządzać gospodarstwem ogrodniczym z zachowaniem zasad etyki ogrodniczej oraz z zastosowaniem nowych rozwiązań technicznych pozwalających na osiągnięcie wysokiej jakości produktów ogrodniczych dostosowanych do europejskich standardów. Jest wszechstronnie przygotowany w trzech podstawowych gałęziach ogrodnictwa: sadownictwo i szkółkarstwo, warzywnictwo oraz rośliny ozdobne. Potrafi prowadzić gospodarstwo ogrodnicze w sposób efektywny z racjonalnym wykorzystaniem reguł marketingu, rachunkowości oraz zasad agrotechniki, warunkujących osiągnięcie wysokich standardów jakościowych produktów ogrodniczych zgodnych z wymogami Unii Europejskiej, przy zachowaniu niezdegradowanego środowiska przyrodniczego.

Specjalność: Agroekologia i Ochrona Roślin

Absolwent specjalności Agroekologia i Ochrona Roślin, oprócz wszystkich umiejętności definiowanych przez kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Ogrodnictwo, jest przygotowany do prowadzenia produkcji ogrodniczej metodami bezpiecznymi dla środowiska i konsumenta (rolnictwo zrównoważone), posiada znajomość wymaganych aktów prawnych w tym zakresie, obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Absolwent ma wiedzę z zakresu biologii oraz ekologicznych aspektów występowania i rozwoju agrofagów, umie rozpoznać choroby roślin, szkodniki i chwasty oraz podejmować optymalne działania w celu ich zwalczania. Posiada umiejętności wykorzystania w produkcji ogrodniczej ważnych metod ochrony roślin przed agrofagami (intensywna ochrona roślin). Ma wiedzę w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska rolniczego, zna przyczyny jego degradacji, możliwości zapobiegania oraz rekultywacji terenów zdegradowanych rolniczo i przyrodniczo. Rozumie potrzebę ochrony bioróżnorodności środowiska rolniczego, zna ogólne zasady i przepisy o kwarantannie w hodowli i wymianie produktów rolniczych obowiązujące w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Absolwent zdobywa uprawnienia do obrotu i stosowania środków ochrony roślin. Jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy w służbach fitosanitarnych, w jednostkach certyfikujących gospodarstwa rolnicze prowadzące integrowaną uprawę i ochronę roślin, w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jako kontroler obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin oraz w doradztwie rolniczym.

Specjalność: Sztuka Ogrodowa*

Absolwent specjalności Sztuka Ogrodowa posiada podstawową znajomość metod, technik, materiałów pielęgnacyjnych i konserwatorskich i przepisów branżowych w projektowaniu, kształtowaniu i pielęgnacji środowiska przyrodniczego, zna rośliny ozdobne oraz ich wymagania siedliskowe i funkcjonalne, właściwie dobiera je w terenach zieleni. Ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu zagospodarowania terenów zieleni, wykonywania badań studialnych, opracowań projektowych i realizacji w zakresie terenów zieleni - miejskiej i wiejskiej, parków i ogrodów w obiektach użyteczności publicznej, cmentarzy, obiektów turystycznych, wielofunkcyjnych ogrodów przydomowych, zagospodarowania terenów rolniczych, oceny oddziaływania inwestycji komunalnych.

*od roku akademickiego 2015/2016 kierunek studiów Sztuka Ogrodowa

Specjalność: Bioinżynieria

Absolwent specjalności Bioinżynieria , oprócz wszystkich umiejętności definiowanych przez kierunkowe efekty kształcenia dla Ogrodnictwa, dysponuje podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu biologii komórki, genetyki molekularnej i inżynierii genetycznej oraz biotechnologii i jej zastosowań we współczesnej hodowli roślin i nasiennictwie. Posiada umiejętności w posługiwaniu się metodami konwencjonalnymi i biotechnologicznymi doskonalenia roślin uprawnych. Zna techniki: mikroskopowe, analiz molekularnych i modyfikacji genetycznych, kultur tkankowych, produkcji nasiennej oraz możliwości ich wykorzystania w laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych. Posiada wiedzę pozwalającą na pracę m.in. w firmach hodowlano-nasiennych oraz zajmujących się biotechnologią roślin, stacjach oceny odmian i inspekcji nasiennej.

Specjalność: Rośliny Lecznicze i Prozdrowotne*

Absolwent specjalności Rośliny Lecznicze i Prozdrowotne, oprócz wszystkich umiejętności definiowanych przez kierunkowe efekty kształcenia dla Ogrodnictwa, ma wiedzę dotyczącą substancji biologicznie czynnych w roślinach leczniczych, w tym także w owocach i warzywach. Zna znaczenie roślin w lecznictwie i żywieniu, a także ich rolę w podnoszeniu jakości i kultury życia człowieka. Dysponuje wiedzą z zakresu oceny jakości produktów ogrodniczych i surowców leczniczych, zgodnie ze stawianymi im wymogami i nowoczesnymi trendami w żywieniu człowieka. Posiada umiejętności kształtowania założeń ogrodowych, stwarzających takie otoczenie i środowisko życia człowieka, które służyć będzie polepszaniu jego stanu zdrowia w sensie fizycznym i psychicznym.

*od roku akademickiego 2016/2017 kierunek studiów Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych


Kierunek Biotechnologia

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku Biotechnologia jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczno-chemiczną oraz znajomością podstaw technologii w pracy zawodowej, a także samodzielnego pogłębiania wiedzy i publicznego jej prezentowania. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę ze szczegółowych dyscyplin składających się na biotechnologię, w szczególności: mikrobiologii, biologii komórki, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, genetyki, biofizyki, biochemii, anatomii i fizjologii roślin i zwierząt, podstaw inżynierii bioprocesowej, enzymologii, podstaw biotechnologii przemysłowej, hodowli tkankowych, cytogenetyki, prawa i etyki.

Osoba legitymująca się dyplomem inżyniera biotechnologii ma możliwość podjęcia pracy zawodowej w różnego rodzaju laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny jako przedmiot badań, analityki, kontroli i diagnostyki. Absolwenci mogą również podejmować pracę zawodową w różnych działach produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, w ochronie zdrowia i środowiska naturalnego. Absolwenci pierwszego stopnia posiadają niezbędną wiedzę oraz są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.


Kierunek Sztuka Ogrodowa

Absolwent pierwszego stopnia kierunku Sztuka Ogrodowa posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, które pozwolą mu podjąć pracę w szeroko rozumianym sektorze ogrodnictwa ozdobnego na poziomie przyjętym w krajach Unii Europejskiej. Na studiach zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie nauk ogrodniczych, technicznych oraz plastycznych. Zna przyrodnicze uwarunkowania, metody, techniki i materiały do projektowania, budowy oraz pielęgnacji ogrodów różnej skali, od ogrodów przydomowych po publicznie użytkowane przestrzenie. Otrzymuje wiedzę i zdobywa umiejętności niezbędne do zakładania, utrzymania i prowadzenia nadzoru nad terenami zieleni na poziomie praktycznym, biznesowym oraz normatywnym. Właściwie wykorzystuje rośliny w terenach zieleni, ponieważ posiada rzetelną wiedzę na temat różnych grup roślin ozdobnych, począwszy od ich identyfikacji taksonomicznej, wymagań siedliskowych, przez wartość biologiczną i dekoracyjną oraz dotyczącą oceny ich zmienności w sezonie wegetacyjnym, co daje mu podstawę do prawidłowych działań projektowych i pielęgnacyjnych. Jest przygotowany do inwentaryzacji i waloryzacji zasobów roślinnych.

Znajomość zasad projektowania, a także sprawne posługiwanie się technikami rysunkowymi oraz programami komputerowymi pozwala absolwentowi Sztuki Ogrodowej kompetentnie przeprowadzać prace projektowe i skutkuje powstaniem profesjonalnych realizacji w terenach zieleni. Absolwent jest ekspertem w zakresie wykorzystania produktów ogrodniczych do poprawy estetyki otoczenia i podniesienia jakości życia. Zna materiał roślinny oraz teorię kompozycji niezbędne do zagospodarowania przestrzeni zamkniętych, zarówno publicznych jak i prywatnych. Umiejętnie wykorzystuje rośliny w aranżacjach florystycznych do uatrakcyjnienia wnętrz i poprawy zdrowia w: urzędach, biurach, centrach handlowych, restauracjach i inny obiektach ogólnie dostępnych. Ma rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania badań studialnych, opracowań projektowych i ich realizacji. Potrafi spożytkować swoją wiedzę w aranżowaniu parków i ogrodów miejskich oraz wiejskich, niedużych wnętrz przestrzeni publicznej (place, skwery, szlaki komunikacyjne), ogrodów przydomowych, zagospodarowania terenów agroturystycznych oraz cmentarzy.

Absolwent Sztuki Ogrodowej może rozpocząć i prowadzić samodzielną działalność gospodarczą albo podjąć pracę w pracowniach zajmujących się projektowaniem, realizacją i pielęgnacją ogrodów, w firmach developerskich, urzędach administracji. Może zajmować się rozmnażaniem i produkcją roślin ozdobnych, ich sprzedażą oraz obrotem. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć hortiterapeutycznych w zespole rehabilitacyjnym. Może także zajmować się działalnością florystyczną w szerokim zakresie.


Kierunek Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

Absolwent pierwszego stopnia kierunku Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych potrafi wykorzystać potencjał roślin zielarskich, przyprawowych, ogrodniczych, rolniczych, kosmetycznych i innych roślin o znaczeniu leczniczym i prozdrowotnym, w celu poprawy jakości życia człowieka. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie produkcji roślin leczniczych i prozdrowotnych, opartej na nowoczesnych i bezpiecznych dla środowiska technologiach. Zna podstawy prawne i uwarunkowania społeczno-ekonomiczne regulujące pozyskanie oraz obrót surowcami i produktami roślinnymi o właściwościach nutraceutycznych i leczniczych. Potrafi wykorzystać nowoczesne metody analityczne, w tym farmakopealne, do oceny tożsamości surowca roślinnego oraz jego standaryzacji, a także umie zarządzać jakością surowca. Potrafi dostosować swoje działania w zakresie technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych do wymagań prawnych i rynkowych. Zna biologiczne podstawy aktywności roślinnych surowców terapeutycznych i prozdrowotnych oraz umie prawidłowo ocenić ich zastosowanie w diecie. Posiada podstawową wiedzę z zakresu farmakognozji, towaroznawstwa zielarskiego oraz obrotu produktami leczniczymi. Jest przygotowany do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych oraz wykorzystywania jej do wspierania praktyki, poprzez działalność doradczą i popularyzatorską. Zna narzędzia i techniki pozwalające skutecznie realizować zadania związane z wykonywaniem zawodu, w tym techniki informatyczne służące do pozyskiwania i przetwarzania informacji, analizy i wizualizacji danych. Posługuje się w mowie i piśmie językiem obcym na poziomie biegłości co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w zakresie nauk przyrodniczych.


 

Sylwetka absolwenta I stopień — [pobierz]II stopień kształcenia

Kierunek Ogrodnictwo

Absolwent studiów II stopnia kierunku Ogrodnictwo ma wszechstronną i poszerzoną wiedzę z zakresu zrównoważonej produkcji ogrodniczej obejmującej: nowoczesne technologie w produkcji warzyw, owoców oraz roślin ozdobnych, kształtowanie krajobrazu i ochronę przyrody oraz wykorzystanie bioróżnorodności w środowisku rolniczym. Ma poszerzoną wiedzę w zakresie środowiskowych, społecznych i ekonomiczno-rynkowych uwarunkowań produkcji ogrodniczej. Zna zasady organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zasobami ludzkimi, prowadzenia badań naukowych oraz wdrażania postępu naukowo-technicznego w ogrodnictwie. Zna techniki informatyczne służące do pozyskiwania i przetwarzania danych, posiada umiejętności statystycznej obróbki danych oraz zna zasady doświadczalnictwa. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz językiem specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa. Jest przygotowany do prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego w sposób efektywny metodami konwencjonalnymi, integrowanymi i ekologicznymi oraz podjęcia pracy w przetwórstwie owocowo-warzywnym, administracji, usługach, doradztwie ogrodniczym, instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni, instytutach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz szkolnictwie. Ma kwalifikacje niezbędne do podjęcia studiów III stopnia.

Specjalność: Rośliny Warzywne

Absolwent specjalności Rośliny Warzywne posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu stosowania najnowszych osiągnięć nauki oraz technologii w produkcji roślin warzywnych. Zna możliwości praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii w przetwórstwie i przechowalnictwie warzyw oraz zaawansowane techniki i technologie służące optymalizacji plonów warzyw i ziół. Posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą wpływu uwarunkowań środowiskowych na jakość warzyw wraz z normami i systemami oceny jakościowej. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu ekonomiki, organizacji i różnicowania produkcji warzyw, funkcjonowania rynku, prowadzenia gospodarstw ogrodniczych oraz znajomość problematyki ekonomicznej wynikającej z uprawy warzyw oraz metod poprawy jej efektywności. Ma rozszerzone umiejętności oceny prozdrowotnych właściwości roślin uprawnych i zna rolę zawartych w nich substancji bioaktywnych i odżywczych. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów związanych z doborem technologii przetwarzania warzyw i ich przygotowania do obrotu towarowego, potrafi również dobrać właściwe sposoby i warunki przechowywania roślin warzywnych. Ma umiejętność doboru czynników agrotechnicznych i środowiskowych wpływających na jakość roślin wraz z normami i systemami jej oceny. Umie wykorzystać w praktyce różnorodność biologiczną warzyw i chronić ją celem poszerzenia oferty produktów żywnościowych na rynku. Zna zastosowanie osłon w produkcji warzywniczej. Prawidłowo dobiera działania ekonomiczno-organizacyjne podnoszące wydajność pracy i efektywność produkcji warzyw. Twórczo wykorzystuje zaawansowane informacje dotyczące nowych trendów i technologii uprawy warzyw pod osłonami i w polu w celu optymalizacji plonowania.

Specjalność: Rośliny Ozdobne

Absolwent specjalności Rośliny Ozdobne ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zaawansowanych technik, technologii oraz ich praktycznego zastosowania w produkcji i zachowaniu bioróżnorodności roślin ozdobnych. Precyzuje czynniki modyfikujące wzrost i rozwój roślin ozdobnych, kształtuje świadomie dobory roślin ozdobnych uwzględniając ich walory dekoracyjne, estetykę otoczenia oraz wymogi siedliskowe i funkcjonalne, wykazuje znajomość nowych roślin ozdobnych, sposobów przedłużenia ich dekoracyjności oraz zastosowania w architekturze wnętrz i w terenach zieleni.
Jest przygotowany do wykonywania badań z zakresu technologii produkcji roślin ozdobnych. Może podjąć pracę w specjalistycznych gospodarstwach zajmujących się produkcją roślin ozdobnych oraz firmach bukieciarskich i florystycznych, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i upowszechniania wiedzy ogrodniczej oraz instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni. Ma wiedzę na temat wykorzystania ogrodnictwa ozdobnego w celach terapeutycznych — poprawy stanu zdrowia ludzi.

Specjalność: Sadownictwo i Uprawa Winorośli

Absolwent specjalności Specjalność: Sadownictwo i Uprawa Winorośli ma rozszerzoną wiedzę z zakresu stosowania najnowszych osiągnięć nauki oraz technologii w produkcji owoców roślin sadowniczych. Zna możliwości praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii w przetwórstwie i przechowalnictwie owoców. Ma specjalistyczną wiedzę dotyczącą wpływu uwarunkowań środowiskowych na jakość owoców oraz zna normy i systemy oceny jakościowej. Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu bioróżnorodności gatunków sadowniczych i sposobów jej wykorzystania oraz ochrony w praktyce sadowniczej. Zna zagadnienia z zakresu ekonomiki, organizacji produkcji owoców, prowadzenia gospodarstw sadowniczych oraz problematyki ekonomicznej wynikającej z uprawy owoców oraz metod poprawy jej efektywności. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnego gospodarstwa sadowniczego lub szkółkarskiego. Może podjąć pracę w firmach związanych z produkcją sadowniczą (chłodnie, przetwórnie, tłocznie owoców) oraz w jednostkach zajmujących się doradztwem ogrodniczym.

Specjalność: Agroekologia i Ochrona Roślin

Absolwent specjalności Specjalność: Agroekologia i Ochrona Roślin posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu produkcji ogrodniczej metodami bezpiecznymi dla środowiska i konsumenta (rolnictwo zrównoważone). Zna wymagane aktami prawnymi w tym zakresie, obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. Posiada umiejętności wykorzystania w produkcji ogrodniczej integrowanych i ekologicznych metod ochrony roślin przed agrofagami. Ma wiedzę w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska rolniczego, zna przyczyny jego degradacji, możliwości zapobiegania oraz rekultywacji terenów zdegradowanych rolniczo i przyrodniczo. Zna zasady i przepisy o kwarantannie w hodowli i wymianie produktów rolniczych obowiązującymi w Polsce i krajach UE oraz ustawę o ochronie roślin w Polsce na tle przepisów o ochronie roślin w innych krajach. Jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy w służbach fitosanitarnych, w jednostkach certyfikujących gospodarstwa rolnicze prowadzące integrowaną uprawę i ochronę roślin, w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jako kontroler obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin oraz w doradztwie rolniczym.

Specjalność: Sztuka Ogrodowa*

Absolwent specjalności Sztuka Ogrodowa ma pogłębioną wiedzę w zakresie teorii projektowania różnego rodzaju terenów zieleni z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, posiada znajomość metod, technik, materiałów pielęgnacyjnych i konserwatorskich w projektowaniu, kształtowaniu i pielęgnacji środowiska przyrodniczego, zna rośliny ozdobne oraz ich wymagania siedliskowe i funkcjonalne, właściwie dobiera je w terenach zieleni, zna i interpretuje przepisy prawne związane z realizacją terenów zieleni współczesnych i historycznych różnych stylów. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania badań studialnych, opracowań projektowych i realizacji w zakresie terenów zieleni — miejskiej i wiejskiej, parków i ogrodów w obiektach użyteczności publicznej, cmentarzy, obiektów turystycznych, wielofunkcyjnych ogrodów przydomowych, rewaloryzacji ogrodowych założeń zabytkowych, rekultywacji terenów zdegradowanych, zagospodarowania terenów rolniczych, oceny oddziaływania inwestycji komunalnych na środowisko przyrodnicze oraz pielęgnacji zieleni.

*od roku akademickiego 2015/2016 kierunek studiów Sztuka Ogrodowa

Specjalność: Bioinżynieria

Absolwent specjalności Bioinżynieria ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii molekularnej, genomiki, proteomiki, cytoembriologii i genetycznych modyfikacji organizmów oraz tworzenia odmian roślin ogrodniczych i nasiennictwa. Zna zasady ekologicznego ogrodnictwa oraz metody ochrony bioróżnorodności. Posiada umiejętności w posługiwaniu się najnowszymi metodami biotechnologicznymi (markery DNA, sekwencjononowanie DNA, techniki kultur in vitro, transformacja genetyczna). Wiedzę tę będzie mógł wykorzystać w pracach naukowych, a także w firmach prowadzących działalność w zakresie otrzymywania nowych odmian, produkcji nasiennej oraz szeroko rozumianej biotechnologii rolniczej.

Specjalność: Rośliny Lecznicze i Prozdrowotne*

Absolwent specjalności Rośliny Lecznicze i Prozdrowotne zna sposoby racjonalnego wykorzystywania roślin, zarówno uprawnych jak i dziko rosnących, w zgodzie z zasadami etyki ekologicznej oraz obowiązującymi zaleceniami GAP i GMP. Rozróżnia czynniki wpływające na wartość użytkową produktów ogrodniczych i zielarskich oraz zna możliwości ich kontroli w dostosowaniu do wymogów stawianych lekom roślinnym stosowanym w ziołolecznictwie. Posiada umiejętności posługiwania się nowoczesnymi metodami badania i oceny produktów ogrodniczych i zielarskich. Może podjąć pracę w sektorze ogrodniczym, placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach surowcowych, firmach zajmujących się obrotem owoców, warzyw, ziół i roślin ozdobnych oraz przetwórstwem surowców roślinnych. Jest przygotowany do działalności w organizacjach służących promowaniu zdrowia, kształtowaniu środowiska przyrodniczego i kultury życia człowieka, doradztwu rolniczemu, a także pozyskiwaniu funduszy na rzecz takiej działalności.

*od roku akademickiego 2016/2017 kierunek studiów Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych


Kierunek Biotechnologia

Specjalność: Biotechnologia Stosowana

Absolwent kończący studia drugiego stopnia na specjalności Biotechnologia Stosowana, posiada wiedzę ogólną z zakresu biotechnologii, a w szczególności z zakresu metod wykorzystywanych w szeroko pojętej biotechnologii roślin, zwierząt, żywności, medycynie ludzkiej i weterynaryjnej, ochronie środowiska. W trakcie studiów student nabył umiejętności posługiwania się metodami biotechnologicznymi (analiza, diagnostyka, techniki biomolekularne) w takich dziedzinach jak hodowla roślin i zwierząt, produkcja żywności i pasz, ochrona środowiska, ochrona zdrowia ludzi i zwierząt.

Absolwent kierunku Biotechnologii o specjalności Biotechnologia Stosowana ma możliwość podjęcia pracy zawodowej w różnego rodzaju laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny jako przedmiot badań, analityki, kontroli i diagnostyki w różnych działach produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, ochronie zdrowia i środowiska naturalnego. Absolwent specjalności Biotechnologia Stosowana posiada zdolność organizacji procesów produkcyjnych i prowadzenia rozliczeń finansowych.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent specjalności Biotechnologia Stosowana jest szczególnie dobrze przygotowany, aby podjąć pracę nie tylko w jednostkach na terenie całego kraju, ale również w instytutach oraz laboratoriach zagranicznych.

Absolwent po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Biotechnologia o specjalności Biotechnologia Stosowana jest bardzo dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na studiach III stopnia (studia doktoranckie) na uczelniach krajowych i zagranicznych.

Specjalność: Analityka biotechnologiczna

Absolwent studiów II stopnia kierunku Biotechnologia o specjalności Analityka Biotechnologiczna ma możliwość podjęcia pracy zawodowej w różnego rodzaju laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny jako przedmiot badań, analityki, kontroli i diagnostyki oraz w różnych działach produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, w ochronie zdrowia i środowiska naturalnego. Osoba kończąca studia II stopnia na specjalności Analityka Biotechnologiczna jest szczególnie dobrze przygotowana, aby podjąć pracę nie tylko w jednostkach na terenie całego kraju, ale również w instytutach oraz laboratoriach zagranicznych.

Absolwent posiada zdolności organizacji procesów produkcyjnych, oraz praktyczną znajomość nowoczesnych technik biotechnologicznych, posiada dużą wiedzę z zakresu wykorzystywanych w biotechnologii roślin, zwierząt, żywności, medycynie ludzkiej i weterynaryjnej, a także ochronie środowiska. Posiada umiejętności posługiwania się metodami biotechnologicznymi (analiza, diagnostyka, techniki bimolekularne) w takich dziedzinach jak hodowla roślin i zwierząt, produkcja żywności i pasz, ochrona środowiska, ochrona zdrowia ludzi i zwierząt. Umiejętności absolwenta dotyczą również stosowania bardzo specjalistycznej, nowoczesnej aparatury badawczej. Interdyscyplinarne i wszechstronne wykształcenie umożliwia absolwentowi specjalności Analityka Biotechnologiczna współpracę ze specjalistami z innych dziedzin.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych oraz planowania i wykonywania prac badawczych z użyciem materiału biologicznego. Umiejętności absolwenta mogą być wykorzystywane w przemyśle fermentacyjnym, spożywczym, paszowym, farmaceutycznym, biopreparatów oraz wykorzystującym inżynierię genetyczną. Studia II stopnia na kierunku Biotechnologia o specjalności Analityka Biotechnologiczna przygotowują do podjęcia pracy na szczeblu wykonawczym lub kierowniczym, oraz do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie. Absolwent ma możliwość podjęcia studiów III stopnia (studia doktoranckie).


Kierunek Sztuka Ogrodowa

Student drugiego stopnia kierunku Sztuka Ogrodowa korzysta z kompleksowego szkolenia teoretycznego i praktycznego, pogłębia wiedzę ogrodniczą oraz wiedzę z zakresu projektowania, zakładania i pielęgnacji ogrodów. Poszerza swoją wiedzę w zakresie projektowania zintegrowanego, ogrodów edukacyjnych i terapeutycznych. Absolwent ma świadomość znaczenia różnorodności biologicznej i zna nowoczesne metody jej ochrony, oraz zna mechanizmy reakcji roślin na stres, a zdobytą wiedzę wykorzystuje w praktyce zawodowej. Biegle korzysta z zaawansowanych cyfrowych narzędzi do projektowania. Zna i potrafi zastosować normy i przepisy branżowe w kształtowaniu i pielęgnacji przestrzeni zamkniętych i otwartych środowiska przyrodniczego. Absolwent ma wiedzę prawną i ekonomiczną, która pozwala na zarządzanie na etapie projektowym i realizacyjnym oraz umożliwia mu pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie sztuki ogrodowej. Ma fundamentalną wiedzę do podjęcia podyplomowej praktyki zawodowej w zakresie rewaloryzacji ogrodów zabytkowych, a w konsekwencji do rozpoczęcia samodzielnej pracy w tej dziedzinie. Jest też przygotowany do starania się o uzyskanie licencji rzeczoznawcy w szerokim obszarze sztuki ogrodowej.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dają absolwentowi Sztuki Ogrodowej sposobność rozpoczęcia i prowadzenia samodzielnej i niezależnej działalności gospodarczej. Może podjąć pracę w pracowniach zajmujących się projektowaniem, realizacją i pielęgnacją ogrodów, w firmach developerskich, urzędach administracji. Po zdobyciu przewidzianych prawem uprawnień pedagogicznych może podjąć działalność nauczycielską w zakresie zdobytej wiedzy zawodowej. Może też rozwijać naukową karierę na studiach trzeciego stopnia. Po zakończeniu unikatowego kierunku posiada duży wachlarz umiejętności zawodowych do osiągnięcia sukcesu i podniesienia konkurencyjności w swojej branży, zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej.


Kierunek Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

Absolwent drugiego stopnia, w oparciu o rozszerzoną wiedzę przyrodniczą, potrafi prowadzić działalność w zakresie technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych, połączoną z dbałością o zachowanie bioróżnorodności w ekosystemach naturalnych i agrocenozach oraz troską o zrównoważony rozwój obszarów życia i działalności rolniczej. Planuje, dobiera i modyfikuje technologie i techniki w celu uzyskania surowca i produktu roślinnego odpowiadającego wymaganiom rynkowym. Posiada zaawansowaną znajomość i umiejętność wykorzystania nowoczesnych metod analitycznych do oceny jakości surowców roślinnych oraz kontroli ich bezpieczeństwa na wszystkich etapach produkcji, przechowywania, przetwarzania i wprowadzania na rynek. Ocenia rolę roślin leczniczych i prozdrowotnych w racjonalnym żywieniu i potrafi je wykorzystać w zbilansowanej diecie. Ma kompetencje do podejmowania zadań doradcy w zakresie technologii roślin leczniczych. Rozumie potrzebę przestrzegania standardów etycznych i wartości leżących u podstaw działalności zawodowej. Posługuje się w mowie i piśmie językiem obcym na poziomie biegłości co najmniej B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz językiem specjalistycznym.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz podjęcia pracy specjalisty lub doradcy w sektorze produkcji, towaroznawstwa, przetwarzania i marketingu surowców roślinnych, wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmakologicznym. Jest przygotowany do pracy w laboratoriach biotechnologicznych i analitycznych, wykorzystujących nowoczesne metody badania surowca roślinnego. Kompetencje absolwenta umożliwiają podjęcie działalności w organizacjach służących promowaniu zdrowia i poprawy jakości życia, a także pozyskiwaniu funduszy na rzecz takiej działalności. Posiada kwalifikacje do kontynuowania kształcenia na studiach III stopnia lub podjęcia pracy w jednostkach naukowo-badawczych.


Kierunek International Master of Horticultural Science

Absolwenci są przygotowani ich do pracy w ogrodnictwie, tj. w dziedzinach zarządzania, handlu i usług, a także do pracy na szczeblu rządowym w instytucjach europejskich w tym sektorze. W trakcie studiów studenci mogą uzyskać specjalizację na podstawie odbycia i zaliczenia kursów zarówno obowiązkowych jak i fakultatywnych, wybranych w odniesieniu do aktualnych trendów w nowoczesnej europejskiej produkcji ogrodniczej. Jako segment specjalnego typu produkcji rolniczej, kierunek studiów "Ogrodnictwo" wiąże się z branżą ogrodniczą w jego pełnym zakresie i odpowiada specjalnościom zawodowym na poziomie studiów magisterskich.

Po ukończeniu programu studiów, studenci zdobędą następujące kompetencje:
— znajomość asortymentu gatunków ozdobnych i jadalnych roślin ogrodniczych,
— znajomość technologii produkcji ogrodniczej,
— wiedzę na temat czynników rolno-klimatycznych, mających wpływ na produkcję roślinną,
— znajomość systemów sprzedaży, marketingu i obrotu produktami ogrodniczymi,
— znajomość parametrów jakościowych produkcji ogrodniczej,
— znajomość środków prawnych związanych z produkcją i sprzedażą towarów ogrodniczych,
— znajomość przyjaznych środowisku systemów produkcji w ogrodnictwie,
— znajomość technologii pożniwnych stosowanych dla żywności pochodzenia roślinnego,
— znajomość metod stosowanych w fizycznej, chemicznej i sensorycznej analizie żywności,
— zdolności i umiejętności pozwalające na zarządzanie zespołami roboczymi,
— znajomość anglojęzycznej terminologii naukowej i zawodowej,
— umiejętność prowadzenia niezależnej, profesjonalnej, kreatywnej i naukowej działalności.

Absolwenci będą przygotowani do objęcia funkcji kierowniczych w firmach działających w ramach produkcji ogrodniczej, zarówno w sektorach publicznych (rządowych) jak i prywatnych. Znajdą pracę także w instytucjach badawczych i na uczelniach. W związku z tym, że jest to wspólny, międzynarodowy program studiów, nauczany w języku angielskim, absolwenci uzyskają także dobrą znajomość języka angielskiego, która pozwoli im na znalezienie pracy na wysokich stanowiskach kierowniczych na całym świecie.

Wspólne międzynarodowe studia magisterskie (MSc — mgr) mają zapewnić absolwentom:
— zdobycie podstawowej wiedzy dla profilu przedmiotów ogrodniczych ukierunkowanych na międzynarodowe środowisko produkcji ogrodniczej,
— uzyskanie — po pomyślnym ukończeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu końcowego — tytułu zawodowego magistra (MSc — mgr),
— umiejętność syntetyzowania zdobytej wiedzy i zastosowania jej w praktyce,
— spełnienie wymagań dotyczących ewentualnych studiów doktoranckich.


Kierunek Environmental and Plant Biotechnology

Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności, obejmujące nowoczesne, biologiczne metody i techniki badawcze oraz technologie stosowane w ochronie i odnowie środowiska przyrodniczego. Zna podstawy procesów życiowych przebiegających w roślinach i mikroorganizmach na poziomie molekularnym, komórkowym i systemowym oraz posiada doświadczenie w zakresie wykorzystania potencjału aplikacyjnego drobnoustrojów i roślin w celu utrzymania bioróżnorodności ekosystemów, oczyszczania środowiska oraz korzystania z zasobów przyrody zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wszechstronne przygotowanie teoretyczne i praktyczne absolwentów zapewnia im dużą konkurencyjność na europejskim rynku pracy, jak również daje szansę na kontynuację kształcenia w ramach studiów III stopnia na uczelniach światowych. Absolwenci studiów są przygotowani do wykonywania pracy naukowo-badawczej w instytutach i laboratoriach branżowych oraz na uczelniach akademickich o profilu biotechnologicznym. Mają wystarczające kompetencje zawodowe, pozwalające im rozpocząć działalność jako samodzielni przedsiębiorcy, albo też podjąć zatrudnienie jako pracownicy jednostek administracyjnych i samorządowych, zakładów pracy oraz innych podmiotów gospodarczych zajmujących się ochroną środowiska, gospodarką odpadami, oczyszczalnictwem ścieków, biologiczną remediacją zanieczyszczeń i rekultywacją obszarów zdegradowanych, a także uprawą i doskonaleniem roślin.


 

Sylwetka absolwenta II stopień — [pobierz]

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR