Organizacja roku akademickiego

Załącznik
do Zarządzenia Rektora Nr 100/2018
z dnia 4 czerwca 2018 r.

Organizacja roku akademickiego 2018/2019
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

1.         Rok akademicki 2018/2019 rozpoczyna się 1 października 2018 r. i kończy się 30 września 2019 r. Dzieli się na dwa semestry:

1)       zimowy: od 1 października 2018 r. do 24 lutego 2019 r.

a.   okres zajęć dydaktycznych: 1 października 2018 r. do 21 grudnia 2018 r.

b.  przerwa świąteczna i wakacje zimowe: 22 grudnia 2018 r. do 2 stycznia 2019 r.

c.   okres zajęć dydaktycznych: 3 stycznia 2019 r. do 27 stycznia 2019 r.

d.  zimowa sesja egzaminacyjna: 28 stycznia 2019 r. do 10 lutego 2019 r.

e.   przerwa międzysemestralna: 11 lutego 2019 r. do 24 lutego 2019 r., w tym zimowa sesja

egzaminacyjna — poprawkowa: 18 lutego 2019 r. do 24 lutego 2019 r.

2)       letni: 25 lutego 2019 r. do 30 września 2019 r.

a.   okres zajęć dydaktycznych: 25 lutego 2019 r. do 17 kwietnia 2019 r.

b.  przerwa świąteczna i wakacje wiosenne: 18 kwietnia 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r.

c.   okres zajęć dydaktycznych: 24 kwietnia 2019 r. do 16 czerwca 2019 r.

d.  letnia sesja egzaminacyjna: od 17 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

a. przerwa wakacyjna: 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., w tym letnia sesja egzaminacyjna — poprawkowa: 9 września 2019 r. do 22 września 2019 r.

2.         Zalecane terminy zjazdów dla studiów niestacjonarnych:

1)       semestr zimowy: 13-14.10.2018 r.; 27-28.10.201S r.; 17-18.11.2018 r.,

1-2.12.2018 r.; 15-16.12.2018 r.; 12-13.01.2019 r.; 26-27.01.2019 r.

2)       semestr letni: 2-3.03.2019 r.; 16-17.03.2019 r.; 30-31.03.2019 r.;

13-14.04.2019 r.; 11-12.05.2019 r.; 25-26.05.2019 r.; 8-9.06.2019 r.

3.         Dni Rektorskie, tj. dodatkowe dni wolne od zajęć:

1)       5 października 2018 r. — centralna uroczystość inauguracji roku akademickiego w Uczelni,

2)       2 maja 2019 r.; 2 listopada 2018 r.

4.         Zgodnie z §7 Regulaminu Studiów:

1)       ust. 5 — Na studiach niestacjonarnych, w okresie zajęć dydaktycznych organizowane są kilkudniowe zjazdy, których terminy ustala Rektor. Dziekan może ustalić dodatkowy termin zjazdów, o czym informuje Rektora.

2)       ust. 7 - Rektor lub Dziekan z przyczyn organizacyjnych, po uzgodnieniu z właściwą radą samorządu studentów, może:

a.   dokonać zmian w podziale roku akademickiego;

b.  zawiesić prowadzenie zajęć na określone dni lub godziny w danym dniu;

c.   zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia semestru zachowując wymiar

realizowanych godzin w semestrze.

Dziekan o podjętych decyzjach informuje Rektora.

3)       ust. 8 — W przypadku zawieszenia prowadzenia zajęć na określone dni lub godziny w danym dniu wskazuje się dni pozwalające na odrobienie zajęć, włącznie z sobotą i niedzielą. Dopuszcza się również skrócenie sesji.

5.        Ostateczny termin rozliczenia praktyk oraz innych form nauczania kończy się z dniem 15 września 2019r.

6.        Wpisy na semestr zimowy wszystkich lat studiów winny być zakończone do 6 października 2018 r., a na semestr letni do 3 marca 2019 r.

7.        Dni Adaptacyjne dla studentów I roku i wydziałowe inauguracje odbywają się w dniach od 24 września do 30 września 2018 r.

8.        Zakwaterowanie w domach studenckich UR rozpoczyna się 27 września 2018 r. i potrwa do 3 października 2018 r. do godz. 15°°. Po tym terminie miejsce pozostaje w puli rezerwowej Uczelni.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR