Rekomendacje

REKOMENDACJE DZIEKAŃSKIEJ KOMISJI DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Rekomendacje 2022/2023 — [pobierz]

Propozycje działań na rzecz poprawy jakości kształcenia przygotowane na podstawie danych zawartych w „Rocznym Raporcie z działania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa w roku akademickim 2022/2023” oraz bieżących nowelizacji procedur.

Baza dydaktyczna
1. Wymiana/modernizacja komputerów wraz ze stosownym oprogramowaniem specjalistycznym (do
prowadzenia zajęć bioinformatycznych) w sali komputerowej 7.
2. Wymiana komputerów dla wykładowców i oprzyrządowania umożliwiających transmisję w jakości HD w części
sal wykładowych (4, 8, 9, 10, 21, 22, 320, 326, 328, 333, 425).
3. Adaptacja holu przed głównymi salami wykładowymi na miejsca wypoczynku i nauki dla studentów.
4. Zwiększenie dostępności czytelni i możliwości wypożyczania książek przez studentów studiów
niestacjonarnych.

Proces dydaktyczny
1. Aktualizacja procedur wydziałowych: ankietyzacji, weryfikacji efektów uczenia, dyplomowania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, zasad zatwierdzania tematów prac dyplomowych i weryfikacji ich zgodności z efektami kształcenia.
2. Opracowanie nowych procedur wydziałowych: kontroli prac dyplomowych oraz przenoszenia i uznawania
osiągnięć.
3. Aktualizacja Regulaminu zatwierdzania i wyboru przez studentów przedmiotów do wyboru.
4.
Opracowanie zakresu obowiązków opiekuna roku.
5.
Przeanalizowanie treści sylabusów przedmiotów pod kątem powtarzających się treści programowych (częste uwagi w komentarzach do ankiet procesu studiowania).
6. Wsparcie (szkolenia/warsztaty) dla studentów oraz nauczycieli akademickich w zakresie kompetencji
miękkich.
7. Wsparcie dla studentów oraz nauczycieli akademickich w zakresie zasad uczelnianego savoir vivre.
8. Wsparcie dla nauczycieli akademickich w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

Rekomendacje 2020/2021 — [pobierz]

Propozycje działań na rzecz poprawy jakości kształcenia przygotowane na podstawie danych zawartych w „Rocznym Raporcie z działania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa w roku akademickim 2019/2020” oraz bieżących nowelizacji procedur.

Baza dydaktyczna

1.    Wyposażenie w nowe komputery wraz ze stosownym oprogramowaniem specjalistycznym sali komputerowej.

2.    Zainstalowanie na Wydziale WBiO internetu bezprzewodowego.

3.    Zapewnienie infrastruktury technologicznej umożliwiającej prowadzenie kształcenia na odległość, zapewniającej synchroniczną i/lub asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia.


Proces dydaktyczny

1.        Zwiększenie zaangażowania nauczycieli akademickich w proces doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale.

2.        Zintensyfikowanie hospitacji ze szczególnym uwzględnieniem zajęć prowadzonych zdalnie.

3.        Zapewnienie studentom alternatywnego sposobu realizacji praktyk zawodowych, umożliwiającego uzyskanie efektów uczenia się w czasie nauki online.

4.        Opracowanie procedur, które będą umożliwiały monitoring jakości materiałów dydaktycznych i sposobu ich udostępniania oraz wykrywania zjawisk niepożądanych w procesie kształcenia na odległość.

5.        Przeanalizowanie treści sylabusów przedmiotów pod kątem powtarzających się treści programowych (częste uwagi w komentarzach do ankiet procesu studiowania).

6.        Opracowanie nowego programu studiów dla kierunku Ogrodnictwo bez podziału na specjalności (zbyt mała liczba kandydatów na studia na tym kierunku uniemożliwia wybieranie modułów specjalnościowych).

7.        Wyznaczenie przez nauczycieli terminów konsultacji online dla studentów.

8.        Wsparcie dla nauczycieli akademickich w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych wspierających kształcenie online. Wskazane formy szkolenia powinny zostać włączone na stałe do oferty podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich.

9.        Wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcie psychologiczne dla studentów.

 

Rekomendacje 2019/2020 — [pobierz]

 

Propozycje działań na rzecz poprawy jakości kształcenia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa przygotowane na podstawie danych zawartych w „Rocznym raporcie z działania Wydziałowego Systemu Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa w roku akademickim 2018/2019” oraz bieżących nowelizacji procedur.

Procedury

1. Opracowanie w języku angielskim ankiet dla oceny procesu studiowania oraz dla oceny przedmiotu/nauczyciela akademickiego w USOS.

2. Wdrożenie ankietyzacji procesu studiowania i oceny przedmiotu/pracownika na kierunkach International Master of Horticultural Study oraz Environmental and Plant Biotechnology.

Baza dydaktyczna

1.    Wyposażenie w nowe komputery wraz ze stosownym oprogramowaniem specjalistycznym sali komputerowej.

2.    Montaż stelaży do archiwizacji prac plastycznych studentów w sali 22.

3.    Zwiększenie liczby stojaków na rowery przy budynku Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa.

Proces dydaktyczny

1. Zintensyfikowanie hospitacji na studiach niestacjonarnych oraz wprowadzenie hospitacji na studiach prowadzonych w języku angielskim.

2. Egzekwowanie przez prowadzących obecności na wykładach z przedmiotów, które sprawiają studentom trudności i koordynatorzy wskazują w sprawozdaniach, że efekty kształcenia realizowane z tych zajęć są osiągane przez studentów na niskim poziomie.

4. Monitorowanie w kolejnych cyklach dydaktycznych przedmiotów, na których osiągane są niskie efekty kształcenia.

5. Przeanalizowanie treści sylabusów przedmiotów pod katem powtarzających się treści programowych (częste uwagi w komentarzach do ankiet procesu studiowania), metod weryfikacji efektów kształcenia i ankiet USOS dla przedmiotu/nauczyciel kierunku Biotechnologia, których terminowe zaliczenie stanowi generalny problem.

6. Zaktywizowanie studentów do udziału w wymianie międzynarodowej i konkursach (prac dyplomowych, projektowych itp.).

7. Opracowanie nowego programu studiów dla kierunku Ogrodnictwo (zbyt mała liczba kandydatów na studia na tym kierunku uniemożliwia wybieranie modułów specjalnościowych).

 

 

Rekomendacje 2018/2019 — [pobierz]

 

Propozycje działań na rzecz poprawy jakości kształcenia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa przygotowane na podstawie danych zawartych w „Rocznym raporcie z działania Wydziałowego Systemu Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa w roku akademickim 2017/2018” oraz bieżących nowelizacji procedur:


Procedury
 1. Opracowanie w języku angielskim ankiet do Procedury ankietyzacji studentów Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie przeprowadzanej dla oceny procesu studiowania oraz Procedury ankietyzacji studentów Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie przeprowadzanej dla oceny przedmiotu/nauczyciela akademickiego.

 2. Wdrożenie ankietyzacji procesu studiowania i oceny przedmiotu/pracownika na kierunkach International Master of Horticultural Science oraz Environmental and Plant Biotechnology.
Kadra
 1. Analiza zasobów kadry dydaktycznej przez władze dziekańskie i Komisję Rozwoju w kontekście obciążenia liczbą godzin dydaktycznych i zapewnienia kwalifikowanej kadry dla poszczególnych kierunków.
Baza dydaktyczna
 1. Wyposażenie w nowe komputery wraz ze stosownym oprogramowaniem specjalistycznym sali komputerowej

 2. Montaż stelaży do archiwizacji prac plastycznych studentów w sali 22.
Proces dydaktyczny
 1. Zintensyfikowanie hospitacji na studiach niestacjonarnych oraz studiach prowadzonych w języku angielskim.

 2. Objęcie przez Kierowników katedr/zakładów szczególnym nadzorem merytorycznym zajęć prowadzonych przez doktorantów.

 3. Egzekwowanie przez prowadzących obecności na wykładach z przedmiotów, które sprawiają studentom trudności i koordynatorzy wskazują w sprawozdaniach, że efekty kształcenia realizowane z tych zajęć są osiągane przez studentów na niskim poziomie (Regulamin Studiów § 10 pkt. 4 i § 15 pkt. 5 ust. 1 i 2)

 4. Monitorowanie w kolejnych cyklach dydaktycznych przedmiotów, na których osiągane są niskie efekty kształcenia.

 5. Przeanalizowanie treści sylabusów przedmiotów, metod weryfikacji efektów kształcenia i ankiet USOS dla przedmiotu/nauczyciel kierunku Biotechnologia, których terminowe zaliczenie stanowi generalny problem.

 6. Zaktywizowanie studentów do udziału w wymianie międzynarodowej i konkursach (prac dyplomowych, projektowych itp.).
 

Rekomendacje 2017/2018 — [pobierz]

Propozycje działań na rzecz poprawy jakości kształcenia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa przygotowane na podstawie danych zawartych w "Rocznym raporcie z działania Wydziałowego Systemu Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa w roku akademickim 2015/2016" oraz bieżących nowelizacji procedur:


Procedury
 1. Opracowanie w języku angielskim ankiet do Procedury ankietyzacji studentów Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie przeprowadzanej dla oceny procesu studiowania oraz Procedury ankietyzacji studentów Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie przeprowadzanej dla oceny przedmiotu/nauczyciela akademickiego.

 2. Wdrożenie ankietyzacji procesu studiowania i oceny przedmiotu/pracownika na kierunkach International Master of Horticultural Study oraz Environmental and Plant Biotechnology.
Kadra
 1. Analiza zasobów kadry dydaktycznej przez władze dziekańskie i Komisję Rozwoju w kontekście malejącej liczby godzin dydaktycznych na Wydziale i korzystania z obniżenia pensum dydaktycznego przez pracowników.
Baza dydaktyczna
 1. Wyposażenie w nowe komputery wraz ze stosownym oprogramowaniem specjalistycznym sali komputerowej 11 (pilne!). Rozszerzenie pamięci w komputerach będących na wyposażeniu sali N2 dla sprawnego funkcjonowania nowego oprogramowania specjalistycznego. Zamontowanie w sali N2 rolet oraz okna uchylnego, a także zmiana projektora multimedialnego.

 2. Montaż stelaży do archiwizacji prac plastycznych studentów w sali 22.

 3. Kontynuowanie remontów sali dydaktycznych według potrzeb wskazanych w Raporcie.
Proces dydaktyczny
 1. Zintensyfikowanie hospitacji na studiach niestacjonarnych oraz rozpoczęcie hospitacji na studiach prowadzonych w języku angielskim.

 2. Objęcie przez kierowników katedr/zakładów szczególnym nadzorem merytorycznym zajęć prowadzonych przez doktorantów.

 3. Egzekwowanie przez prowadzących obecności na wykładach z przedmiotów, które sprawiają studentom trudności i koordynatorzy wskazują w sprawozdaniach, że efekty kształcenia z tych zajęć są osiągane przez studentów na niskim poziomie (Regulamin Studiów § 10 pkt. 4 i § 15 pkt. 1 i 2).

 4. Podjęcie działań motywujących studentów do nauki.
 5. Zorganizowanie repetytorium z przedmiotów, które sprawiają studentom trudności. Prowadzenie zajęć należy powierzyć doktorantom, dla których brakuje godzin dydaktycznych w jednostkach.

 6. Bezwzględne przestrzeganie przez pracowników i studentów zasad BHP podczas ćwiczeń laboratoriach.

 7. Zaktywizowanie poprzez Samorząd Studentów udziału studentów w wymianie międzynarodowej, konferencjach i konkursach (prac dyplomowych, projektowych itp.).

 

 

Rekomendacje 2015/2016 — [pobierz]Propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przygotowane na podstawie danych zawartych w "Rocznym raporcie z działania Wydziałowego Systemu Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa w roku akademickim 2014/2015":


Procedury
 1. Procedura weryfikacji efektów kształcenia: zwiększenie udziału nauczycieli akademickich dokonujących samooceny w "Sprawozdaniu z realizacji przedmiotu", ewentualna korekta sylabusu przedmiotu w zakresie treści i form sprawdzania efektów kształcenia. Analiza sprawozdań przez Komisję Dydaktyczną i doskonalenie rozwiązań w przebiegu procesu dydaktycznego.

 2. Procedura antyplagiatowa: zorganizowanie szkolenia dla wszystkich pracowników dydaktycznych z obsługi sytemu antyplagiatowego i interpretacji wyników raportu w związku z przypisaniem promotorowi obowiązku kontroli prac dyplomowych w nowelizacji procedury od 2016.

 3. Pełne wdrożenie wszystkich procedur znowelizowanych na Radzie Wydziału w dniu 14 grudnia 2015 na kierunku Biotechnologia, Ogrodnictwo i Sztuka Ogrodowa — zamieszczenie procedur w nowym brzmieniu na stronie internetowej Wydziału, aktualizacja kalendarza zadań proceduralnych.
Kadra
 1. Poprawa mobilności kadry dydaktycznej.
Baza dydaktyczna
 1. Wyposażenie w nowe komputery wraz ze stosownym oprogramowaniem specjalistycznym sali komputerowej 11.

 2. Systematyczna wymiana sprzętu komputerowego obsługującego projektory multimedialne oraz wskazanych projektorów multimedialnych (sala 328), poprawa zaciemnienia sal dydaktycznych (szczególnie w Dworku).

 3. Rozbudowa sieci internetowej w salach dydaktycznych oraz częsta kontrola antywirusowa komputerów przeznaczonych dla wykładowców.

 4. Zakup licencji dla programu specjalistycznego do projektowania niezbędnego do realizacji zajęć dydaktycznych nowego kierunku Sztuka Ogrodowa.

 5. Montaż stelaży do archiwizacji prac plastycznych studentów w sali 22.

 6. Przeprowadzenie kompleksowego remontu sali 13.
Proces dydaktyczny
 1. Zintensyfikowanie hospitacji na studiach niestacjonarnych.
 2. Objęcie przez Kierowników jednostek szczególnym nadzorem merytorycznym zajęć prowadzonych przez doktorantów.

 3. Pogłębianie przez doktorantów znajomości warsztatu dydaktycznego (na seminariach dla doktorantów, udział w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych dydaktyków).

 4. Opracowanie we współpracy z absolwentami Wydziału, Radą Kierunku Biotechnologia i Radą Pracodawców elektronicznej bazy rekomendowanych przez Wydział miejsc odbywania praktyk studenckich w zależności od kierunku i zamieszczenie jej na stronie Wydziału BiO w zakładce Praktyki.

 5. Zaktywizowanie poprzez Samorząd Studentów udziału studentów w wymianie międzynarodowej, konferencjach i konkursach (prac dyplomowych, projektowych itp.). Zamieszczanie informacji o konkursach na stronie internetowej Wydziału (utworzenie zakładki Konkursy).

 

 

Rekomendacje 2014/2015 — [pobierz]Propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przygotowane na podstawie danych zawartych w "Rocznym raporcie z działania Wydziałowego Systemu Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa kierunek Ogrodnictwo w roku akademickim 2013/2014":


Procedury
 1. Opracowanie i uchwalenie procedur dotyczących: zmian w programie kształcenia, w tym powoływania nowych kierunków oraz funkcjonowania (zgłaszania, rejestracji studentów, wycofywania) przedmiotów do swobodnego wyboru.

 2. Pełne wdrożenie "Procedury weryfikacji efektów kształcenia" i zwiększenie udziału nauczycieli akademickich dokonujących samooceny w "Sprawozdaniu z realizacji przedmiotu", co powinno przyczynić się do poszukiwania najlepszych rozwiązań w przebiegu procesu dydaktycznego.

 3. Wdrożenie wszystkich procedur, po przyjęciu Uchwały Rady Wydziału, na kierunku Biotechnologia.
Kadra
 1. Przeanalizowanie w jednostkach sytuacji ponadnormatywnego obciążenia pracowników dydaktycznych nadgodzinami i podjęcie działań naprawczych.

 2. Doskonalenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich przez udział w szkoleniach i kursach specjalistycznych.

 3. Poprawa mobilności kadry dydaktycznej.

 4. Wypracowanie metod wspierających dobrą jakość pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich.
Baza dydaktyczna
 1. Wyposażenie w nowe komputery wraz ze stosownym oprogramowaniem specjalistycznym sali komputerowej 11.

 2. Rozbudowa sieci internetowej w salach dydaktycznych.

 3. Systematyczna wymiana sprzętu komputerowego obsługującego projektory multimedialne oraz poprawa zaciemnienia w salach dydaktycznych.

 4. Przeprowadzenie kompleksowego remontu sali 13.

 5. Montaż stelaży do archiwizacji prac plastycznych studentów w sali 22.
Proces dydaktyczny
 1. Zintensyfikowanie hospitacji na studiach niestacjonarnych.

 2. Objęcie przez Kierowników katedr/zakładów szczególnym nadzorem merytorycznym zajęć prowadzonych przez doktorantów.

 3. Zwiększenie liczby respondentów biorących udział w badaniach ankietowych jakości kształcenia w systemie USOS — przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród studentów, zaktywizowanie Samorządu Studentów. Uczulanie studentów na zachowanie zasad kultury osobistej i obiektywizmu w wypowiadanych sądach.

 4. Promowanie wśród studentów wartości i postaw etycznych właściwych dla środowiska akademickiego.

 5. Analiza sylabusów pod kątem spójności programowej w nowym programie studiów obowiązującym od roku akademickiego 2013/14, eliminacja powtarzania treści, zakładanych form kształcenia i sposobów weryfikacji efektów oraz przyznanych punktów ECTS — zwrócenie uwagi na dobór zajęć i metod odpowiednich do zamierzonych efektów oraz uwzględnienie w konstruowaniu modyfikacji programu opinii studentów o przedmiocie zawartych w ankietach, a także danych wynikających ze sprawozdań z realizacji przedmiotu.

 6. Zwiększenie stopnia wykorzystania wyników ankiet w celu poprawy najsłabszych w świetle wyników elementów systemu.

 7. Opracowanie we współpracy z absolwentami Wydziału i Radą Pracodawców elektronicznej bazy rekomendowanych przez Wydział miejsc odbywania praktyk studenckich i zamieszczenie tej informacji na stronie Wydziału w zakładce Praktyki.

 8. Opracowanie metod poprawy mobilności studentów.

 

 

Rekomendacje 2013/2014 — [pobierz]Propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ogrodniczym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przygotowane przez Wydziałową Komisję ds. Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia na podstawie danych zawartych w "Rocznym raporcie z działania Wydziałowego Systemu Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Ogrodniczym w roku akademickim 2012/13":


Procedury
 1. Opracowanie i uchwalenie procedur dotyczących: weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia oraz zmian w programie kształcenia.

 2. Zamieszczenie na stronie internetowej Wydziału tekstów procedur uchwalonych przez Radę Wydziału, dostępnych dla studentów i pracowników do użytku wewnętrznego.
Kadra
 1. Przeanalizowanie w jednostkach konieczności angażowania pracowników samodzielnych w prowadzenie ćwiczeń kosztem wykładów.

 2. Przeanalizowanie w jednostkach udziału pracowników niesamodzielnych w prowadzeniu wykładów i ograniczenie tej sytuacji do przypadków bezwzględnie koniecznych.

 3. Przyjęcie zasady, że seminaria są prowadzone przez pracowników samodzielnych.

 4. Zwiększenie udziału pracowników Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin oraz Katedry Uprawy Roli i Żywienia Roślin w prowadzeniu prac dyplomowych.

 5. Przeanalizowanie w jednostkach ponadnormatywnego obciążenia pracowników dydaktycznych nadgodzinami i podjęcie działań naprawczych.

 6. Przeprowadzenie na Wydziale prognozy zasobów kadrowych na najbliższe 5 lat.

 7. Opracowanie metod poprawy mobilności kadry dydaktycznej.

 8. Wypracowanie metod wspierających dobrą jakość pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich.
Baza dydaktyczna
 1. Wprowadzenie do planu remontów w pierwszej kolejności sali komputerowej nr 12 oraz wymiana wyposażenia — meble, komputery wraz z oprogramowaniem.

 2. Przeprowadzenie remontu sal ćwiczeniowych najbardziej tego wymagających.

 3. Systematyczna wymiana sprzętu komputerowego obsługującego projektory multimedialne oraz poprawa zaciemnienia w salach dydaktycznych.
Proces dydaktyczny
 1. Objęcie hospitacją doktorantów oraz pracowników technicznych uczestniczących w procesie dydaktycznym, prowadzenie hospitacji na studiach niestacjonarnych.

 2. Zwiększenie liczby respondentów biorących udział w badaniach ankietowych jakości kształcenia w systemie USOS — przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród studentów, zaktywizowanie Samorządu Studentów.

 3. Analiza równomierności obciążenia zajęciami i egzaminami w kolejnych semestrach.

 4. Analiza sylabusów pod kątem spójności programowej, eliminacja powtarzania treści, zakładanych form kształcenia i sposobów weryfikacji efektów oraz przyznanych punktów ECTS — zwrócenie uwagi na dobór zajęć i metod odpowiednich do zamierzonych efektów oraz uwzględnienie w konstruowaniu modyfikacji programu opinii studentów o przedmiocie zawartych w ankietach.

 5. Analiza opisu przedmiotów oraz określenia sposobów i kryteriów oceniania, a także dostępności tych informacji dla studentów w systemie USOS.

 6. Przegląd oferty przedmiotów do wyboru w kontekście potrzeb specjalności i dotychczasowego zainteresowania studentów.

 7. Zwiększenie stopnia wykorzystania wyników ankiet przebiegu studiów w celu poprawy najsłabszych w ich świetle wyników elementów systemu kształcenia.

 8. Opracowanie we współpracy z absolwentami Wydziału i Radą Pracodawców elektronicznej bazy rekomendowanych przez Wydział miejsc odbywania praktyk studenckich i zamieszczenie tej informacji na stronie Wydziału w zakładce Praktyki.

 9. Zwiększenie liczby weryfikowanych prac dyplomowych przy pomocą systemu antyplagiatowego.

 10. Poprawa dostępności kadry dydaktycznej na konsultacjach przez obligatoryjne wyznaczenie przez każdego dydaktyka minimum 1 godziny tygodniowo i ogłoszenie tej informacji w miejscu pracy oraz systemie USOS.

 11. Opracowanie metod poprawy mobilności studentów.

 12. Poprawa systemu rejestracji elektronicznej w zakresie zapisywania na zajęcia do wyboru.

 13. Usprawnienie działania systemu obsługi administracyjnej jako narzędzia koniecznego do zarządzania jakością kształcenia.

 

 

Rekomendacje 2012/2013 — [pobierz]Cykl Deminga

Ciągłe doskonalenie jakości kształcenia realizowane jest zgodnie z cyklem Deminga P-D-C-A (plan-do-check-act) poprzez systematyczne podejmowanie działań doskonalących proponowanych w rocznych planach poprawy jakości kształcenia na Wydziale Ogrodniczym UR w Krakowie oraz w odpowiedzi na zgłoszone uwagi i/lub propozycje oraz zidentyfikowane niezgodności.


Schemat Plan-Do-Check-Act, czyli "Zaplanuj-Wykonaj-Sprawdź-Popraw" (koło Deminga)

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK