DKJK - Zadania Wydziałowej Komisji

Zadania Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia:

 • analiza zgodności opisanych w programach studiów zakładanych efektów uczenia się z Polską Ramą Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego;
 • analiza metod i form kształcenia, sposobów weryfikacji efektów uczenia się, stopnia osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się oraz przyczyn ewentualnych niepowodzeń;
 • analiza wyników oceny procesu dydaktycznego dokonywanej przez studentów;
 • analiza dostosowania efektów uczenia się uzyskanych w procesie kształcenia do: działalności naukowej w dyscyplinach, postępów w obszarach działalności zawodowej oraz potrzeb rynku pracy;
 • monitorowanie prawidłowego stosowania punktacji ECTS;
 • monitorowanie jakości prac dyplomowych oraz procesu dyplomowania;
 • analiza danych dotyczących karier absolwentów poszczególnych kierunków studiów;
 • ocena infrastruktury i zasobów edukacyjnych wykorzystywanych w procesie kształcenia;
 • przygotowanie rocznych raportów samooceny jakości kształcenia na wydziale, ze wskazaniem możliwych działań korygujących, zapobiegawczych i doskonalących w zakresie:
  - metod procesu kształcenia na wydziale, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, programów studiów, metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studentów i słuchaczy,
  - modernizowania i opracowywania nowych programów studiów,
  - mobilności studentów,
  - kompetencji kadry dydaktycznej oraz pracowników administracyjnych związanych z procesem kształcenia na wydziale,
  - jakości obsługi administracyjnej procesu kształcenia na wydziale;
 • opracowanie, aktualizacja i doskonalenie własnych procedur jakości kształcenia dostosowanych i wynikających ze specyfiki prowadzonych przez wydział kierunków studiów;
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dziekana i Rektorską Komisję ds. Jakości kształcenia.
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK