Praktyka dyplomowa

Na studiach II stopnia studenci wszystkich kierunków odbywają praktykę dyplomową w wymiarze 160 godzin lekcyjnych:

1.      Student odbywa praktykę dyplomową pod kierunkiem pod kierunkiem opiekuna pracy magisterskiej.

2.      Celem praktyki dyplomowej jest zapoznanie studenta z elementami pracy badawczej.

3.      Studenci odbywają praktykę w terminie i miejscu wskazanym przez opiekuna pracy magisterskiej, najczęściej w okresie wakacyjnym po ukończeniu I semestru (studenci kierunku Environmental and plant biotechnology po ukończeniu II semestru).

4.      Miejscem odbywania praktyki jest jednostka organizacyjna, w której wykonywana jest praca magisterska, lub po uzgodnieniu z opiekunem pracy, instytucja realizująca prace badawcze lub badawczo-rozwojowe. Zgody na odbywanie praktyki dyplomowej w instytucji zewnętrznej udziela Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich WBiO, po złożeniu pisemnej prośby przez studenta zaopiniowanej przez opiekuna pracy oraz pisma potwierdzającego przyjęcie na praktykę przez instytucję zewnętrzną.

5.      Student dokumentuje realizację powierzonych zadańw Dzienniku praktyki dyplomowej (załącznik nr 9). Wypełniony dziennik z oceną wystawioną przez opiekuna pracy magisterskiej student składa w dziekanacie:
a.      dla kierunku Biotechnologia, Winogrodnictwo i enologia orazEnvironmental and plant biotechnology do dnia 25 września;
b.      dla kierunków Ogrodnictwo, Sztuka ogrodowa oraz Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych nie później niż 25 stycznia.

6.      Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk weryfikuje wypełniony Dziennik praktyki dyplomowej i po stwierdzeniu prawidłowej realizacji praktyki wpisuje zaliczenie w systemie USOS do końca semestru właściwego dla danego kierunku

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK