Prace dyplomowe

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Lista zagadnień do egzaminu dyplomowego jest dostępna poniżej do pobrania w formacie PDF:KIERUNEK OGRODNICTWO 
  Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego  — [pobierz]
  Zagadnienia do egzaminu magisterskiego — [pobierz]

KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA 
  Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego — [pobierz]
  Zagadnienia do egzaminu magisterskiego — [pobierz]
 
KIERUNEK SZTUKA OGRODOWA
  Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego — [pobierz]
  Zagadnienia do egzaminu magisterskiego — [pobierz]
 
KIERUNEK TECHNOLOGIA ROŚLIN LECZNICZYCH I PROZDROWOTNYCH
  Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego — [pobierz]
  Zagadnienia do egzaminu magisterskiego — [pobierz]

 

KIERUNEK WINOGRODNICTWO I ENOLOGIA

  Zagadnienia do egzaminu magisterskiego — [pobierz]

PROCEDURY DYPLOMOWANIA

Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej - (pobierz)

Procedura dyplomowania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (pobierz)

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO OBRONY W ROKU 2025

Rok obrony Praca dyplomowa Stopień studiów

Tryb
studiów

Ogrodnictwo Biotechnologia Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych
i Prozdrowotnych
Winogrodnictwo
i
Enologia
International Master of Horticultural Science Environmental and Plant Biotechnology

2025 prace inżynierskie I stacjonarne
[pobierz]
 [pobierz]
[pobierz]
[pobierz]
prace inżynierskie I niestacjonarne
[pobierz]
 
[pobierz]
 

prace magisterskie II stacjonarne
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[pobierz]
prace magisterskie II niestacjonarne
[]
 
[]
[]

  

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO OBRONY W ROKU 2024 

Rok obrony Praca dyplomowa Stopień studiów

Tryb
studiów

Ogrodnictwo Biotechnologia Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych
i Prozdrowotnych
Winogrodnictwo
i
Enologia
International Master of Horticultural Science Environmental and Plant Biotechnology

2024 prace inżynierskie I stacjonarne
[pobierz]
 [pobierz]
[pobierz]
[pobierz]
prace inżynierskie I niestacjonarne
[pobierz]
 
[pobierz]
 

prace magisterskie II stacjonarne
[pobierz]
[pobierz]
[pobierz]
[pobierz]
[]
[pobierz]
[pobierz]
prace magisterskie II niestacjonarne
[pobierz]
 
[pobierz]
[pobierz]

 

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO OBRONY W ROKU 2023

Rok obrony Praca dyplomowa Stopień studiów

Tryb
studiów

Ogrodnictwo Biotechnologia Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych
i Prozdrowotnych
Winogrodnictwo
i
Enologia

2023 prace inżynierskie I stacjonarne
[pobierz]
 [pobierz]
[pobierz]
[pobierz]
 
prace inżynierskie I niestacjonarne
[pobierz]
 
[pobierz]
 

   prace magisterskie II stacjonarne
[pobierz]
[pobierz]
[pobierz]
[pobierz]
[pobierz]
prace magisterskie II niestacjonarne
 

 

 

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO OBRONY W ROKU 2022

 

Rok obrony Praca dyplomowa Stopień studiów

Tryb
studiów

Ogrodnictwo Biotechnologia Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych
i Prozdrowotnych
Winogrodnictwo
i
Enologia

2022 prace inżynierskie I stacjonarne
[pobierz]
 [pobierz]
[pobierz]
[pobierz]
prace inżynierskie I niestacjonarne
 
[pobierz]
 

   prace magisterskie II stacjonarne
[pobierz]
[pobierz]
[pobierz]
[pobierz]
[pobierz]
prace magisterskie II niestacjonarne
[pobierz]
 
[pobierz]

 

 

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO OBRONY W ROKU 2021

 

Rok obrony Praca dyplomowa Stopień studiów

Tryb
studiów

Ogrodnictwo Biotechnologia Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych
i Prozdrowotnych

2021 prace inżynierskie I stacjonarne
[pobierz]
 —
[pobierz]
[pobierz]
prace inżynierskie I niestacjonarne
[pobierz]
 
[pobierz]
 

   prace magisterskie II stacjonarne
[pobierz]
[pobierz]
[pobierz]
[pobierz]
prace magisterskie II niestacjonarne
[pobierz]
 

 

 

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO OBRONY W ROKU 2019/2020

 

Rok obrony Praca dyplomowa Stopień studiów

Tryb
studiów

Ogrodnictwo Biotechnologia Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych
i Prozdrowotnych

2020 prace inżynierskie I stacjonarne
[pobierz]
 [pobierz]
[pobierz]
[pobierz]
prace inżynierskie I niestacjonarne
[pobierz]
 
[pobierz]
 

  prace magisterskie II stacjonarne
[pobierz]
[pobierz]
[pobierz]
  prace magisterskie II niestacjonarne
 

 

WYMOGI REDAKCYJNE PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ
 
 
Wymogi redakcyjne pracy dyplomowej do pobrania w formacie PDF lub DOCX:

 

 

Wymogi redakcyjne — [pobierz]

                        

Wymogi redakcyjne — [pobierz]


 

Uzupełnienie wymagania Sztuka Ogrodowa — [pobierz]

 

Szczegółowe wytyczne:

Zasadniczy tekst pracy: czcionka Times New Roman 12
Tytuły głównych rozdziałów: Times New Roman 15, pogrubione, wersaliki
Tytuły podrozdziałów: Times New Roman 13, pogrubione
Tytuły kolejnych podrozdziałów: Times New Roman 13
Odstęp między wierszami: 1,15
Marginesy strony: D i G — 2,5 cm, L — 3,0 cm, P — 2,0 cm


Zalecany układ prac dyplomowych:

Praca inżynierska

Strona tytułowa i załączniki
Spis treści
      1. Wstęp — cel i zakres pracy
  2-8. Tytuły rozdziałów
      9. Wnioski lub podsumowanie
    10. Literatura

  Praca magisterska

Strona tytułowa i załączniki
Spis treści
      1. Wstęp
      2. Przegląd literatury
      3. Badania własne
         3.1. Cel pracy
         3.2. Materiał i metody
         3.3. Wyniki
      4. Dyskusja
      5. Wnioski
      6. Literatura   
 • Szablon pracy dyplomowej wraz z załącznikami
 • praca dyplomowa [pobierz]
   

Wstęp powinien zawierać wprowadzenie do zagadnień obejmujących temat pracy dyplomowej. Należy opisać punkt wyjścia, okoliczności powstania problemu, uzasadnienie, dlaczego tematyka pracy jest ważna, aktualna czy warta podjęcia.

Przegląd literatury to przedstawienie stanu wiedzy związanego z zagadnieniami poruszanymi w pracy dyplomowej z uwzględnieniem najnowszych pozycji bibliograficznych.

Cytowanie badań własnych wcześniej opublikowanych oraz wyników innych autorów wymaga przytoczenia źródła, z podaniem nazwisk autorów oraz daty wydania. Przytaczane materiały pochodzące z Internetu wymagają precyzyjnego określenia adresu strony internetowej oraz daty pobrania informacji.

W tekście pracy przy powoływaniu się na publikacje innych autorów należy podawać w nawiasie kwadratowym nazwisko autora(-ów) i rok wydania publikacji zamieszczonej w spisie literatury następująco:

 • w przypadku jednego autora: [Geissler 2012]
 • w przypadku dwóch autorów: [Geissler i Brown 2009]
 • w przypadku większej liczy autorów: [Brown i in. 2010]
 • w przypadku dwóch dzieł tego samego autora wydanych w tym samym roku: [Geissler 2011a, 2011b]
 • w przypadku kilku prac decyduje rok wydania, w kolejności od najstarszej: [Smith 1990, Bugajski 2004, Nowak 2008]

Materiał i metody zawierają opis wykorzystanych materiałów badawczych, określają termin badań, warunki prowadzenia doświadczenia, zastosowane metody pomiarów i analiz.

Wyniki badań własnych obejmują: tekst, tabele, schematy, ryciny i fotografie nigdzie wcześniej nie publikowane.

Łacińskie nazwy taksonów roślin i zwierząt należy pisać kursywą (italic), z zachowaniem następujących zasad:
Taxus×media 'Hicksii' — w przypadku odmian uprawnych odmiana pismem prostym w pojedynczym górnym apostrofie, bez nazwiska botanika, przy mieszańcach symbol
× połączony z przydawką gatunkową;
Fagus sylvatica L. — w przypadku gatunku skrót nazwiska botanika czcionką prostą;
Acer tataricum subsp. ginnala (Maxim.) Wesm. — w przypadku odmian czy podgatunków botanicznych określenie jednostki systematycznej pismem prostym.

Tabele
Wielkość tabel powinna być ograniczona do strony A4. Numer tabeli (cyframi arabskimi) i tytuł powinny być umieszczone nad tabelą. Tytuł tabeli należy napisać czcionką Times New Roman 12, odstęp po tytule ustawić na 6 punktów, wyrównanie tekstu do lewej. Zawartość tabeli sformatować używając czcionki Times New Roman 11, wysokość poszczególnych wierszy ustawić co najmniej na 0,7 cm, interlinia pojedyncza. Tekst w pierwszej (drugiej) kolumnie powinien być wyrównany do lewej.

Tabela 1. Inwentaryzacja dendroflory w Parku Jordana w Krakowie
Tabela 1. Inwentaryzacja dendroflory w Parku Jordana w Krakowie


Tabela 2. Zawartość kwasu L-askorbinowego (mg · 100 g-1 św.m.) w owocach papryki w zależności od terminu zbioru
Tabela 2. Wpływ terminu zbiorów i odmiany na zawartość kwasu L-askorbinowego w owocach różnych odmian papryki


Pozycje wymagające objaśnień w tekście tabeli należy zaznaczyć kolejną małą literą alfabetu lub gwiazdką w indeksie górnym. Przypisy i objaśnienia do tabel trzeba zamieszczać bezpośrednio pod tabelami (czcionka Times New Roman 10). W tabelach nie powinno się pozostawiać pustych pól rubrykowych. Jeśli tabela zawiera dane pochodzące z cudzej pracy, należy podać pod nią ich źródło. Należy unikać powtarzania w tekście pracy danych liczbowych zamieszczonych w tabeli, jak również unikać ilustrowania tych samych danych graficznie.

Tabela powinna być przywołana w tekście, np.:
Doświadczenie założono 4 lipca 2008 roku w 13 kombinacjach, każda w 3 powtórzeniach, po 20 sadzonek w powtórzeniu (tab. 1).

Ryciny (rysunki, wykresy, fotografie, mapy)
Ryciny muszą być ponumerowane w kolejności powoływania się na nie w tekście, bez podziału na wykresy, schematy, fotografie.
Z rycin nie przywołanych w tekście należy zrezygnować.

Wykresy powinny być płaskie (trójwymiarowe tylko w przypadkach koniecznych), a słupki wypełnione wyraźnie skontrastowanymi tłami.
Opisy osi na wykresach muszą mieć tę samą wielkość i być proporcjonalne do wielkości rysunku. Tytuły rycin (czcionka Times New Roman 12) umieszczać pod nimi.


Ryc. 1. Wpływ nawożenia na plon handlowy roślin FN
Ryc. 1. Wpływ nawożenia na plon handlowy roślin FN

Na końcu podpisów do rycin nie stawia się kropki. Przykłady podpisu rycin:
Ryc. 1. Parametry wzrostu kłączy kurkumy C. alismatifolia 'Chiang Mai Pink' w zależności od podłoża i dawki Osmocote

W przypadku wykorzystania zdjęć własnych:
Ryc. 2. Trasy linowe AdrenaLina Park z widokiem na wapienny zamek Ogrodzieniec (fot. W. Tamborska 2014)

W przypadku wykorzystania zdjęć czy rysunków innych autorów obowiązkowo trzeba podać źródło lub autora:
Ryc. 3. Widok parku Moerenuma ze zboczy Góry Moere [www.panoramio.com (01.09.2009)]

Przykład przywołania ryciny w tekście:
W przypadku sadzonek berberysu 'Red Chief' zastosowanie biostymulatorów nie przyniosło poprawy ich ukorzeniania (ryc. 2).


Jednostki miar, skróty, przypisy
W pracach dyplomowych stosuje się jednostki zgodne z międzynarodowym układem jednostek miar SI. Skróty nazw podaje się zgodnie z zasadami obowiązującymi w międzynarodowym piśmiennictwie naukowym. Wykaz skrótów, jeśli są liczne, zamieszcza się po spisie treści lub w metodyce. Jeśli skrótów jest niewiele, mogą one być objaśniane w tekście, gdy są używane po raz pierwszy. Należy unikać licznych i obszernych przypisów. Przypisy w tekście zaznacza się cyframi arabskimi w indeksie górnym, a teksty przypisów zamieszcza na dole strony.

Wybrane przykłady zasad pisowni:
Wybrane przykłady zasad pisowni


Dyskusja zawiera krytyczną ocenę własnych wyników oraz interpretację badań w świetle literatury.

Wnioski z przeprowadzonych badań własnych należy sformułować w punktach.


Literatura
W wykazie literatury należy podać wyłącznie pozycje, które były cytowane w tekście pracy i zestawić je w kolejności alfabetycznej nazwisk autorów. Liczbę należy ograniczyć, powołując się na publikacje najnowsze i o większym znaczeniu. Pozycje książkowe mogą być zamieszczone, jeżeli w istotny sposób uzupełniają treść. W spisie literatury należy podawać nazwiska wszystkich autorów cytowanej pracy, np.:

Nurzyński J., Uziak Z., Mokrzecka E. 2011. Wpływ formy...

O kolejności prac tego samego autora decyduje rok wydania, np.:
Kowalski J. 2005. Skrobie...
Kowalski J. 2009. Reakcja szpinaku...

Kilka prac tego samego autora z tego samego roku rozróżnia się literami (a, b, c) i układa w kolejności alfabetycznej według tytułów, np.:
Kowalski J. 2004a. Badania nad wpływem azotu...
Kowalski J. 2004b. Badania nad wpływem nawożenia...
Kowalski J. 2004c. Wiązanie azotu...


Przykłady porządku zapisu (łącznie z prawidłową interpunkcją):

1. Źródła drukowane:

a. książka (nazwisko(-a) inicjały imion. rok wydania. Tytuł. Wydawca, miejsce wydania.)

Broda B., Mowszowicz J. 2000. Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych i trujących. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa.
Bruneton J. 2013. Toxic plants dangerous to human and animals. Lavoisier, Paris.

b. monografia zbiorowa, w której nie ma rozdziałów przypisanych poszczególnym autorom, ale jest osoba odpowiedzialna za redakcję książki: (nazwisko(-a) inicjały imion redaktora. (red.) rok wydania. Tytuł. Wydawca, miejsce wydania.)

Stawiński W. (red.) 2002. Zarys dydaktyki biologii. PWN, Warszawa.

c. rozdział z książki (nazwisko(-a) inicjały imion autora rozdziału. rok wydania. Tytuł rozdziału. [W:] Tytuł książki. Red. Inicjał imienia i nazwisko redaktora książki. Wydawca, miejsce wydania: zakres stron rozdziału.)

Zielonko A. 2003. Planowanie terenów zieleni. [W:] Kształtowanie terenów zieleni. Red. W. Niemirski. Wyd. Arkady, Warszawa: 24-28.

d. artykuł z czasopisma periodycznego (nazwisko(-a) inicjały imion. rok wydania. Tytuł artykułu. Nazwa czasopisma lub jego oficjalny skrót, numer rocznika oraz tomu lub zeszytu: zakres stron.)

Haswell Cz. 2012. Chilling injury of horticultural crops — review. Trends Plant Sci. 7: 184-186.
Giese J. 2006. Developments in beverage additives. Food Technol. 49, 9: 64-72.
Piątkowski M. 1982. Zróżnicowane nawożenie azotem i potasem oraz skomasowane nawożenie fosforem i potasem jabłoni w pełni owocowania. Prace ISiK. Ser. A,
23: 13-22.

e. publikacja z wydawnictwa nieperiodycznego, np. materiałów konferencyjnych (nazwisko(-a) inicjały imion autora publikacji. rok wydania. Tytuł artykułu. [W:] Pełny tytuł materiałów konferencyjnych. Red. Inicjał imienia i nazwisko redaktora(-ów). Wydawca, miejsce wydania: zakres stron rozdziału.)

Prończuk S. 2004. Typy i rodzaje trawników — zakładanie oraz użytkowanie. [W:] Materiały Konferencyjne "Miasto — ogród". Sto lat rozwoju idei. Problemy ochrony
i kształtowania zieleni miejskiej. Wrocław 18-20.06.2004. Red. F. Gospodarczyk, B. Wojtyszyn. Dolnośląskie Wyd. Naukowe, Wrocław: 57-62.

f. akty prawne

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351) tekst jednolity z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).

g. normy

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1: Wymagania ogólne.

2. Źródła niedrukowane:

a. prace na prawach maszynopisu

Pawlik Z. 2000. Tereny zieleni w działalności dydaktyczno-wychowawczej. Praca doktorska. AR w Poznaniu, Katedra Roślin Ozdobnych, maszynopis.

b. materiały archiwalne (Nazwa archiwum (lub skrót), nazwa zespołu lub sygnatura, oznaczenie tomu, tytuł zespołu archiwalnego, tytuł dokumentu, numer karty lub strony.)

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (dalej: AKMKr.), teczka: Akta klasztoru XX. Pijarów 1865-1928, Odpis kontraktu kupna-sprzedaży z dnia 17 listopada 1917 roku...
Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej: APKr.), sygn. K. Krak. 519, Plan katastralny Rakowice in Galizien, 1848, 1:2880.

c. relacje

Relacja ustna Jerzego Zdrady z 15 lutego 1998 r. (nagranie w zbiorach autora).

3. Materiały internetowe:

Nowak L. 1996. Podręcznik internauty — podstawowe informacje o sieci. Protokół dostępu: http://www.pagi.pl/pagi.start/PODRECZNIK/podrmenu.htm (20.11.2011)
Zdjęcie lotnicze Mokotowa. Protokół dostępu: www.cosmos.com (09.10.2013)


Spis literatury powinien być numerowany, wysunięcie drugiego i następnych wierszy ustawić na 1 cm.
Przykładowy spis literatury:

 1. Bączek K., Binder E., Przybył J.L. 2012. Gromadzenie się związków fenolowych w organach podziemnych wiązówki bulwkowej (Filipendula vulgaris Moench). Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 11, 4: 101-109.
 2. Gawroński S., Gawrońska H. 2012. Gospodarka niskoemisyjna a fitoremediacja dróg. [W:] Materiały Konferencyjne "LV Techniczne dni drogowe". Ossa, 13-15.11.2012. Red. A. Siedlecka. Wyd. SITK RP, Warszawa: 21-25.
 3. Hartwell D.S., Smith D. 2007. Effects of light supplementing on the growth and yield of Chrysanthemum morifolium. Sci. Hort. 78: 121-135.
 4. Kawamura Y., Uemura M. 2014. Plant low-temperature tolerance and its cellular mechanisms. [In:] Plant abiotic stress. Eds M.A. Jenks, P.M. Hasegawa. John Wiley & Sons, Inc., New York, USA: 109-132.
 5. Larcher W. 2004. Physiological plant ecology: ecophysiology and stress physiology of functional groups. Springer-Verlag, Berlin.
 6. Podsędek A. 2007. Karotenoidy. [W:] Przeciwutleniacze w żywności. Red. W. Grajka. WNT Sp. z o.o., Warszawa: 171-177.
 7. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 195/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw (Dz. U. UE z 2014 r. Nr L 61/1).
 8. Strik B., Buller G. 2004. Effect of in-row sparing and early cropping on field and dry weight partitioning of three highbush blueberry cultivars. [In:] Proceedings of the Ninth North American Blueberry Research and Extension Workers Conference. Halifax, Nova Scotia, 20-25.08.2004. Eds. Ch.F. Fomey, L.J. Eaton. The Haworth Press, Binghampton, NY: 141-147.

Uwaga — w trakcie prac redakcyjnych należy korzystać ze "Słownika ortograficznego języka polskiego" oraz ze "Słownika poprawnej polszczyzny".

Wymogi techniczne wydruku:
Jednostronnie muszą być drukowane następujące kartki:
 1. strona tytułowa według wzoru — [pobierz]
 2. załączniki 1-4,
 3. spis treści.

Począwszy od wstępu — wszystkie pozostałe kartki egzemplarza archiwalnego pracy muszą być drukowane dwustronnie.


Ocena Studiowania
Ocena studiowania - Absolwent I stopień (inż.) [pobierz]
Ocena studiowania - Absolwent II stopień (mgr) [pobierz]

KARTA OSIĄGNIĘĆ INDYWIDUALNYCH

Karta osiągnięć indywidualnych — student kończący studia musi złożyć w Dziekanacie wypełnioną kartę osiągnięć indywidualnych — [pobierz]


ARCHIWIZACJA ELEKTRONICZNEJ WERSJI PRACY DYPLOMOWEJ

Zmiana tematu pracy dyplomowej [załącznik]

Zmiana Promotora [załącznik]

Wniosek o dyplom w języku obcym [załącznik]

Student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego a po zaakceptowaniu pracy przez promotora zobowiązany jest wprowadzić dane do APD (Archiwum Prac Dyplomowych).

Archiwum Prac Dyplomowych — [instrukcje]OPŁATY

Na podstawie Zarządzenia Rektora UR  nr 142/2020 z dnia 20.07.2020 r. Uczelnia wydaje absolwentowi, w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów:

dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek studenta złożony najpóźniej do dnia ukończenia studiów: odpis dyplomu w języku obcym, odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim

Dla osób, które rozpoczęły studia od 1.10.2018 r. komplet wyżej wymienionych dokumentów jest wydawany nieodpłatnie.

Za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu lub suplementu Uczelnia pobiera opłatę w wysokości 20 zł za dokument - dyplom lub suplement

·         studenci studiów stacjonarnych       nr konta: 20 2490 0018 1100 0009 9990 0502

·         studenci studiów niestacjonarnych  nr konta: 79 2490 0018 1100 0009 9990 0507

Dodatkowe odpisy wydawane są na wniosek studenta

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK