Pomoc materialna

STYPENDIA SOCJALNE

WARUNKI OTRZYMANIA STYPENDIUM

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypednium socjalne tylko na jednym kierunku, według własnego wyboru.

Stypendium socjalne przysługuje studentowi na studiach I stopnia, studiach II stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymać stypendium w ramach studiów - niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane - nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny - niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tego stypendium pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia. Wskazane obostrzenie dotyczy także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

Student ubiegający się o stypendium socjalne, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującego utratą prawa do stypendium lub o upływie terminu 6 lat, w którym mógł o to świadczenie się ubiegać lub je pobierać.

Student przebywający na urlopie pozbawiony jest prawa do stypendium socjalnego.

KRYTERIA PRZYZNANIA STYPENDIUM

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki z uwzględnieniem przepisów o dochodzie uzyskanym i dochodzie utraconym.

Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium socjalne przyznawane jest studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, z uwzględnieniem przepisów o uzyskaniu i utracie dochodu, nie przekracza maksymalnej wysokości dochodu ustalonego przez Rektora w porozumieniu z samorzadem studentów. W roku akademickim 2018/2019 próg dochodowy wynosił 950 zł. Próg dochodowy uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020 zostanie ogłoszony wkrótce odrębnym komunikatem.

TRYB SKŁADANIA WNIOSKU O STYPENDIUM

Student ubiegający się o stypendium wypełnia wniosek o stypendium socjalne i oświadczenie o dochodach w generatorze wniosków dostępnym po zalogowaniu w systemie USOSweb. Po elektronicznym wypełnieniu wniosku, należy go wydrukować, podpisać i wraz z niezbędnymi załącznikami dostarczyć w wyznaczonym terminie do właściwego dziekanatu.

Do wniosku o przyznanie stypendium student dołącza zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodów studenta i członków jego rodziny oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA DOCHODU

Szczegółowy wykaz dokumentacji, którą należy przedłożyć wraz z wnioskiem o stypendium socjalne i oświadczeniem o dochodach za 2018 r., znajduje się w poniższym linku:

Sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta i członków rodziny studenta

UWAGA !!!

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ma obowiązek dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny. (od 1 października 2018 r. - 528,00 zł).

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej zawierające tylko informacje, iż dana osoba nie figuruje w rejestrze ośrodka lub, że dana osoba nie korzystała z zasiłków rodzinnych - nie będzie akceptowane jako zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i członków rodziny studenta !

Zaświadczenie to musi być aktualne i musi zawierać wyczerpujące informacje o źródłach utrzymania rodziny w sposób zupełny. Jeżeli student nie dołączy takiego zaświadczenia odmawia się co do zasady przyznania stypendium takiemu studentowi.

TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr, czyli na okres 5 miesięcy w semestrze zimowym oraz na okres 4 miesięcy w semestrze letnim.

W przypadku, gdy student złoży wniosek o przyznanie stypendium w trakcie trwania roku akademickiego, prawo do stypendium ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął kompletny wniosek spełniający wymogi formalne, do końca semestru.

W przypadku utraty dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta w trakcie okresu popbierania stypendium socjalnego, prawo do stypendium ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku o ponowne przeliczenie dochodu.

W przypadku, gdy uzyskanie dochodu przez członka rodziny studenta w trakcie okresu pobierania stypendium, powoduje utratę prawa do stypendium socjalnego lub obniżenie jego wysokości, stypendium socjalne nie przysługuje lub przysługuje w niższej wysokości od miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego, w tym na wysokość otrzymywanego świadczenia, student zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym organu przyznającego świadczenie, składając na powyższą okoliczność wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.

Student, który pobrał nienależnie stypendium socjalne zobowiązany jest do jego zwrotu. Nienależnie pobrane stypendium podlega egzekucji w trybi eprzepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administacji.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego można złożyć przez cały okres trwania roku akademickiego, do 10-tego dnia każdego miesiąca, jednak nie później niż w miesiącu czerwcu.

Dokładny termin składania wniosku o stypendium socjalne zostanie ogłoszony wkrótce w odrębnym komunikacie. (przybliżony termin: od połowy września).

WYSOKOŚĆ I SPOSÓB WYPŁACANIA STYPENDIUM

Rektor w odrębnym komunikacie w porozumieniu z samorządem studentów określi stawki stypendium socjalnego na rok akademicki 2019/2020.

Przyznane stypendium socjalne wypłacane jest na podstawie ostatecznej decyzji, przelewem na wskazany przez studenta rachunek bankowy.

Stypendium socjalne wypłacane jest co miesiąc.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR