Praktyki studenckie

Informacje ogólne

Dzięki praktykom studenci uzyskują możliwość poszerzenia swojej wiedzy o zagadnienia praktyczne oraz zapoznania się z potencjalnym przyszłym pracodawcą, z jego potrzebami i wymaganiami. Przedsiębiorstwo lub instytucja przyjmująca studentów na praktykę ma z kolei możliwość poznać potencjalnych przyszłych pracowników, skorzystać z ich pracowitości i wiedzy. W ramach programu studiów II stopnia studenci odbywają praktykę dyplomową, dostosowaną do charakteru realizowanej pracy dyplomowej, która ma wspomóc przygotowanie pracy dyplomowej oraz zapoznać studenta z elementami pracy badawczej.


KIERUNEK: OGRODNICTWO, SZTUKA OGRODOWA, TECHNOLOGIA ROŚLIN LECZNICZYCH I PROZDROWOTNYCH


STUDIA STACJONARNE II ROK

Student na II roku studiów odbywa łącznie 8 tygodni praktyki: 4 tygodnie x 40 godzin tygodniowo (łącznie 160 godzin). Praktyka podzielona jest na dwa etapy, każdy po 10 dni roboczych. Pierwszy etap realizowany jest w okresie semestru letniego. Student odbywa 10 dni praktyk w jeden wyznaczony dzień w tygodniu, który ujęty jest w harmonogramie zajęć dydaktycznych. Drugi etap (10 dni roboczych) przypada w okresie wakacji letnich ustalonych przez Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich w planie organizacyjnym danego roku akademickiego.


Kontakt w sprawie praktyk:

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
dr hab. inż. Sylwester Smoleń
e-mail: s.smolen@urk.edu.pl
tel. (12) 662-52-39
 

II rok studiów: jak zorganizować praktykę "krok po kroku"

Student zapoznaje się z procedurą odbywania praktyki na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (informacja zamieszczona na internetowej stronie Wydziału lub dostępna w Dziekanacie).

Praktyki realizowane są w jednostkach Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa (instytutach, katedrach, zakładach i stacjach doświadczalnych) oraz w instytucjach zewnętrznych, z którymi, na wniosek Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk, Uniwersytet Rolniczy zawarł umowę o odbywaniu praktyk w danym roku akademickim.

Studenci pobierają ze strony internetowej podanie (załącznik nr 1), które składają do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk do 15 marca.

Student pobiera ze strony internetowej Wydziału Dziennik Praktyk, który wypełnia, systematycznie rejestrując codziennie wykonywane na praktyce czynności. Warunkiem zaliczenia praktyki jest przedłożenie Pełnomocnikowi Dziekana ds. Praktyk wypełnionego Dziennika Praktyk wraz z opinią opiekuna o przebiegu praktyki studenta w danej jednostce.

Zaliczenie praktyki odbywa się do dnia 15 września.


STUDIA STACJONARNE III ROK oraz STUDIA NIESTACJONARNE II, III ROK

Studenci studiów niestacjonarnych odbywają 96 godzin praktyki na drugim oraz 96 godzin na trzecim roku studiów w dowolnym terminie w trakcie roku akademickiego lub wakacji. Zatrudnienie w firmach ogrodniczych może być uznane jako praktyka.

Studenci studiów stacjonarnych odbywają 160 godzin praktyki w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia. W indywidualnych przypadkach, tylko po uzyskaniu zgody Dziekana, student może odbywać praktykę w innym czasie pod warunkiem, że praktyka nie koliduje z uczęszczaniem na zajęcia i wykłady.

Wymagania formalne (dokumenty) są takie same dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

1 godzina praktyki = 45 minut (godzina lekcyjna).


Kontakt w sprawie praktyk:

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
dr inż. Barbara Piwowarczyk
e-mail: b.piwowarczyk@urk.edu.pl
tel. (12) 662-52-01
 

Praktyka na III roku "krok po kroku"

Przed rozpoczęciem praktyki, do dnia 31 marca, należy:

 1. Znaleźć miejsce praktyk
 2. Wypełnić i dostarczyć do opiekuna praktyk jeden egzemplarz "Podania o przyjęcie na praktykę" (załącznik nr 2)
 3. Wypełnić formularz online (adres internetowy do formularza przesyła opiekun praktyk). Na podstawie wypełnionego formularza UR przesyła do pracodawcy oficjalne porozumienie.

Dwa miejsca praktyki = dwa podania oraz dwa wpisy do formularza online.

Do zaliczenia praktyk należy przygotować:

 1. Dziennik Praktyk — wypełniony każdy dzień osobno
ewentualnie dodatkowo:
 1. Kopia nakazu płatniczego podatku rolnego
 2. Oświadczenie o strukturze upraw.

Praktykę można odbywać w kraju lub za granicą, we wszystkich gospodarstwach ogrodniczych, w tym we własnym gospodarstwie rodzinnym zajmującym się produkcją warzyw, owoców, drzewek i krzewów owocowych lub ozdobnych (powierzchnia gospodarstwa nie może być jednak mniejsza niż 1,0 ha, wyjątek stanowią działy specjalne produkcji ogrodniczej).

Odbywając praktykę w prywatnym gospodarstwie rolnym o profilu ogrodniczym należy na zaliczenie praktyki przygotować kserokopię nakazu płatniczego podatku rolnego oraz wypełnione przez właściciela gospodarstwa oświadczenie o strukturze upraw (załącznik nr 5). Powierzchnia upraw ogrodniczych nie może być mniejsza niż 1,0 ha.

Praktykę można również odbywać w podmiotach gospodarczych związanych z profilem studiów (np. firmy ogrodnicze) oraz w jednostkach budżetowych związanych z kierunkiem studiów (Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, ARiMR, PIORiN, ARR, Parki Narodowe itp.).

Wszystkie inne miejsca odbywania praktyki nie wymienione powyżej należy skonsultować z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk. Adresy proponowanych przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa miejsc praktyk znajdują się na niniejszej stronie internetowej oraz w gablocie na parterze.

Student rozpoczynający praktykę powinien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Niektóre zakłady pracy wymagają przedłożenia dokumentu potwierdzającego wykupienie polisy przed rozpoczęciem praktyk. Pracodawca w przypadku braku ubezpieczenia może odmówić przyjęcia studenta na praktykę!

Warunkiem zaliczenia praktyki jest:

 • zgłoszenie praktyki w wyznaczonym terminie i zaakceptowanie przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk,
 • odesłanie podpisanego Porozumienia przez Pracodawcę do Biura Karier i Kształcenia Praktycznego,
 • przedłożenie wypełnionego Dziennika Praktyk oraz opinii właściciela o przebiegu praktyki studenta (załącznik nr 4),
 • dostarczenie dokumentu potwierdzającego powierzchnię gospodarstwa ogrodniczego oraz oświadczenie o strukturze gatunkowej upraw (załącznik nr 5) — dotyczy praktyki odbywanej w gospodarstwach ogrodniczych,
 • rozmowa podsumowująca przebieg praktyki z Komisją wyznaczoną przez Dziekana. Komisja w pierwszej połowie września weryfikuje zgodność dokumentów potwierdzających odbycie praktyki oraz po rozmowie ze studentem zalicza praktykę.

Dzienniczek praktyk musi zawierać dokładny opis wykonywanych czynności. Każdy dzień należy opisać osobno.


Ankieta

Student po odbyciu praktyki ma prawo wyrazić opinię o przebiegu praktyki (na każdym etapie jej odbywania) wypełniając ankietę (załącznik nr 6). Ankieta jest dobrowolna i anonimowa. Wypełnione ankiety student składa w wyznaczonym miejscu w Dziekanacie.


Podstawy prawne

Procedura odbywania praktyki na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, kierunki Ogrodnictwo, Sztuka Ogrodowa, Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych (WSZiOJK/WBiO/10) — uchwała Rady Wydziału nr 22/2015/2016 z dnia 14 grudnia 2015 r.

załącznik nr 1 — Wzór podania o przydzielenie programowej praktyki na II roku studiów [pobierz]
załącznik nr 2 — Wzór podania o przydzielenie programowej praktyki na III roku studiów [pobierz]
załącznik nr 3 — Formularz z danymi na temat miejsca i terminu praktyki [pobierz]
załącznik nr 4 — Dziennik Praktyk [pobierz]
załącznik nr 5 — Oświadczenie właściciela gospodarstwa o produkcji i strukturze gatunkowej upraw [pobierz]
załącznik nr 6 — Ankieta oceny praktyk programowych przez studentów [pobierz]

Procedura odbywania praktyki (kierunki Ogrodnictwo, Sztuka Ogrodowa, Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych) — [pobierz całość]


Zarządzenie Nr 19/2017 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów, załącznik nr 1 Regulamin Studiów:

Regulamin Studiów — [pobierz]


Firmy/zakłady organizujące praktyki studenckie

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa zaprasza do współpracy przy organizacji praktyk studenckich przedsiębiorstwa i firmy branżowe, których profil odpowiada zainteresowaniom zawodowym studentów.

Kontakt: dr inż. Barbara Piwowarczyk, e-mail: b.piwowarczyk@urk.edu.pl, tel. (12) 662-52-01

Porozumienie dotyczące organizacji praktyk studenckich

Firmy i gospodarstwa rekomendowane dla studentów do obywania praktyki programowej na I stopniu studiów na kierunku Ogrodnictwo — [pobierz]

Rekomendowane miejsca odbywania praktyk dla studentów Sztuki Ogrodowej — [pobierz]

KIERUNEK: BIOTECHNOLOGIA


Praktyka zawodowa

Student zapoznaje się z procedurą odbywania praktyki na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (informacja zamieszczona na internetowej stronie Wydziału lub dostępna w Dziekanacie).

Praktykę zawodową studenci odbywają na I stopniu studiów inżynierskich po szóstym semestrze. Studenci kierunku Biotechnologia na miesięcznej praktyce zawodowej powinni zapoznać się z problematyką zastosowania metod biotechnologicznych w hodowli roślin, zwierząt i w przemyśle spożywczym tj. zastosowaniem inżynierii genetycznej, wykorzystywaniem kultur komórkowych i tkankowych roślin i zwierząt, enzymologią i technikami biochemicznymi, inżynierią procesów biotechnologicznych, wykorzystaniem metod biotechnologicznych w ochronie środowiska, zdrowia zwierząt i ochronie roślin przed szkodnikami, biotechnologią środowiskową: fitoekstrakcją, fitodegradacją zanieczyszczeń i produkcją roślin transgenicznych.

Praktykanci w zależności od miejsca pobytu zapoznają się również z biotechnologią rozrodu zwierząt, zastosowaniem wybranych metod w diagnostyce chorób zwierząt, oddziaływaniem roślin bioaktywnie czynnych na żywienie człowieka i zwierząt, produkcją zarodków zwierząt in vitro, mikromanipulacją na gametach i zarodkach, "konstrukcją" zwierząt transgenicznych, klonowaniem jak również wykorzystaniem diagnostyki molekularnej w hodowli zwierząt. W instytucjach, laboratoriach, pracowniach i gospodarstwach powiązanych z przemysłem spożywczym, należy zwrócić uwagę na możliwość rozpoznania takich zagadnień, jak biotechnologiczne wykorzystanie bakterii i pleśni, drożdży, modyfikacją genetyczną drobnoustrojów przemysłowych, bioinżynierią oraz analizą instrumentalną produkcji i procesów biotechnologicznych.

W czasie praktyk studenci powinni zapoznać się z problemami badawczymi realizowanymi w tych jednostkach, sposobami rozwiązywania problemów badawczych, stosowaną metodyką oraz brać udział we wszystkich etapach badań, a także z zakresem zastosowania i korzyściami wynikającymi z włączeniem zaawansowanych technologii do badań naukowych. Studenci winni wykazać zainteresowanie prowadzoną problematyką badawczą danej jednostki i dyskutować z opiekunami własne pomysły badawcze i sposób realizacji w kontekście pracy magisterskiej.

Praktykanci przebywający w Instytutach Naukowych, ośrodkach badawczych laboratoriach i pracowniach, katedrach Wyższych Uczelni, fermach lub centrach hodowlanych, stacjach oceny zwierząt i odmian po porozumieniu się z kierownictwem w/w jednostek i pełnomocnikiem, mogą również rozpocząć prace badawcze, które następnie mogłyby być realizowane w ramach pracy magisterskiej lub studenckich kół naukowych.


Zasady odbywania i sposób załatwiania praktyki zawodowej

Na studiach I stopnia student odbywa 4 tygodnie praktyki zawodowej w wymiarze 40 godzin tygodniowo po zakończeniu zajęć w szóstym semestrze tj. w terminie od 1 lipca do 10 września. Student zobowiązany jest do terminowego rozpoczęcia i zakończenia praktyki. Studentkę/studenta obowiązuje przestrzeganie trybu, czasu i porządku pracy oraz przepisów o dyscyplinie pracy i bhp, jak i innych obowiązujących w danej instytucji/firmie. Wszystkie dni nieobecności (bez względu na powód) podlegają odpracowaniu.

W czasie praktyki krajowej studentka/student prowadzi systematycznie i starannie dziennik praktyk, odnotowując rodzaj wykonywanych prac wraz z własnymi spostrzeżeniami.

W przypadku praktyki realizowanej za granicą studentka/student ma obowiązek napisania sprawozdania (nie prowadzą dzienniczków praktyk), zawierającego opis instytucji, laboratorium, pracowni, gospodarstwa, wykonywanych czynności i własne spostrzeżenia ze szczególnym uwzględnieniem prac, technologii, rozwiązań organizacyjnych, z którymi dokładnie się zapoznał i których nauczył się.

Sprawozdanie z praktyki zagranicznej powinno być przygotowane w sposób czytelny i staranny. Powinno zawierać opis miejsca praktyki, jego położenie, charakter praktyk. Każdy student powinien napisać sprawozdanie samodzielnie. W opisie należy zwrócić uwagę na problemy związane z wykonywaniem praktyki — zakres prac oraz obowiązków wykonywanych w tym czasie. Student może także opisać warunki traktowania przez pracowników w miejscu praktyk. W sprawozdaniu można zawrzeć końcową ocenę praktyki przez studenta, zdjęcia dokumentujące miejsce odbycia praktyki.


Kontakt w sprawie praktyk (Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk)

Opiekun praktyk na kierunku Biotechnologia:
dr inż. Magdalena Klimek-Chodacka
e-mail: magdalena.klimek-chodacka@urk.edu.pl
tel. (12) 662-53-67

Praktyka dyplomowa

Student zapoznaje się z procedurą odbywania praktyki na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (informacja zamieszczona na internetowej stronie Wydziału lub dostępna w Dziekanacie).

Na studiach II stopnia student odbywa praktykę dyplomową w wymiarze 160 godzin pod kierunkiem opiekuna pracy magisterskiej, najczęściej w okresie wakacyjnym po ukończeniu zajęć pierwszego semestru.

Praktykę zalicza opiekun pracy magisterskiej w II semestrze studiów na podstawie obecności na praktyce i realizacji powierzonych zadań. Zakończenie i zaliczenie praktyki jest warunkiem koniecznym otrzymania dyplomu ukończenia studiów.

Wykaz rekomendowanych firm i instytucji - praktyki programowe


Jak załatwić praktykę dyplomową?

Student powinien uzgodnić z opiekunem termin odbycia praktyki. Zgody na odbywanie praktyki dyplomowej w instytucji zewnętrznej udziela Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktycznych WBiO, po uzyskaniu pozytywnej opinii Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk na kierunku Biotechnologia, na podstawie pisemnej prośby studenta zaopiniowanej przez opiekuna pracy oraz pisma potwierdzającego przyjęcie na praktykę przez instytucję zewnętrzną. Wyszukaniem odpowiedniego miejsca realizacji praktyki zajmuje się student.


Podstawy prawne

Procedura odbywania praktyki na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, kierunek Biotechnologia (WSZiOJK/WBiO/11) — uchwała Rady Wydziału 22/2015/2016 z dnia 14 grudnia 2015 r.

załącznik nr 1 — Wzór podania o przyjęcie na praktykę programową na III roku studiów [pobierz]
załącznik nr 2 — Formularz z danymi na temat miejsca i terminu praktyki [pobierz]
załącznik nr 3 — Dziennik Praktyk [pobierz]
załącznik nr 4 — Ankieta oceny praktyki programowej przez studenta [pobierz]

Procedura odbywania praktyki (kierunek Biotechnologia) — [pobierz całość]


Zarządzenie Nr 19/2017 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów, załącznik nr 1 Regulamin Studiów:

Regulamin studiów — [pobierz]Wyjazd na praktyki w ramach programu ERASMUS+

 

praktyki ErasmusInne propozycje praktyk

Firmy i gospodarstwa rekomendowane dla studentów do obywania praktyki programowej na I stopniu studiów na kierunku Ogrodnictwo — [pobierz]


 

praktyki CEEPUS


 

praktyki DAAD


 

praktyki Ogrody Hortulus


 

praktyki ARiMR


 

praktyki ARR


 

praktyki Kylemore Abbey & Victorian Walled Garden


 

praktyki Marrlen Marta Lenik


Rekrutacja w ramach projektu "Szansa na sukces po UR"

Formularz rekrutacyjny — [pobierz]

Oświadczenia kandydata do udziału w projekcie — [pobierz]

Oświadczenia uczestnika projektu — [pobierz] 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR