Profil Absolwenta

Sylwetka absolwenta Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 
 

Kompetencje absolwenta studiów I stopnia (inżynier biotechnolog)

Absolwent z tytułem zawodowym inżynier biotechnolog posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk biologicznych, technicznych i pokrewnych. Ma podstawową wiedzę z zakresu biotechnologii roślin, zwierząt i żywności oraz środowiska, w tym m.in. z mikrobiologii, biologii komórki, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, genetyki, biofizyki, biochemii, anatomii i fizjologii roślin i zwierząt, podstaw inżynierii bioprocesowej i biotechnologii przemysłowej, enzymologii, procesów fermentacyjnych, hodowli tkankowych, cytogenetyki a także z prawa, przedsiębiorczości i etyki w zakresie zagadnień związanych z biotechnologią. Potrafi posługiwać się podstawową aparaturą analityczną i diagnostyczną, zastosować oraz optymalizować standardowe metody wykorzystywane w inżynierii genetycznej, biotechnologii przemysłowej, diagnostyce mikrobiologicznej i molekularnej. Zna zasady funkcjonowania urządzeń technologicznych w przemyśle związanym z biotechnologią. Potrafi wykonać proste obliczenia projektowe z zakresu inżynierii bioprocesowej oraz pomiary podstawowych wielkości dla procesów jednostkowych w przemyśle spożywczym i pokrewnych. Potrafi prowadzić i określić aktywność czystych kultur mikrobiologicznych, wyizolować i określić aktywność preparatów enzymatycznych. Zdobyte kompetencje społeczne obejmują umiejętność dostosowania się do wymogów zespołu pracującego w laboratorium oraz zrozumienie odpowiedzialności w zakresie stosowania metod biotechnologicznych i produktów uzyskanych z ich pomocą.

 • Absolwent potrafi korzystać z narzędzi internetowych w tym z baz danych w zakresie potrzebnym do pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu zagadnień biotechnologicznych, posługuje się językiem obcym na poziomie co najmniej B2, umie planować i analizować wyniki prostych doświadczeń empirycznych, a także przygotowywać opracowania pisemne i prezentacje multimedialne.

 • Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę i podstawowe umiejętności pozwalające na zdobycie uprawnień zawodowych potrzebnych do pracy np. w zawodzie analityka, diagnosty czy inspektora w zakresie działalności związanej z analityką i diagnostyką stosowaną w medycynie, farmacji, bioprocesach technologii produkcji żywności, hodowli roślin i zwierząt, gospodarce odpadami.

 • W programie studiów znaczące miejsce zajmuje kształcenie praktyczne i inżynierskie, nabywanie umiejętności w pracy w laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę i wykorzystujących współczesne techniki związane z biotechnologią roślin, zwierząt, żywności i środowiska. W trakcie kształcenia realizowane są praktyki w firmach biotechnologicznych i laboratoriach diagnostycznych w kraju i za granicą. Studenci uczestniczą w realizacji prac eksperymentalnych prowadzonych w Uczelni.

 • Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę oraz są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach II stopnia kształcenia w zakresie biotechnologii stosowanej lub analityki biotechnologicznej oraz na kierunkach pokrewnych, np. biomonitoring i biotechnologia ekologiczna, biologia stosowana. Mogą podejmować kursy i studia podyplomowe związane z analityką, hodowlą i produkcją roślinną i zwierzęcą, bioremediacją, gospodarką odpadami, przedsiębiorczością, prawem patentowym i inne.
Typowe miejsca/stanowiska pracy

Inżynier biotechnolog ma możliwość podjęcia pracy zawodowej w różnych działach produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, w ochronie zdrowia i ochronie środowiska naturalnego. Miejsce pracy stanowią laboratoria analityczne i diagnostyczne, laboratoria mikrobiologiczne, chemiczne, laboratoria diagnostyki medycznej, chemicznej, molekularnej, laboratoria farmaceutyczne i kosmetyczne, zakłady przemysłu spożywczego wykorzystujące procesy fermentacyjne i enzymatyczne, przedsiębiorstwa i instytucje realizujące zadania z zakresu hodowli i doskonalenia roślin i zwierząt, firmy wykonujące analizy genetyczne, molekularne i bioinformatyczne. Ponadto, urzędy administracji samorządowej i państwowej w zakresie zagadnień związanych z biotechnologią.

 


Kompetencje absolwenta II stopnia (magister inżynier biotechnolog)

Absolwent z tytułem magister inżynier biotechnolog posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metod wykorzystywanych w biotechnologii roślin, zwierząt, żywności, medycynie ludzkiej i weterynaryjnej oraz ochronie środowiska. Posługuje się metodami analitycznymi i diagnostycznymi stosowanymi w hodowli roślin i zwierząt, produkcji żywności i pasz, ochronie zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochronie środowiska. Potrafi wykonać analizy mikrobiologiczne, biochemiczne, molekularne i bioinformatyczne drobnoustrojów i organizmów wyższych oraz fizyko-chemiczne podłoży, wód i ścieków, dobierać i wykorzystywać metody analityczne, modyfikować je, opracowywać i interpretować wyniki. Zna aspekty prawne i etyczne związane z wykorzystaniem biotechnologii w badaniach naukowych i działalności gospodarczej. Potrafi obiektywizować opinię w zakresie oceny skutków wdrażania nowych technologii w różnych obszarach biotechnologii. Absolwent specjalności Analityka biotechnologiczna posiada umiejętności wykorzystania narzędzi analitycznych i diagnostycznych oraz rozwiązywania problemów w podstawowych procesach biotechnologicznych. Absolwent specjalności Biotechnologia stosowana ma szeroką wiedzę interdyscyplinarną i umiejętności w zakresie różnorodnych metod biotechnologicznych wykorzystywanych do poznania mechanizmów zachodzących w żywych organizmach oraz zmian wywoływanych przez organizmy lub ich produkty w procesach biotechnologicznych.

 • Absolwent potrafi korzystać z narzędzi internetowych w tym z baz danych i publikacji naukowych w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji dotyczących zagadnień biotechnologicznych, posługuje się językiem obcym na poziomie co najmniej B2+, umie planować doświadczenia i analizować wyniki metodami statystycznymi, a także przygotowywać prace pisemne i prezentacje multimedialne oraz analizować i dyskutować problemy agrobiotechnologii, biotechnologii przemysłowej i środowiskowej.

 • Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę i specjalistyczne umiejętności pozwalające na zdobycie uprawnień zawodowych potrzebnych do pracy np. w zawodzie analityka, diagnosty czy inspektora w zakresie działalności związanej z analityką i diagnostyką stosowaną w medycynie, farmacji, bioprocesach technologii produkcji żywności, hodowli roślin i zwierząt, czy gospodarce odpadami. Posiada umiejętności samokształcenia i pracy zespołowej.

 • W programie studiów położony jest nacisk na zdobywanie umiejętności, rozwiązywanie zadań problemowych i samodzielną pracę w laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę i wykorzystujących współczesne techniki związane z biotechnologią roślin, zwierząt, żywności i środowiska. Realizowane są praktyki w firmach biotechnologicznych i laboratoriach diagnostycznych w kraju i za granicą. Studenci prowadzą własne eksperymentalne prace badawcze, które mogą być realizowane zarówno w Uczelni, innej instytucji naukowej jak i w wybranym przedsiębiorstwie.

 • Absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do kontynuowania nauki w szkołach doktorskich i realizacji prac doktorskich w zakresie biotechnologii stosowanej lub analityki biotechnologicznej, nauk biologicznych i rolniczych, w tym z zakresu procesów zachodzących w roślinach, zwierzętach, przy produkcji żywności, w środowisku oraz związanych z jakością produktów rolniczych, żywnościowych i farmaceutycznych. Są też przygotowani do poszerzania wiedzy i umiejętności na kursach i studia podyplomowych.

Typowe miejsca/stanowiska pracy

Magister inżynier biotechnolog może pracować w przedsiębiorstwach prowadzących działalność obejmującą wykorzystanie agrobiotechnologii oraz bioprocesów w produkcji żywności, pasz i  ochronie środowiska. Jest przygotowany do pracy w laboratoriach analitycznych i diagnostycznych o profilu mikrobiologicznym, medycznym, farmaceutycznym, biochemicznym, molekularnym, a także w instytutach naukowych i badawczo-rozwojowych  oraz jednostkach doradczych w zakresie biotechnologii roślin, zwierząt i żywności. Ponadto, w urzędach administracji samorządowej i państwowej w zakresie zagadnień związanych z biotechnologią i ochroną własności intelektualnej. Może także tworzyć i rozwijać własną działalność gospodarczą. Jest przygotowany do pracy na terenie całego kraju oraz za granicą.

 

 
Kompetencje absolwenta I stopnia (inżynier ogrodnictwa)

Inżynier ogrodnictwa posiada wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji produkcji roślinnej, nasiennictwa i hodowli, uprawy roślin ogrodniczych i technologii produkcji ogrodniczej. Potrafi stosować i optymalizować techniki i technologie wykorzystywane w szkółkarstwie, sadownictwie, warzywnictwie, produkcji roślin ozdobnych i zielarskich oraz przechowalnictwie. Zna techniki rozmnażania, uprawy, nawożenia, ochrony roślin i przechowywania pozwalające na poprawę wydajności i jakości płodów rolnych, a także techniki związane z kształtowaniem i pielęgnacją terenów zieleni. Posiada umiejętności w posługiwaniu się metodami konwencjonalnymi i biotechnologicznymi doskonalenia roślin uprawnych. Rozumie potrzebę ochrony bioróżnorodności środowiska rolniczego. Zna podstawy rachunkowości i jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do prowadzonej działalności w warunkach gospodarki rynkowej. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości odnoszące  się do produkcji ogrodniczej. Absolwent specjalności Ogrodnictwo z Marketingiem potrafi projektować i modyfikować warunki prowadzenia produkcji ogrodniczej, zarządzać gospodarstwem ogrodniczym w sposób efektywny z racjonalnym wykorzystaniem reguł marketingu, rachunkowości oraz zasad agrotechniki, warunkujących osiągnięcie wysokich standardów jakościowych produktów ogrodniczych. Absolwent specjalności Agroekologia i Ochrona Roślin jest przygotowany do prowadzenia produkcji ogrodniczej metodami bezpiecznymi dla środowiska i konsumenta, posiada znajomość wymaganych aktów prawnych w tym zakresie, obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Umie rozpoznawać agrofagi oraz podejmować optymalne działania w celu ich zwalczania. Zna wpływ środków ochrony roślin na stan roślin, bezpieczeństwo produktów rolnych oraz środowisko naturalne.
Zdobyte kompetencje społeczne obejmują umiejętność współdziałania na rzecz promocji dobrych praktyk i wdrażania innowacyjnych rozwiązań  w zakresie zrównoważonej produkcji ogrodniczej, promowania postaw szczególnej dbałości o jakość i bezpieczeństwo produktów rolnych w środowisku producentów rolnych.

 • Zna techniki informatyczne służące do pozyskiwania i przetwarzania danych, posiada umiejętności statystycznej obróbki danych a także potrafi przygotowywać opracowania pisemne i prezentacje multimedialne. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz językiem specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa.

 • Absolwent po ukończeniu programu nauczania obejmującego wszystkie zagadnienia ujęte w programie szkoleń w zakresie doradztwa dotyczącego stosowania środków ochrony roślin oraz integrowanej produkcji roślin otrzymuje certyfikat.

 • Absolwent posiada wiedzę i podstawowe umiejętności pozwalające na zdobycie uprawnień zawodowych potrzebnych np. w zawodzie konserwatora zieleni czy inspektora w zakresie działalności związanej z ochroną roślin i nasiennictwem.

 • W programie studiów znaczące miejsce zajmuje kształcenie praktyczne i inżynierskie, nabywanie umiejętności w pracy w obiektach pod osłonami,  laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę i wykorzystujących współczesne techniki związane z analityką. W trakcie kształcenia realizowane są praktyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych związanych z ogrodnictwem. Studenci uczestniczą w realizacji prac eksperymentalnych prowadzonych w Uczelni.

 • Inżynier ogrodnictwa posiada jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach II stopnia kształcenia w zakresie ogrodnictwa, sztuki ogrodowej, technologii roślin leczniczych, rolnictwa. Może podejmować kursy i studia podyplomowe związane, np. z florystyką, terapią ogrodniczą.

Typowe miejsca/stanowiska pracy

Inżynier ogrodnictwa może prowadzić gospodarstwo ogrodnicze albo podjąć pracę w przetwórstwie owocowo-warzywnym, urzędach gmin, agencjach państwowych działających na rzecz rolnictwa w tym jednostkach doradczych i upowszechniających wiedzę ogrodniczą, w specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych, w firmach hodowlano-nasiennych oraz zajmujących się biotechnologią roślin, stacjach oceny odmian i inspekcji nasiennej. Jest przygotowany do podjęcia pracy w służbach fitosanitarnych, w jednostkach certyfikujących gospodarstwa rolnicze prowadzące integrowaną uprawę i ochronę roślin, w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jako kontroler obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin oraz instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni.

 
Kompetencje absolwenta II stopnia (magister, inżynier ogrodnictwa)

Magister inżynier ogrodnictwa ma poszerzoną wiedzę z zakresu organizacji i technologii produkcji sadowniczej, warzywniczej, roślin ozdobnych i doskonalenia roślin ogrodniczych. Potrafi projektować i modyfikować warunki prowadzenia produkcji ogrodniczej  oraz oceniać efektywność stosowanych technologii i systemów produkcji. Zna założenia i możliwe sposoby wykorzystania innowacyjnych technologii w uprawie roślin ogrodniczych. Stosuje zaawansowane metody analityczne, technologie informatyczne, obsługuje specjalistyczną aparaturę stosowaną w naukach ogrodniczych i rolniczych, w tym  specjalistyczne oprogramowanie mające zastosowanie w produkcji ogrodniczej. Zna zasady doradztwa rolniczego w odniesieniu do problemów poznawczych, decyzyjnych i realizacyjnych w produkcji ogrodniczej. Zna zasady i przepisy o kwarantannie, wymianie produktów rolniczych obowiązującymi w Polsce i krajach UE oraz ustawę o ochronie roślin w Polsce na tle przepisów o ochronie roślin w innych krajach. Podejmuje działania mające na celu optymalne wykorzystanie w produkcji ogrodniczej dostępnych zasobów naturalnych w sposób zrównoważony, nieskutkujący pogorszeniem stanu środowiska naturalnego oraz jakości produktów roślinnych.
Zdobyte kompetencje społeczne obejmują umiejętność współdziałania w środowisku producentów rolnych w zakresie promocji dobrych praktyk i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji ogrodniczej. Absolwent jest przygotowany do tworzenia wzorców postaw szczególnej dbałości o jakość środowiska i bezpieczeństwa produktów rolnych.
Zna i stosuje techniki informatyczne służące do pozyskiwania i przetwarzania danych, posiada umiejętności statystycznej obróbki danych. Ma rozszerzone umiejętności oceny prozdrowotnych właściwości roślin uprawnych i zna rolę zawartych w nich substancji bioaktywnych i odżywczych. Umie wykorzystać w praktyce różnorodność biologiczną owoców i warzyw i chronić ją celem poszerzenia oferty produktów żywnościowych na rynku. Prawidłowo dobiera działania ekonomiczno-organizacyjne podnoszące wydajność pracy i efektywność produkcji ogrodniczej. Ma wiedzę na temat wykorzystania ogrodnictwa w celach terapeutycznych — poprawy stanu zdrowia ludzi. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości co najmniej B2+ oraz językiem specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa.

 • Magister inżynier ogrodnictwa posiada zaawansowaną wiedzę i specjalistyczne umiejętności pozwalające na zdobycie uprawnień zawodowych potrzebnych do pracy  w zawodach ogrodnika, hodowcy roślin, projektanta terenów zieleni. Posiada umiejętności samokształcenia i pracy zespołowej.

 • W programie studiów położony jest nacisk na zdobywanie umiejętności, rozwiązywanie zadań problemowych i samodzielną pracę w produkcji ogrodniczej, w tym w obiektach szklarniowych  wykorzystujących współczesne techniki związane z produkcją roślin. Realizowane są praktyki w firmach zajmujących sie produkcją ogrodniczą oraz utrzymanie terenów zieleni w kraju i zagranicą. biotechnologicznych i laboratoriach diagnostycznych w kraju i za granicą. Studenci prowadzą własne eksperymenty badawcze, które są  realizowane zarówno w Uczelni, innej instytucji naukowej jak i w wybranym przedsiębiorstwie.

 • Absolwent II stopnia ogrodnictwa jest przygotowany do kontynuowania nauki w szkołach doktorskich i realizacji prac doktorskich w zakresie ogrodnictwa. Może poszerzać wiedzę i umiejętności na kursach i studia podyplomowych.

Typowe miejsca/stanowiska pracy

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia własnego gospodarstwa  ogrodniczego metodami konwencjonalnymi, integrowanymi i ekologicznymi. Może podjąć pracę w specjalistycznych gospodarstwach zajmujących się produkcją roślin ogrodniczych oraz w przetwórstwie owocowo-warzywnym, administracji, usługach, doradztwie ogrodniczym, instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni, instytutach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz szkolnictwie.  Jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy w służbach fitosanitarnych, w jednostkach certyfikujących gospodarstwa rolnicze prowadzące integrowaną uprawę i ochronę roślin, w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jako kontroler obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin oraz w doradztwie rolniczym.

 


Kompetencje absolwenta I stopnia (inżynier sztuki ogrodowej)

Absolwent kierunku Sztuka Ogrodowa, z tytułem zawodowym inżynier, posiada wiedzę z zakresu nauk ogrodniczych, technicznych oraz plastycznych. Zna przyrodnicze uwarunkowania, metody, techniki i materiały do projektowania, budowy oraz pielęgnacji ogrodów różnej skali. Posiada rzetelną wiedzę na temat roślin ozdobnych, począwszy od ich identyfikacji taksonomicznej, wymagań siedliskowych, przez wartość biologiczną i dekoracyjną oraz oceny ich zmienności w sezonie wegetacyjnym.
Potrafi projektować, zakładać i prowadzić pielęgnacje różnorodnych terenów zieleni (parków, ogrodów miejskich, przydomowych wiejskich,  niedużych wnętrz przestrzeni publicznej, terenów agroturystycznych, cmentarzy), a także nadzorować te zadania na poziomie praktycznym, biznesowym oraz normatywnym. Przeprowadza inwentaryzacje i waloryzacje zasobów roślinnych. Sprawnie posługuje się technikami rysunkowymi oraz programami komputerowymi do projektowania profesjonalnych kompozycji w terenach zieleni. Potrafi wyprodukować i wykorzystać rośliny do poprawy estetyki otoczenia i podniesienia jakości życia.
Dzięki uzyskanym kompetencjom społecznym absolwent może podjąć pracę  w szeroko rozumianym sektorze ogrodnictwa ozdobnego na poziomie przyjętym w krajach Unii Europejskiej. Dostosowuje się do wymogów pracy zespołowej, jest odpowiedzialny za podejmowane decyzje zawodowe.

 • Absolwent potrafi korzystać z narzędzi internetowych w tym z baz danych w zakresie potrzebnym do pozyskiwania i przetwarzania informacji dotyczących zagadnień sztuki ogrodowej, posługuje się językiem obcym na poziomie co najmniej B2, umie planować i analizować wyniki prostych doświadczeń empirycznych, a także przygotowywać opracowania pisemne i prezentacje multimedialne.

 • Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę i podstawowe umiejętności pozwalające na zdobycie uprawnień zawodowych potrzebnych do pracy np. w zawodzie ogrodnika, producenta roślin ozdobnych, projektanta terenów zieleni, florysty i hortiterapeuty.

 • W programie studiów znaczące miejsce zajmuje kształcenie praktyczne i inżynierskie oraz nabywanie umiejętności w pracowniach  projektowych wyposażonych w nowoczesne programy komputerowe, oraz w obiektach szklarniowych, a także w laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę pomiarową. W trakcie kształcenia realizowane są praktyki w firmach produkujących rośliny ozdobne, w biurach projektowych oraz zakładających ogrody i pielęgnujących zieleń, zarówno w kraju jak i za granicą. Studenci uczestniczą także w realizacji prac eksperymentalnych prowadzonych w Uczelni.

 • Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę oraz są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach II stopnia kształcenia w zakresie sztuki ogrodowej oraz na kierunkach pokrewnych, tj. architektura krajobrazu, ogrodnictwo.  Mogą kształcić się w ramach  studiów podyplomowych związane urządzaniem terenów zieleni, florystyka i Terapia ogrodniczą.  

Typowe miejsca/stanowiska pracy

Absolwent Sztuki Ogrodowej może rozpocząć i prowadzić samodzielną działalność gospodarczą albo podjąć pracę w pracowniach zajmujących się projektowaniem, realizacją i pielęgnacją ogrodów, w firmach developerskich, urzędach administracji państwowej. Może zajmować się rozmnażaniem i produkcją roślin ozdobnych, ich sprzedażą oraz obrotem. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć hortiterapeutycznych w zespole rehabilitacyjnym. Może także zajmować się działalnością florystyczną w szerokim zakresie.


 

Kompetencje absolwenta II stopnia  (magister inżynier sztuki ogrodowej)

Absolwent drugiego stopnia kierunku Sztuka Ogrodowa, z tytułem mgr inż. ma pogłębioną wiedzę ogrodniczą oraz wiedzę z zakresu projektowania, zakładania i pielęgnacji ogrodów. Posiada obszerną wiedzę z zakresu projektowania zintegrowanego, ogrodów edukacyjnych i terapeutycznych. Biegle korzysta z zaawansowanych cyfrowych narzędzi do projektowania. Zna i potrafi zastosować normy i przepisy branżowe w kształtowaniu i pielęgnacji przestrzeni zamkniętych i otwartych terenów zieleni. Absolwent ma wiedzę prawną i ekonomiczną, która pozwala na zarządzanie na etapie projektowym i realizacyjnym oraz umożliwia mu pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie sztuki ogrodowej. Ma fundamentalną wiedzę do podjęcia podyplomowej praktyki zawodowej w zakresie rewaloryzacji ogrodów zabytkowych, a w konsekwencji do rozpoczęcia samodzielnej pracy w tej dziedzinie. Jest też przygotowany do starania się o uzyskanie licencji rzeczoznawcy w szerokim obszarze sztuki ogrodowej.

 • Absolwent ma świadomość znaczenia różnorodności biologicznej i zna nowoczesne metody jej ochrony, oraz zna mechanizmy reakcji roślin na stres, a zdobytą wiedzę wykorzystuje w praktyce zawodowej. Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę i specjalistyczne umiejętności pozwalające na zdobycie uprawnień zawodowych potrzebnych do pracy np. w zawodzie ogrodnika, producenta roślin ozdobnych, projektanta terenów zieleni, florysty i hortiterapeuty. Posiada umiejętności samokształcenia i pracy zespołowej.
 • Absolwent potrafi korzystać z narzędzi internetowych w tym z baz danych i publikacji naukowych w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji dotyczących zagadnień sztuki ogrodowej, posługuje się językiem obcym na poziomie co najmniej B2+, umie planować doświadczenia i analizować wyniki metodami statystycznymi, a także przygotowywać prace pisemne i prezentacje multimedialne oraz analizować i dyskutować problemy z zakresu ogrodnictwa i sztuki ogrodowej.
 • W programie studiów położony jest nacisk na zdobywanie umiejętności, rozwiązywanie zadań problemowych i samodzielną pracę w pracowniach  projektowych wyposażonych w nowoczesne programy komputerowe, oraz w obiektach szklarniowych, a także w laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę,  wykorzystujących współczesne techniki pomiarowe. Realizowane są praktyki w firmach produkujących rośliny ozdobne, w biurach projektowych oraz zakładających ogrody i pielęgnujących zieleń, zarówno w kraju jak i za granicą. Studenci prowadzą własne prace projektowe lub eksperymentalne prace badawcze, które mogą być realizowane zarówno w Uczelni, innej instytucji naukowej jak i w wybranym przedsiębiorstwie.
 • Absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do kontynuowania nauki w szkołach doktorskich i realizacji prac doktorskich w zakresie sztuki ogrodowej, architektury krajobrazu i ogrodnictwa. Są też przygotowani do poszerzania wiedzy i umiejętności na studiach podyplomowych.

Typowe miejsca/stanowiska

Magister inżynier kierunku Sztuka Ogrodowa może rozpocząć i prowadzić  samodzielną i niezależną działalność gospodarczą. Może podjąć pracę w pracowniach zajmujących się projektowaniem, realizacją i pielęgnacją ogrodów, w firmach developerskich, urzędach administracji. Po zdobyciu przewidzianych prawem uprawnień pedagogicznych może podjąć działalność nauczycielską w zakresie zdobytej wiedzy zawodowej. Może też rozwijać naukową karierę na studiach trzeciego stopnia. Po zakończeniu unikatowego kierunku posiada duży wachlarz umiejętności zawodowych do osiągnięcia sukcesu i podniesienia konkurencyjności w swojej branży, zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej, ponieważ jest dobrze  przygotowany do pracy na terenie całego kraju oraz za granicą.


 
Kompetencje absolwenta I stopnia (inżynier technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych)

Inżynier technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych potrafi wykorzystać potencjał roślin zielarskich, przyprawowych, ogrodniczych, rolniczych, kosmetycznych i innych o znaczeniu leczniczym i prozdrowotnym, w celu poprawy jakości życia człowieka. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie produkcji roślin leczniczych, opartej na nowoczesnych i bezpiecznych dla środowiska technologiach. Zna podstawy prawne i uwarunkowania społeczno-ekonomiczne regulujące pozyskanie oraz obrót surowcami i produktami roślinnymi o właściwościach nutraceutycznych i leczniczych. Potrafi wykorzystać nowoczesne metody analityczne, w tym farmakopealne, do oceny tożsamości surowca roślinnego oraz jego standaryzacji, a także umie zarządzać jakością surowca. Potrafi dostosować swoje działania w zakresie technologii roślin do wymagań prawnych i rynkowych. Zna biologiczne podstawy aktywności roślinnych surowców terapeutycznych i prozdrowotnych oraz umie prawidłowo ocenić ich zastosowanie w diecie. Posiada podstawową wiedzę z zakresu farmakognozji, towaroznawstwa zielarskiego oraz obrotu produktami leczniczymi. Jest przygotowany do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych oraz wykorzystywania jej do wspierania praktyki, poprzez działalność doradczą i popularyzatorską.

 • Absolwent zdobywa kompetecje społeczne obejmujące m.in. promowanie roślin będących elementem żywności funkcjonalnej oraz źródłem nutraceutyków i surowców leczniczych oraz aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach wspierających rozwój i upowszechnianie zielarstwa i fitoterapii.
 • Absolwent potrafi korzystać z narzędzi internetowych w zakresie potrzebnym do pozyskiwania i przetwarzania informacji o roślinach leczniczych i prozdrowotnych. Posługuje się językiem obcym na poziomie co najmniej B2. Jest przygotowany do przedstawiania prezentacji multimedialnych, a także opracowań pisemnych. Absolwent posiada szereg kompetencji społecznych pożądanych w zawodzie, takich jak kreatywność, samodzielność, umiejętność podejmownia decyzji, umiejętność współpracy w grupie.
 • Wybierając odpowiednie kursy absolwent I stopnia studiów może otrzymać certyfikaty zwiększające konkurencyjność na rynku pracy: certyfikat potwierdzający kwalifikacje do pracy w sklepach zielarsko-medycznych (zgodnie z Dz.U. 2009 nr 21 poz. 118), certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zakresie stosowania środków ochrony roślin, certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zakresie integrowanej uprawy roślin.
 • Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę oraz są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach II stopnia kształcenia w zakresie technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych a także  na kierunkach pokrewnych, np. ogrodnictwo, zielarstwo. Mogą podejmować kursy i studia podyplomowe związane z rolnictwem, terapią ogrodniczą i inne.

Typowe miejsca/stanowiska pracy
 
Inżynier technologii rośłin lecznyuczych i prozdrowotnych może podjąć pracę w sektorze ogrodniczym. Jest przygotowany do prowadzenia samodzielnego gospodarstwa ogrodniczego, zielarskiego oraz pracy i świadczenia usług w zakładach zielarskich, w produkcji, skupie i przetwórstwie ziół. Absolwent może zajmować się pozyskiwaniem (od plantatorów i zbieraczy) ziół, roślin leczniczych, olejkowych, przyprawowych. Może nadzorować proces suszenia ziół i roślin leczniczych, przy dbałości o przestrzeganie norm, jakim powinny odpowiadać poszczególne surowce (standaryzacja materiału roślinnego). Może pośredniczyć w sprzedaży ziół. Absolwent może prowadzić działalność doradczą i popularyzatorską w zakresie uprawy i zastosowania roślin leczniczych i prozdrowotnych. Może pracowac w laboratoriach stosujących metody pozwalające na ustalenie tożsamości surowców, analizę ilościową i jakościową wybranych związków aktywnych i standaryzację surowca rośłinnego.

  


Kompetencje absolwenta II stopnia (magister inżynier technologii rośli n leczniczych i prozdrowotnych)

Absolwent z tytułem magister inżynier technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych posiada rozszerzoną wiedzę przyrodniczą, potrafi prowadzić działalność w zakresie technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych połączoną z dbałością o zachowanie bioróżnorodności w ekosystemach naturalnych i agrocenozach oraz z troską o zrównoważony rozwój obszarów życia i działalności rolniczej. Planuje, dobiera i modyfikuje technologie i techniki w celu uzyskania surowca i produktu roślinnego odpowiadającego wymaganiom rynkowym. Posiada zaawansowaną znajomość i umiejętność wykorzystania nowoczesnych metod analitycznych do oceny jakości surowców roślinnych oraz kontroli ich bezpieczeństwa na wszystkich etapach produkcji, przechowywania, przetwarzania i wprowadzania na rynek. Ocenia rolę roślin leczniczych i prozdrowotnych w racjonalnym żywieniu i potrafi je wykorzystać w zbilansowanej diecie. Ma kompetencje do podejmowania zadań doradcy w zakresie technologii roślin leczniczych. Rozumie potrzebę przestrzegania standardów etycznych i wartości leżących u podstaw działalności zawodowej.

 • Absolwent potrafi korzystać z narzędzi internetowych, w tym baz danych i publikacji naukowych potrzebnych do pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu roślin leczniczych i prozdrowotnych. Posługuje się w mowie i piśmie językiem obcym na poziomie biegłości co najmniej B2+. Umie planować doświadczenia i analizować wyniki metodami statystycznymi. Absolwent posiada szereg kompetencji społecznych pożądanych w zawodzie, takich jak kreatywność, samodzielność, umiejętność współpracy.
 • Absolwent jest przygotowany do kontynuacji nauki w szkole doktorskiej oraz do poszerzania wiedzy na kursach i studiach podyplomowych z zakresu zielarz-fitoterapeuta, terapii roślinnych i pokrewnych.

Typowe miejsca/stanowiska pracy

Magister inżynier technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz podjęcia pracy specjalisty lub doradcy w sektorze produkcji, towaroznawstwa, przetwarzania i marketingu surowców roślinnych, wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmakologicznym. Może podjąć pracę w jednostkach dokonujących oceny jakości surowców i końcowych produktów zielarskich, gdyż potrafi weryfikować surowce roślinne pod kątem zawartości i składu ilościowego i jakościowego związków czynnych.
Kompetencje absolwenta umożliwiają podjęcie działalności w organizacjach służących doradztwu rolniczemu, promowaniu zdrowia i poprawy jakości życia, a także pozyskiwaniu funduszy na rzecz takiej działalności. Może popularyzować wiedzę o właściwościach ziół i roślin leczniczych w mediach, prowadzić kursy, seminaria oraz warsztaty.
Posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w jednostkach naukowo-badawczych.

 
Kompetencje absolwenta II stopnia (magister inżynier winiarstwa i enologii)

Absolwent z tytułem magister inżynier winogrodnictwa i enologii posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne zaprojektowanie, założenie i prowadzenie winnicy z wykorzystaniem technologii przyjaznych środowisku naturalnemu. Jest przygotowany do pracy w winiarni, zna mikrobiologię przemysłową, jest w stanie samodzielnie przeprowadzić proces winifikacji, stabilizację win, unikając błędów prowadzących do chorób i wad wina. Może zarządzać jakością uzyskanych win. Jest także przygotowany do pracy w laboratorium, potrafi wybrać i wykorzystać nowoczesne metody analityczne do oceny jakości winogron, moszczy oraz gotowych win oraz do oznaczenia ich tożsamości i ewentualnych zafałszowań. Zna przepisy prawne i podatkowe regulujące produkcję winiarską potrzebne do założenia/poprowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie winiarstwa i obrotu winem. Posiada zaawansowaną wiedzę o substancjach biologicznie czynnych zawartych w winogronach i ich derywatach i mechanizmach ich działania oraz wykorzystuje je w komponowaniu diety, receptur suplementów i kosmetyków. Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę na temat neuroenologii, analizy sensorycznej oraz food-pairingu. Posiada umiejętność doradztwa jako sommelier przy wyborze win w sektorze HoReCa.

 • Absolwent zdobywa kompetencje społeczne obejmujące m.in. umiejętność pracy w zespole, dbałość o jakość i bezpieczeństwo produktów rolnych oraz poszanowania środowiska naturalnego.
 • Absolwent potrafi korzystać z narzędzi internetowych w tym z baz danych i publikacji naukowych w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji dotyczących zagadnień winogrodnictwa i enologii, posługuje się językiem obcym na poziomie co najmniej B2+, umie planować doświadczenia i analizować wyniki metodami statystycznymi, a także przygotowywać prace pisemne i prezentacje multimedialne oraz analizować i dyskutować problemy dotyczące studiowanego kierunku.
 • Absolwent posiada umiejętność doradztwa jako sommelier przy wyborze win w sektorze HoReCa. Posiada umiejętności samokształcenia i pracy zespołowej.
 • W programie studiów położony jest nacisk na zdobywanie umiejętności, rozwiązywanie zadań problemowych i samodzielną pracę w laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę i wykorzystujących współczesne techniki związane z produkcją wina. Studenci prowadzą własne eksperymentalne prace badawcze, które mogą być realizowane zarówno w Uczelni, innej instytucji naukowej jak i w wybranym przedsiębiorstwie.
  Absolwenci są przygotowani do kontynuowania nauki w szkołach doktorskich. Są też przygotowani do poszerzania wiedzy i umiejętności na kursach i studia podyplomowych.

Typowe miejsca/stanowiska pracy

Magister inżynier winogrodnictwa i enologii może samodzielnie projektować i zarządzać winnicą,  winiarnią a także specjalistyczną szkółką winorośli. Absolwent może prowadzić własne przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją wina oraz jego obrotem, zarówno detalicznym, jak i hurtowym.  Może pracować w charakterze enologa przy produkcji win, w laboratoriach winiarskich oraz innych laboratoriach badających jakość i autentyczność żywności. Magister inżynier winogrodnictwa i enologii może prowadzić działalność doradczą w zakresie agrotechniki, enologii, doboru win dla sektora turystycznego, hotelarskiego (enoturystyka). Absolwent posiada kwalifikacje do prowadzenia serwisu sommelierskiego, doradztwa w zakresie doboru win do potraw (gastronomia). Może znaleść zatrudnienie w laboratoriach kosmetycznych i farmaceutycznych wykorzystujących derywaty winogron.

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK