Praktyki studenckie

Procedura_praktyk_(kierunki_ogrodnicze), Zarządzenie Dziekana nr 11/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r

Procedura_praktyk_(Biotechnologia), Zarządzenie Dziekana nr 13/2020 z dnia 30 września 2020 r.

Informacje ogólne

Na studiach I stopnia student odbywa łącznie 8 tygodni praktyki zawodowej: 4 tygodnie x 40 godzin tygodniowo podczas II roku (4 tygodnie x 24 godzin – tryb niestacjonarny) i 4 tygodnie x 40 godzin tygodniowo podczas III roku studiów (4 tygodnie x 24 godzin – tryb niestacjonarny). Na studiach II stopnia student odbywa praktykę dyplomową w wymiarze 160 godzin.
Osobą odpowiedzialną za koordynację praktyk na Wydziale jest Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk mianowany przez Dziekana

Pełnomocnik ds. praktyk na kierunkach Ogrodniczych
dr Piotr Stolarczyk
e-mail: p.stolarczyk@urk.edu.pl
tel. (12) 662-52-03

Pełnomocnik ds. praktyk na kierunku Biotechnologia:
dr inż. Magdalena Klimek-Chodacka
e-mail: magdalena.klimek-chodacka@urk.edu.pl
tel. (12) 662-53-67

Na studiach I stopnia student odbywa praktykę pod kierunkiem wyznaczonego pracownika danej jednostki/podmiotu gospodarczego a na studiach II stopnia pod kierunkiem opiekuna pracy magisterskiej.

Opiekunowie praktyk są odpowiedzialni za organizację przebiegu praktyki w miejscu jej odbywania.

Na początku II i III roku studiów I stopnia Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk organizuje spotkanie ze studentami. Na zebraniu studenci informowani są o zasadach i wymaganiach dotyczących odbycia praktyki.

Student na praktyce zobowiązany jest zapoznać się i ściśle przestrzegać przepisów BHP. Na początku IV semestru Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk organizuje dla studentów szkolenie BHP prowadzone przez pracownika Inspektoratu BHP i OPPOŻ Uczelni. Studenci pisemnie zobowiązują się do przestrzegania zasad BHP. Student odbywa także szkolenie stanowiskowe prowadzone przez osobę nadzorującą pracę. Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych zobowiązani są do opracowania i upublicznienia instrukcji z zakresu BHP przed dopuszczeniem studentów do pracy w laboratoriach i pracowniach specjalistycznych.

Studentowi, który odbywa praktykę w okresie wakacyjnym w jednostkach Uczelni, przysługuje bezpłatne miejsce w domu studenckim UR. Student zgłasza rezerwację miejsca w DS Pełnomocnikowi ds. Praktyk lub opiekunowi pracy magisterskiej do dnia 10 czerwca.

Student po odbyciu praktyki ma prawo wyrazić opinię o przebiegu praktyki (na każdym etapie jej odbywania) wypełniając ankietę (link). Ankieta jest dobrowolna i anonimowa. Wypełnione ankiety student składa w wyznaczonym miejscu w Dziekanacie. Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk zestawia wyniki ankiet studenckich, opracowuje raport końcowy z ankietyzacji, przedkłada go Pełnomocnikowi Dziekana ds. Jakości

Kształcenia, który prezentuje wnioski końcowe na posiedzeniu właściwej Rady kierunku podsumowującej proces dydaktyczny danego roku akademickiego.


Postanowienia dotyczące praktyki dyplomowej na II stopniu studiów.
 
Celem praktyki dyplomowej jest zapoznanie studenta z elementami pracy badawczej.

Studenci odbywają praktykę w terminie i miejscu wskazanym przez opiekuna pracy magisterskiej.

Student przygotowuje sprawozdanie z odbytej praktyki dyplomowej, które zatwierdza opiekun praktyki.

Praktykę zalicza opiekun pracy magisterskiej w II semestrze studiów na podstawie obecności na praktyce i realizacji powierzonych zadań.


KIERUNKI: OGRODNICTWO, SZTUKA OGRODOWA, TECHNOLOGIA ROŚLIN LECZNICZYCH I PROZDROWOTNYCH, WINOGRODNICTWO I ENOLOGIA

Postanowienia szczegółowe dotyczące praktyki podczas II roku studiów

Praktyki realizowane są w jednostkach Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa (katedrach i stacjach doświadczalnych) oraz instytucjach zewnętrznych, z którymi, na wniosek Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk, Uniwersytet Rolniczy zawarł umowę o odbywaniu praktyk w danym roku akademickim.

Student odbywa praktykę w dwóch etapach po 10 dni roboczych.

Pierwszy etap realizowany jest w okresie semestru letniego. Student odbywa 10 dni praktyk w jeden wyznaczony dzień w tygodniu, który ujęty jest w harmonogramie zajęć dydaktycznych.

Drugi etap (10 dni roboczych) przypada w okresie wakacji letnich ustalonych przez Prorektora ds. Kształcenia w planie organizacyjnym danego roku akademickiego.

Studenci pobierają podanie (Podanie o przyjęcie na praktykę zawodową), które składają do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk do 15 marca.

Na podstawie podań składanych przez studentów Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk sporządza harmonogram praktyk zawodowych realizowanych w okresie wakacyjnym i ustala imienną listę studentów wnioskujących o przydzielenie w tym okresie miejsca w akademiku. Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa zatwierdza listę wnioskujących o akademik i kieruje ją do Biura Karier i Kształcenia Praktycznego UR.

Ostateczny harmonogram praktyk zawodowych realizowanych w okresie wakacyjnym podany jest do publicznej wiadomości w pierwszej dekadzie czerwca.

Student odbywa praktykę jedynie w miejscach, do których zostanie skierowany przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk na zasadzie rotacji. Nie dopuszcza się samowolnej zmiany miejsca i terminu odbywania praktyki przez studenta.

Student pobiera dziennik praktyki zawodowej, który po wydrukowaniu systematycznie wypełnia, rejestrując codziennie wykonywane na praktyce czynności (dziennik praktyki zawodowej).

Warunkiem zaliczenia praktyki jest przedłożenie Pełnomocnikowi Dziekana ds. Praktyk wypełnionego dziennika praktyki zawodowej wraz opinią opiekuna o przebiegu praktyki studenta w danej jednostce.

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk weryfikuje wpisy tematów oraz terminy praktyk odnotowane w dzienniku praktyki zawodowej i po stwierdzeniu prawidłowej realizacji praktyki udziela zaliczenia w systemie USOS.

Zaliczenie praktyki zawodowej odbywa się do 15 września.


Postanowienia szczegółowe dotyczące praktyki podczas III roku studiów

Student pobiera podanie (Podanie o przyjęcie na praktykę zawodową), które składa w planowanym miejscu odbycia praktyki. Podanie jest formą zawarcia umowy (porozumienia) między studentem

a właścicielem firmy lub gospodarstwa o roślinnym profilu produkcji (zwanym dalej: Pracodawcą).

Student wpisuje swoje podstawowe dane osobowe, adres odbywania praktyki i termin odbywania praktyki (jeśli jest ustalony) do elektronicznego formularza praktyk (formularz praktyk).

Student odbywa praktykę w okresie wolnym od nauki, tj. od 01 lipca do 31 sierpnia.

W indywidualnych przypadkach, po zgłoszeniu Pełnomocnikowi Dziekana ds. Praktyk, student może odbywać praktykę w innym czasie pod warunkiem, że praktyka nie koliduje z uczęszczaniem na zajęcia i wykłady.

Praktykę można odbywać:

- w kraju lub za granicą,

- we wszystkich gospodarstwach o roślinnym profilu produkcji, w tym we własnym gospodarstwie rodzinnym zajmującym się produkcją warzyw, owoców, drzewek i krzewów owocowych lub ozdobnych (powierzchnia gospodarstwa nie może być jednak mniejsza niż 1,0 ha, wyjątek stanowią działy specjalne produkcji ogrodniczej, np. zielarski). W każdym przypadku wymagana jest kserokopia nakazu płatniczego podatku rolnego lub zaświadczenie z gminy o powierzchni gospodarstwa i/lub produkcji z działów specjalnych oraz oświadczenie właściciela gospodarstwa o strukturze gatunkowej upraw (link),

- w podmiotach gospodarczych związanych z kierunkiem studiów (np. firmy ogrodnicze, florystyczne, placówki zajmujące się przetwórstwem ziół i pracownie projektowe) oraz w jednostkach budżetowych związanych z kierunkiem studiów (Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, ARiMR, PIORiN, ARR, Parki Narodowe itp.).


Wszystkie inne miejsca odbywania praktyki nie wymienione powyżej należy skonsultować

z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk.
               
Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest:

- zgłoszenie praktyki w wyznaczonym terminie i zaakceptowanie przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk,

- odesłanie podpisanego Porozumienia przez Pracodawcę do Biura Karier i Kształcenia Praktycznego,

- przedłożenie wypełnionego dziennika praktyki zawodowej oraz opinia właściciela o przebiegu praktyki studenta (link),

- dostarczenie dokumentu potwierdzającego powierzchnię gospodarstwa o roślinnym profilu produkcji oraz oświadczenie o strukturze gatunkowej upraw (link) - dotyczy praktyki odbywanej w gospodarstwach produkcyjnych,

 - rozmowa podsumowująca przebieg praktyki z Komisją wyznaczoną przez Dziekana. Komisja w pierwszej połowie września weryfikuje zgodność dokumentów potwierdzających odbycie praktyki oraz po rozmowie ze studentem zalicza praktykę na ocenę.


Szczególne warunki zaliczenia praktyki zawodowej lub części praktyki:

- odbycie praktyki zawodowej na innym kierunku studiów o zbliżonym profilu,

- posiadanie lub współposiadanie: gospodarstwa o roślinnym profilu produkcji o powierzchni min. 1,0 ha lub działalności gospodarczej o profilu zbliżonym do kierunku studiów,

- wykonywana praca zarobkowa lub staż, jeżeli osiągnięte efekty uczenia się są zgodne z efektami określonymi w programie studiów oraz okres zatrudnienia lub stażu jest nie krótszy, niż założony w programie studiów okres realizacji praktyki (Regulaminem studiów § 11 pkt. 1 3),

- udział w pracach obozu naukowego o tematyce zbliżonej do programu praktyki (decyzję podejmuje Dziekan zgodnie z Regulaminem studiów § 11 pkt. 9 (Regulamin Studiów) po przedłożeniu stosownego dokumentu potwierdzającego udział w obozie).

Warunkiem uzyskania zaliczenia praktyki zawodowej w trybie szczególnym jest zgłoszenie i przedstawienie Pełnomocnikowi Dziekana ds. Praktyk wymaganych dokumentów przed rozpoczęciem praktyki.

 
Firmy/zakłady organizujące praktyki studenckie

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa zaprasza do współpracy przy organizacji praktyk studenckich przedsiębiorstwa i firmy branżowe, których profil odpowiada zainteresowaniom zawodowym studentów.

Porozumienie dotyczące organizacji praktyk studenckich

Firmy i gospodarstwa rekomendowane dla studentów do obywania praktyki programowej na I stopniu studiów na kierunku ogrodnictwo — [pobierz]

Rekomendowane miejsca odbywania praktyk dla studentów sztuki ogrodowej — [pobierz]
 
Rekomendowane miejsca odbywania praktyk dla studentów technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych — [pobierz]

KIERUNEK: BIOTECHNOLOGIA

Praktyka zawodowa

Student zapoznaje się z procedurą odbywania praktyki na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (informacja zamieszczona na internetowej stronie Wydziału lub dostępna w Dziekanacie).

Praktykę zawodową studenci odbywają na I stopniu studiów inżynierskich po szóstym semestrze. Studenci kierunku Biotechnologia na miesięcznej praktyce zawodowej powinni zapoznać się z problematyką zastosowania metod biotechnologicznych w hodowli roślin, zwierząt i w przemyśle spożywczym tj. zastosowaniem inżynierii genetycznej, wykorzystywaniem kultur komórkowych i tkankowych roślin i zwierząt, enzymologią i technikami biochemicznymi, inżynierią procesów biotechnologicznych, wykorzystaniem metod biotechnologicznych w ochronie środowiska, zdrowia zwierząt i ochronie roślin przed szkodnikami, biotechnologią środowiskową: fitoekstrakcją, fitodegradacją zanieczyszczeń i produkcją roślin transgenicznych.

Praktykanci w zależności od miejsca pobytu zapoznają się również z biotechnologią rozrodu zwierząt, zastosowaniem wybranych metod w diagnostyce chorób zwierząt, oddziaływaniem roślin bioaktywnie czynnych na żywienie człowieka i zwierząt, produkcją zarodków zwierząt in vitro, mikromanipulacją na gametach i zarodkach, "konstrukcją" zwierząt transgenicznych, klonowaniem jak również wykorzystaniem diagnostyki molekularnej w hodowli zwierząt. W instytucjach, laboratoriach, pracowniach i gospodarstwach powiązanych z przemysłem spożywczym, należy zwrócić uwagę na możliwość rozpoznania takich zagadnień, jak biotechnologiczne wykorzystanie bakterii i pleśni, drożdży, modyfikacją genetyczną drobnoustrojów przemysłowych, bioinżynierią oraz analizą instrumentalną produkcji i procesów biotechnologicznych.

W czasie praktyk studenci powinni zapoznać się z problemami badawczymi realizowanymi w tych jednostkach, sposobami rozwiązywania problemów badawczych, stosowaną metodyką oraz brać udział we wszystkich etapach badań, a także z zakresem zastosowania i korzyściami wynikającymi z włączeniem zaawansowanych technologii do badań naukowych. Studenci winni wykazać zainteresowanie prowadzoną problematyką badawczą danej jednostki i dyskutować z opiekunami własne pomysły badawcze i sposób realizacji w kontekście pracy magisterskiej.

Praktykanci przebywający w Instytutach Naukowych, ośrodkach badawczych laboratoriach i pracowniach, katedrach Wyższych Uczelni, fermach lub centrach hodowlanych, stacjach oceny zwierząt i odmian po porozumieniu się z kierownictwem w/w jednostek i pełnomocnikiem, mogą również rozpocząć prace badawcze, które następnie mogłyby być realizowane w ramach pracy magisterskiej lub studenckich kół naukowych.


Zasady odbywania i sposób załatwiania praktyki zawodowej

Na studiach I stopnia student odbywa 4 tygodnie praktyki zawodowej w wymiarze 40 godzin tygodniowo po zakończeniu zajęć w szóstym semestrze tj. w terminie od 1 lipca do 10 września. Student zobowiązany jest do terminowego rozpoczęcia i zakończenia praktyki. Studentkę/studenta obowiązuje przestrzeganie trybu, czasu i porządku pracy oraz przepisów o dyscyplinie pracy i bhp, jak i innych obowiązujących w danej instytucji/firmie. Wszystkie dni nieobecności (bez względu na powód) podlegają odpracowaniu.

W czasie praktyki krajowej studentka/student prowadzi systematycznie i starannie dziennik praktyk, odnotowując rodzaj wykonywanych prac wraz z własnymi spostrzeżeniami.

W przypadku praktyki realizowanej za granicą studentka/student ma obowiązek napisania sprawozdania (nie prowadzą dzienniczków praktyk), zawierającego opis instytucji, laboratorium, pracowni, gospodarstwa, wykonywanych czynności i własne spostrzeżenia ze szczególnym uwzględnieniem prac, technologii, rozwiązań organizacyjnych, z którymi dokładnie się zapoznał i których nauczył się.

Sprawozdanie z praktyki zagranicznej powinno być przygotowane w sposób czytelny i staranny. Powinno zawierać opis miejsca praktyki, jego położenie, charakter praktyk. Każdy student powinien napisać sprawozdanie samodzielnie. W opisie należy zwrócić uwagę na problemy związane z wykonywaniem praktyki — zakres prac oraz obowiązków wykonywanych w tym czasie. Student może także opisać warunki traktowania przez pracowników w miejscu praktyk. W sprawozdaniu można zawrzeć końcową ocenę praktyki przez studenta, zdjęcia dokumentujące miejsce odbycia praktyki.

Kontakt w sprawie praktyk (Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk)
Pełnomocnik ds. praktyk na kierunku Biotechnologia:
dr inż. Magdalena Klimek-Chodacka
e-mail: magdalena.klimek-chodacka@urk.edu.pl
tel. (12) 662-53-67

Wykaz rekomendowanych firm i instytucji - praktyki programowe

 
Podstawy prawne

Procedura odbywania praktyki na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, kierunek Biotechnologia — Zarządzenie Dziekana Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa nr 13/2020 z dnia 30 września 2020 r.

załącznik nr 1 — Wzór podania o przyjęcie na praktykę programową na III roku studiów [pobierz]
załącznik nr 2 — Formularz z danymi na temat miejsca i terminu praktyki [pobierz]
załącznik nr 3 — Dziennik Praktyk [pobierz]
załącznik nr 4 — Ankieta oceny praktyki programowej przez studenta [pobierz]

Regulamin studiów — [pobierz]Wyjazd na praktyki w ramach programu ERASMUS+

 

praktyki ErasmusInne propozycje praktyk

Firmy i gospodarstwa rekomendowane dla studentów do obywania praktyki programowej na I stopniu studiów na kierunku Ogrodnictwo — [pobierz]


 

praktyki CEEPUS


 

praktyki DAAD


 

praktyki Ogrody Hortulus


 

praktyki ARiMR


 

praktyki ARR


 

praktyki Kylemore Abbey & Victorian Walled Garden


 

praktyki Marrlen Marta Lenik
 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK