Praktyki zawodowe

Praktyka zawodowa na kierunkach Ogrodnictwo, Sztuka ogrodowa, Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych (wybrane informacje z procedury odbywania praktyki programowej):

1.    obejmuje łącznie 8 tygodni: 4 tygodnie x 40 godzin lekcyjnych tygodniowo podczas II roku (4 tygodnie x 24 godzin lekcyjnych – studia niestacjonarne) i 4 tygodnie x 40 godzin lekcyjnych tygodniowo podczas III roku studiów (4 tygodnie x 24 godzin lekcyjnych – studia niestacjonarne)

2.    student odbywa praktykę zawodową pod kierunkiem wyznaczonego pracownika danej jednostki/podmiotu otoczenia społeczno-gospodarczego. Opiekunowie praktyk są odpowiedzialni za organizację przebiegu praktyki w miejscu jej odbywania

3.    na początku II i III roku studiów I stopnia pełnomocnik Dziekana ds. praktyk organizuje spotkanie ze studentami, na którym studenci są informowani o zasadach i wymaganiach dotyczących odbycia praktyki

4.    na II roku studiów I stopnia praktyki zawodowe realizowane są w jednostkach WBiO (katedrach i stacjach doświadczalnych) oraz instytucjach zewnętrznych. Student odbywa praktykę w dwóch etapach po 10 dni roboczych:

        pierwszy etap realizowany jest w okresie semestru letniego. Student odbywa 10 dni praktyk w jeden wyznaczony dzień w tygodniu, który ujęty jest w harmonogramie zajęć dydaktycznych;

        drugi etap (10 dni roboczych) przypada w okresie wakacji letnich (praktyka zawodowa wakacyjna) ustalonych przez Prorektora ds. Kształcenia w planie organizacyjnym danego roku akademickiego

5.    na III roku studiów I stopnia praktyki zawodowe realizowane sąw okresie wolnym od nauki, tj. od 1 lipca do 15 września w jednostkach/podmiotach otoczenia społeczno-gospodarczego:

           praktyka powinna mieć charakter analityczny, badawczy, konsultacyjny lub produkcyjny, umożliwiający studentowi zapoznanie się z zastosowaniem metod/narzędzi/infrastruktury właściwych dla studiowanego kierunku

           student może odbywać praktykę w kraju lub za granicą:
·      we wszystkich gospodarstwach o roślinnym profilu produkcji, w tym we własnym gospodarstwie rodzinnym zajmującym się produkcją warzyw, owoców, drzewek i krzewów owocowych lub ozdobnych (powierzchnia gospodarstwa nie może być jednak mniejsza niż 1,0 ha, wyjątek stanowią działy specjalne produkcji ogrodniczej, np. zielarski) - w każdym przypadku wymagana jest kserokopia nakazu płatniczego podatku rolnego lub zaświadczenie z gminy o powierzchni gospodarstwa i/lub produkcji z działów specjalnych oraz oświadczenie właściciela gospodarstwa o strukturze gatunkowej upraw (załącznik nr 5)
·      w podmiotach gospodarczych związanych z kierunkiem studiów (np. firmy ogrodnicze, florystyczne, placówki zajmujące się przetwórstwem ziół i pracownie projektowe) oraz w jednostkach budżetowych związanych z kierunkiem studiów (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Agencja Rozwoju Regionalnego, parki narodowe itp.).

Praktyka zawodowa na kierunku Biotechnologia

Student zapoznaje się z procedurą odbywania praktyki na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (informacja zamieszczona na internetowej stronie Wydziału lub dostępna w Dziekanacie).

Studenci kierunku Biotechnologia na miesięcznej praktyce zawodowej powinni zapoznać się z problematyką zastosowania metod biotechnologicznych w hodowli roślin, zwierząt i w przemyśle spożywczym tj. zastosowaniem inżynierii genetycznej, wykorzystywaniem kultur komórkowych i tkankowych roślin i zwierząt, enzymologią i technikami biochemicznymi, inżynierią procesów biotechnologicznych, wykorzystaniem metod biotechnologicznych w ochronie środowiska, zdrowia zwierząt i ochronie roślin przed szkodnikami, biotechnologią środowiskową: fitoekstrakcją, fitodegradacją zanieczyszczeń i produkcją roślin transgenicznych.

Praktykanci w zależności od miejsca pobytu zapoznają się również z biotechnologią rozrodu zwierząt, zastosowaniem wybranych metod w diagnostyce chorób zwierząt, oddziaływaniem roślin bioaktywnie czynnych na żywienie człowieka i zwierząt, produkcją zarodków zwierząt in vitro, mikromanipulacją na gametach i zarodkach, "konstrukcją" zwierząt transgenicznych, klonowaniem jak również wykorzystaniem diagnostyki molekularnej w hodowli zwierząt. W instytucjach, laboratoriach, pracowniach i gospodarstwach powiązanych z przemysłem spożywczym, należy zwrócić uwagę na możliwość rozpoznania takich zagadnień, jak biotechnologiczne wykorzystanie bakterii i pleśni, drożdży, modyfikacją genetyczną drobnoustrojów przemysłowych, bioinżynierią oraz analizą instrumentalną produkcji i procesów biotechnologicznych.

W czasie praktyk studenci powinni zapoznać się z problemami badawczymi realizowanymi w tych jednostkach, sposobami rozwiązywania problemów badawczych, stosowaną metodyką oraz brać udział we wszystkich etapach badań, a także z zakresem zastosowania i korzyściami wynikającymi z włączeniem zaawansowanych technologii do badań naukowych. Studenci winni wykazać zainteresowanie prowadzoną problematyką badawczą danej jednostki i dyskutować z opiekunami własne pomysły badawcze i sposób realizacji w kontekście pracy magisterskiej.

Praktykanci przebywający w Instytutach Naukowych, ośrodkach badawczych laboratoriach i pracowniach, katedrach Wyższych Uczelni, fermach lub centrach hodowlanych, stacjach oceny zwierząt i odmian po porozumieniu się z kierownictwem w/w jednostek i pełnomocnikiem, mogą również rozpocząć prace badawcze, które następnie mogłyby być realizowane w ramach pracy magisterskiej lub studenckich kół naukowych.

Zasady odbywania i sposób załatwiania praktyki zawodowej

Na studiach I stopnia student odbywa 4 tygodnie praktyki zawodowej w wymiarze 40 godzin tygodniowo po zakończeniu zajęć w szóstym semestrze tj. w terminie od 1 lipca do 15 września. Student zobowiązany jest do terminowego rozpoczęcia i zakończenia praktyki. Studentkę/studenta obowiązuje przestrzeganie trybu, czasu i porządku pracy oraz przepisów o dyscyplinie pracy i bhp, jak i innych obowiązujących w danej instytucji/firmie. Wszystkie dni nieobecności (bez względu na powód) podlegają odpracowaniu.

Student na praktyce zobowiązany jest zapoznać się i ściśle przestrzegać przepisów BHP, ponosi też pełną odpowiedzialność za wszelkie umyślnie spowodowane szkody podczas odbywania praktyki.

Zaliczenie praktyki możliwe jest po przepracowaniu wymaganej liczby godzin oraz przedstawieniu wymaganych dokumentów. Dopuszczalna liczba opuszczonych godzin z przyczyn uzasadnionych nie może przekraczać 20% o ile jest możliwe uzupełnienie zaległości. Student jest zobowiązany ustalić z Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk sposób i termin uzupełnienia zaległości spowodowanych nieobecnością na praktyce. Po odbyciu praktyki zawodowej student ma prawo wyrazić opinię o przebiegu praktyki wypełniając ankietę (załącznik nr 8), która jest anonimowa i wypełniana w formie on-line pod wskazanym adresem.

Wszystkie zasady organizacji i zaliczania praktyk są omawiane na spotkaniu z pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK