Staże i szkolenia

Studiujesz? Praktykuj!

 

Program staży dla studentów Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,
w okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2019 r.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 852 371,68 PLN

 

Projekt stażowy obejmuje realizację 12-tygodniowych, płatnych staży zawodowych dla studentów III roku studiów inżynierskich oraz II roku studiów magisterskich kierunków: Biotechnologia oraz Ogrodnictwo. Celem projektu jest podniesienie kompetencji, zdobycie doświadczenia uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach oraz ułatwienie wejścia na rynek pracy poprzez udział w wysokiej jakości programach staży zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK) dla kierunków: Biotechnologia oraz Ogrodnictwo.

 

Biuro projektu:

Centrum Transferu Technologii

Al. Mickiewicza 21, p. 3

31-120 Kraków

 

Kierownik projektu:

dr inż. Iwona Kamińska, WBiO, tel. 12 662-52-05, e-mail: iwona.kaminska@urk.edu.pl

 

Koordynator ds. staży:

dr inż Iwona Ledwożyw-Smoleń, WBiO, tel.: 12 662-52-61, e-mail: iwona.ledwozyw-smolen@urk.edu.pl

 

Specjalista ds. finansowych:

mgr Anna Luboch, tel. 12 662-43-11 e-mail: anna.luboch@urk.edu.pl

 

Specjalista ds. administracyjnych:

lic. Patrycja Witek, CTT, tel. 12 662-41-98 e-mail: patrycja.witek@urk.edu.pl

 

 

Regulamin projektu i wymagane dokumenty

- Regulamin Organizacji Staży Studenckich

           Załącznik do regulaminu nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Projektu 

          Załącznik do regulaminu nr 2 – Umowa o staż 

           Załącznik do umowy nr 2.1 – Indywidualny Program Stażu wraz z Harmonogramem pracy Stażysty - (wersja edytowalna) 

           Załącznik do umowy nr 2.2 – Oświadczenie Stażysty dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - (wersja edytowalna) 

           Załącznik do umowy nr 2.3 – Dziennik Stażu - (wersja edytowalna) 

           Załącznik do umowy nr 2.4 – Lista obecności - (wersja edytowalna) 

           Załącznik do umowy nr 2.5 – Karta czasu pracy - (wersja edytowalna) 

           Załącznik do umowy nr 2.6 – Zaświadczenie o odbytym Stażu  - (wersja edytowalna) 

           Załącznik do umowy nr 2.7 – Raport końcowy z realizacji Stażu - (wersja edytowalna) 

           Załącznik do umowy nr 2.8 – Wykaz efektów kształcenia dla kierunku Biotechnologia I -go i II-go stopnia oraz Ogrodnictwo Biotechnologia I -go i II-go stopnia 

           Załącznik do umowy nr 2.9 – Oświadczenie o braku powiązań z Instytucją przyjmującą - (wersja edytowalna)

          Załącznik do regulaminu nr 3 – Wniosek o wypłatę wynagrodzenia (stypendium) 

          Załącznik do regulaminu nr 4 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie 

          Załącznik do regulaminu nr 5 – Dane uczestnika projektu 

          Załącznik do regulaminu nr 6 – Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika projektu 

 

 Przed przystąpieniem do Projektu należy dokładnie zapoznać się z powyższymi dokumentami.

 

 Rekrutacja                                                                                   

Warunki rekrutacji do Projektu określone są w Regulaminie Organizacji Staży Studenckich i obejmują następujące kryteria (wyciąg z Regulaminu):

        złożenie Formularza Zgłoszeniowego do Projektu w terminie określonym przez Biuro Projektu;

        zaliczenie w terminie przewidzianym regulaminem studiów semestru poprzedzającego Staż wraz z wpisem, odpowiednio: na VI semestr studiów inżynierskich lub na III semestr studiów magisterskich;

        średnia ocen ze wszystkich poprzedzających semestrów danego stopnia studiów (zaświadczenie z Dziekanatu na podstawie danych USOS)

        zaangażowanie w działalność naukową/społeczną (udokumentowane w Formularzu zgłoszeniowym do Projektu);

 

Dokumenty należy składać do Biura Rekrutacji mieszczącego się na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, pok. D-09 (parter), 31-425 Kraków, w terminie określonym przez Biuro Projektu (informacje znajdują się w „Wiadomościach” na stronie głównej Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa oraz na monitorach informacyjnych zlokalizowanych na parterze WBiO UR Kraków).

 

Na podstawie postępowania rekrutacyjnego sporządzona zostanie lista rankingowa studentów wraz z listą rezerwową.

Rekrutacja będzie prowadzona osobno dla poszczególnych edycji programu tj. w 2018 i 2019 roku.

 

Staże:

Miejscem realizacji stażu mogą być: gospodarstwa i przedsiębiorstwa branżowe, instytucje publiczne, instytucje zarządzające, instytucje naukowe itp.

Staże trwać będą przez 12 tygodni w wymiarze co najmniej 20 h tygodniowo (łącznie 360 h stażowych).

Uczestnicy Projektu otrzymają stypendium stażowe, pokrycie kosztów wstępnych badań lekarskich oraz ubezpieczenia NNW.

Instytucje przyjmujące na Staż otrzymają refundację kosztów wynagrodzenia Opiekuna Stażu.

Warunkiem rozpoczęcia stażu jest podpisanie umowy o staż (Załącznik do regulaminu nr 2).

 
Przed rozpoczęciem Stażu: 

Stażysta ma obowiązek dostarczyć do Biura Projektu następujące dokumenty:
-  cztery egzemplarze umowy o staż (Załącznik nr 2) podpisanej przez Stażystę oraz Instytucję Przyjmującą na Staż;
-  opracowany wspólnie z Opiekunem Stażu oraz Uczelnią (Koordynatorem Projektu) Indywidualny program Stażu (wraz z częścią dotyczącą Harmonogramu pracy Stażysty) (Załącznik do umowy nr 2.1.);
-  Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (Załącznik do umowy nr 2.2.);
-  formularz "Dane uczestnika projektu";
-  formularz "Oświadczenie uczestnika projektu"
-  formularz "Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika projektu"
-  formularz "Ankieta ewaluacyjna";

W trakcie realizacji Stażu:

 Stażysta zobowiązany jest do dostarczania do Biura Projektu w terminie do 5 dni roboczych po każdym okresie rozliczeniowym:
-  Dziennika Stażu (Załącznik do umowy 2.3);
-  Listy obecności (Załącznik do umowy 2.4);
-  Kart czasu pracy (Załącznik do umowy 2.5) zaakceptowanych przez Opiekuna Stażu;
-  Wniosku o wypłatę wynagrodzenia (stypendium) (Załącznik do regulaminu nr 3.);
-  Oraz innych dokumentów określonych przez Biuro Projektu.

 Po zakończeniu Stażu:

Stażysta jest zobowiązany:
-  dostarczyć dokumenty dotyczące ostatniego okresu rozliczeniowego Stażu;
-  sporządzić Raport końcowy ze Stażu wg ustalonego wzoru (Załącznik do regulaminu nr 4)
-  wypełnić ankietę ewaluacyjną oraz inne dokumenty zgodnie z wytycznymi Biura Projektu;
-  dostarczyć komplet dokumentacji, w tym Zaświadczenie o odbytym Stażu wydanym przez Instytucję Przyjmującą na Staż (Załącznik do umowy nr 2.6.) do Biura Projektu w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty ukończenia Stażu.

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK