WSZiOJK - Schemat organizacyjny

Wydziałowy System Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia został powołany Uchwałą Rady Wydziału nr 97/2012/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku, obowiązki Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia objęła dr hab. Małgorzata Frazik-Adamczyk powołana w tym samym dniu Uchwałą Rady Wydziału nr 98/2012/13.

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia, ściśle współpracując z Prodziekanem ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. Iwoną Domagałą-Świątkiewicz i członkami Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich, do realizacji zadań WSZiOJK powołał członków Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia, przypisując im zadania wynikające z Uchwały Rady Wydziału nr 97/2012/13.

Oba zespoły: ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz ds. Oceny Jakości Kształcenia tworzą Wydziałową Komisję ds. Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia, której przewodniczącym jest Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia.
Nadzór nad procesami zapewnienia jakości kształcenia i weryfikacji jego efektów na kierunku studiów sprawuje Dziekan Wydziału, na którym kierunek jest prowadzony. Uproszczony schemat organizacyjny WSZiOJK:Uproszczony schemat organizacyjny Wydziałowego Systemu Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia

 

Należy podkreślić, że integralną częścią Wydziałowego Systemu Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia są:

  • Wydziałowa Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich,
  • Społeczna Rada Konsultacyjna.

Udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie określania i weryfikacji zakładanych efektów kształcenia obejmuje:

  • udział studentów w pracach na rzecz zapewnienia jakości kształcenia (Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich, Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Rada Wydziału),
  • udział otoczenia społecznego i gospodarczego w określaniu i realizacji efektów kształcenia (Społeczna Rada Konsultacyjna, badanie losów absolwentów).

Realizacja polityki jakościowej przez Wydziałową Komisję ds. Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia polega również na pełnej współpracy z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia, Senatem oraz władzami Uczelni.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR