Biotechnologia

Biotechnologia to ważna i nowoczesna gałąź nauki i przemysłu, która łączy różne dyscypliny naukowe takie jak: genetykę, biologię, inżynierię genetyczną, mikrobiologię, medycynę, immunologię, biochemię, informatykę i inne. Metody biotechnologiczne stosuje się w medycynie, ochronie środowiska naturalnego, rolnictwie, również w wielu gałęziach przemysłu. Kierunek Biotechnologia jest dobrym wyborem dla Ciebie!

STUDIA I STOPNIA — inżynierskie

Rodzaj studiów: Studia I stopnia to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku (7 semestrów). Studia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej (inżynierskiej) i egzaminem z przedmiotów kierunkowych. Absolwenci otrzymują tytuł inżyniera.
Profil studiów: ogólnoakademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk przyrodniczych
Forma: studia stacjonarne
Profil absolwenta: Celem studiów I stopnia na kierunku Biotechnologia jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczno-chemiczną oraz znajomością podstaw technologii w pracy zawodowej, a także samodzielnego pogłębiania wiedzy i publicznego jej prezentowania. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę ze szczegółowych dyscyplin składających się na biotechnologię, w szczególności: mikrobiologii, biologii komórki, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, genetyki, biofizyki, biochemii, anatomii i fizjologii roślin i zwierząt, podstaw inżynierii bioprocesowej, enzymologii, podstaw biotechnologii przemysłowej, hodowli tkankowych, cytogenetyki, prawa i etyki. Osoba legitymująca się dyplomem inżyniera biotechnologii ma możliwość podjęcia pracy zawodowej w różnego rodzaju laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny jako przedmiot badań, analityki, kontroli i diagnostyki. Absolwenci mogą również podejmować pracę zawodową w różnych działach produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, w ochronie zdrowia i środowiska naturalnego. Absolwenci I stopnia są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.
Specjalność: Biotechnologia Stosowana

PROGRAM KSZTAŁCENIA:

Przedmioty objęte planem studiów inżynierskich posiadają bogatą ofertę edukacyjną i podzielone są na następujące grupy:

Grupa treści podstawowych
Grupa treści kierunkowych
Przedmioty obowiązkowe

matematyka
fizyka
chemia ogólna i fizyczna
chemia organiczna
statystyka matematyczna
biofizyka
i inne

biologia komórki
biochemia
biologia molekularna
mikrobiologia ogólna
genetyka ogólna
inżynieria genetyczna i bioprocesowa
genomika
markery molekularne
kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt
transgenika roślin i zwierząt
podstawy biotechnologii przemysłowej
analiza i diagnostyka mikrobiologiczna
fizjologia zwierząt i człowieka z elementami anatomii
mikrobiologia przemysłowa
biochemia żywności
wirusologia
enzymologia
immunologia
cytogenetyka roślin i zwierząt
i inne

język obcy
podstawy prawa
podstawy bezpieczeństwa pracy i ergonomii
technologia informacyjna
grafika inżynierska
ochrona własności intelektualnej


Przedmioty do wyboru

ochrona środowiska
analiza instrumentalna
kultury roślinne i zwierzęce in vitro
genetyka populacji
genetyka drobnoustrojów
bioróżnorodność i ochrona zasobów genowych roślin i zwierząt
analiza produktów spożywczych
ocena jakości żywności
i inne


więcej o planach studiów więcej o planach studiów

Studia I stopnia obejmują łącznie 2508 godzin dydaktycznych. Przedmioty obowiązkowe realizowane są w wymiarze 1920 godzin. Przedmioty do wyboru obejmują 420 godzin, inne obowiązkowe przedmioty kształcenia prowadzone są w łącznym wymiarze 168 godzin. Seminarium dyplomowe i praca inżynierska obejmuje 30 godzin. Praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie.

Biotechnologia to nie tylko wykłady, ale przede wszystkim ćwiczenia, na których studenci mają możliwość praktycznego opanowania wiedzy i zapoznania się z najnowszą aparaturą i sprzętem laboratoryjnym. Studenci samodzielnie wykonują m.in.: izolację i amplifikację DNA, oczyszczanie i elektroforezę białek, transformację bakterii i roślin, analizy mikrobiologiczne. Uczestniczą również w eksperymentach i badaniach naukowych prowadzonych w katedrach i zakładach Uniwersytetu Rolniczego. Dużym atutem zajęć dla studentów Biotechnologii są profesjonalnie wyposażone laboratoria oraz nowoczesna aparatura badawcza. Mogą również korzystać z dwóch pracowni komputerowych z dostępem do Internetu oraz z elektronicznych baz danych w Bibliotece Głównej.

W czasie studiów studenci odbywają 4 tygodniową praktykę zawodową w różnych firmach o profilu biotechnologicznym, gdzie mają możliwość zapoznać się z praktycznym wykorzystaniem wiedzy. Istnieje również możliwość wyjazdu na studia w ramach wymiany studentów (ERASMUS+) na inne uczelnie krajowe i zagraniczne. Studenci mogą studiować jeden lub dwa semestry w renomowanych uczelniach w Austrii, Norwegii, Belgii, Danii, Hiszpanii, Szwecji, Francji i innych.

W celu poszerzenia swoich zainteresowań, studenci mogą działać w Kole Naukowym Biotechnologów "Helisa", w ramach którego istnieją sekcje tematyczne m.in.: genetyki molekularnej, biochemii, mikrobiologii, kultur in vitro, technologii fermentacji. Studenci w ramach działalności Koła przedstawiają swoje osiągnięcia naukowe na Sesjach Kół Naukowych i konferencjach. Ponadto przygotowują seminaria, zwiedzają placówki naukowe, firmy biotechnologiczne oraz laboratoria. Najaktywniejsi studenci otrzymują nagrody rzeczowe i pieniężne.


STUDIA II STOPNIA — magisterskie

Rodzaj studiów: Studia II stopnia to studia magisterskie, trwające 1,5 roku (3 semestry), kończące się egzaminem dyplomowym magisterskim, absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera i ma prawo do ubiegania się o przyjęcie na III stopień kształcenia obejmujący 4 letnie studia doktoranckie.
Profil studiów: ogólnoakademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk przyrodniczych
Forma: studia stacjonarne
Profil absolwenta: Absolwent studiów II stopnia na kierunku Biotechnologia, posiada wiedzę ogólną z zakresu biotechnologii, a w szczególności z zakresu metod wykorzystywanych w szeroko pojętej biotechnologii roślin, zwierząt, żywności, medycynie ludzkiej i weterynaryjnej, ochronie środowiska. Nabył również umiejętności posługiwania się metodami biotechnologicznymi (analiza, diagnostyka, techniki biomolekularne) w takich dziedzinach jak hodowla roślin i zwierząt, produkcja żywności i pasz, ochrona środowiska, ochrona zdrowia ludzi i zwierząt. Umiejętności absolwenta dotyczą również stosowania bardzo specjalistycznej, nowoczesnej aparatury badawczej.

Absolwenci studiów II stopnia są bardzo dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach III stopnia (studia doktoranckie) na uczelniach krajowych i zagranicznych. Posługują się biegle fachowym językiem obcym (angielskim, niemieckim lub francuskim).

Specjalności: Analityka Biotechnologiczna
Biotechnologia Stosowana

ANALITYKA BIOTECHNOLOGICZNA

Absolwent studiów II stopnia kierunku Biotechnologia o specjalności Analityka Biotechnologiczna ma możliwość podjęcia pracy zawodowej w różnego rodzaju laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny jako przedmiot badań, analityki, kontroli i diagnostyki oraz w różnych działach produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, w ochronie zdrowia i środowiska naturalnego. Student kończący studia II stopnia na specjalności Analityka biotechnologiczna jest dobrze przygotowany, do podjęcia pracy nie tylko w jednostkach na terenie całego kraju, ale również w instytutach oraz laboratoriach zagranicznych.

Absolwent posiada zdolności organizacji procesów produkcyjnych, oraz praktyczną znajomość nowoczesnych technik biotechnologicznych, posiada dużą wiedzę z zakresu wykorzystywanych w biotechnologii roślin, zwierząt, żywności, medycynie ludzkiej i weterynaryjnej, a także ochronie środowiska. Posiada umiejętności posługiwania się metodami biotechnologicznymi (analiza, diagnostyka, techniki bimolekularne) w takich dziedzinach jak hodowla roślin i zwierząt, produkcja żywności i pasz, ochrona środowiska, ochrona zdrowia ludzi i zwierząt. Umiejętności absolwenta dotyczą również stosowania specjalistycznej, nowoczesnej aparatury badawczej. Interdyscyplinarne i wszechstronne wykształcenie umożliwia absolwentowi specjalności Analityka biotechnologiczna współpracę ze specjalistami z innych dziedzin.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych oraz planowania i wykonywania prac badawczych z użyciem materiału biologicznego. Umiejętności te mogą być wykorzystane w przemyśle fermentacyjnym, spożywczym, paszowym, farmaceutycznym, biopreparatów oraz wykorzystującym inżynierię genetyczną. Studia II stopnia na kierunku Biotechnologia o specjalności Analityka Biotechnologiczna przygotowują do podjęcia pracy na szczeblu wykonawczym lub kierowniczym, oraz do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie. Absolwent ma możliwość podjęcia studiów III stopnia (studia doktoranckie).

PROGRAM KSZTAŁCENIA:

Grupa treści podstawowych
Grupa treści kierunkowych
Przedmioty specjalnościowe

metodologia pracy doświadczalnej
język obcy
rozwój kultury i sztuki regionu
wychowanie fizyczne

ekotoksykologia
ekonomika w biotechnologii
etyczne aspekty manipulacji systemów przyrodniczych, komórkowych i genetycznych
prawo patentowe
zarządzanie jakością w biotechnologii
ocena ryzyka wykorzystania analiz molekularnych

analiza proteomu
metody badania ekspresji genów
diagnostyka molekularna i cytogenetyczna w biotechnologii zwierząt
zastosowanie izotopów i przeciwciał w diagnostyce laboratoryjnej
enzymy żywności i ich analityka
analiza genomu
bioinformatyka
podstawy nutrigenomiki


Przedmioty do wyboru

techniki otrzymywania i oceny GMO
podstawy farmacji przemysłowej
podstawy technik histologicznych i analiza instrumentalna komórki
metody instrumentalne w analizie żywności
bioinżynieria komórek i tkanek zwierzęcych
chromatograficzne metody analizy żywności
filogenetyka molekularna
selekcja w kulturach in vitro roślin
analiza molekularna w fizjologii i patologii zwierząt
diagnostyka mikrobiologiczna


więcej o planach studiów więcej o planach studiów

BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA

Absolwent kończący studia II stopnia na kierunku Biotechnologia o specjalności Biotechnologia Stosowana, posiada wiedzę ogólną z zakresu biotechnologii, a w szczególności z zakresu metod wykorzystywanych w szeroko pojętej biotechnologii roślin, zwierząt, żywności, medycynie ludzkiej i weterynaryjnej, ochronie środowiska. W trakcie studiów nabywa umiejętności posługiwania się metodami biotechnologicznymi (analiza, diagnostyka, techniki biomolekularne) w takich dziedzinach jak hodowla roślin i zwierząt, produkcja żywności i pasz, ochrona środowiska, ochrona zdrowia ludzi i zwierząt. Absolwent kierunku Biotechnologii o specjalności Biotechnologia stosowana ma możliwość podjęcia pracy zawodowej w różnego rodzaju laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny jako przedmiot badań, analityki, kontroli i diagnostyki w różnych działach produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, ochronie zdrowia i środowiska naturalnego. Absolwent specjalności Biotechnologia stosowana posiada zdolność organizacji procesów produkcyjnych i prowadzenia rozliczeń finansowych. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent tej specjalności jest dobrze przygotowany, do podjęcia pracy nie tylko w jednostkach na terenie całego kraju, ale również w instytutach oraz laboratoriach zagranicznych. Absolwent po ukończeniu studiów II stopnia jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na studiach III stopnia (studia doktoranckie) na uczelniach krajowych i zagranicznych.

PROGRAM KSZTAŁCENIA:

Przedmioty objęte planem studiów magisterskich na specjalności Biotechnologia Stosowana, podzielone są na następujące grupy:


Grupa treści podstawowych
Grupa treści kierunkowych
Przedmioty specjalnościowe

metodologia pracy doświadczalnej
język obcy
rozwój kultury i sztuki regionu
wychowanie fizyczne

ekofizjologia roślin
ekonomika w biotechnologii
etyczne aspekty manipulacji systemów przyrodniczych, komórkowych i genetycznych
prawo patentowe
zarządzanie jakością w biotechnologii
ocena ryzyka wykorzystania analiz molekularnych

adaptacja i bioremediacja
doskonalenie roślin uprawnych
biotechnologia zwierząt
diagnostyka molekularna DNA w hodowli zwierząt
food fermentations
biotechnologia wody i ścieków
bioinformatyka
analiza instrumentalna
biotechnologia witamin


Przedmioty do wyboru

żywienie, a choroby cywilizacyjne
biologia rozwoju roślin
fizjologia i patomorfologia komórki zwierzęcej
podstawy mikrobiologii weterynaryjnej
patofizjologia i hodowla odpornościowa roślin
genetyka molekularna, a jakość produktów zwierzęcych
biotechnologia żywności
podstawy neuroendokrynologii
diagnostyka mikrobiologiczna chorób człowieka
biotechnologia komponentów aromatu i smaku
zastosowanie izotopów i przeciwciał w diagnostyce laboratoryjnej
winiarstwo
i inne


więcej o planach studiów więcej o planach studiów

Studia II stopnia obejmują łącznie 904 godzin dydaktycznych. Obowiązkowe przedmioty podstawowe realizowane są w wymiarze 135 godzin. Przedmioty specjalnościowe stanowią 670 godzin. Seminarium dyplomowe i praca magisterska obejmuje 60 godzin. Praktyka dyplomowa trwa 4 tygodnie.

Studenci studiów II stopnia kierunku Biotechnologia oprócz programu studiów, mają także możliwość odbycia wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach biotechnologicznych, poszerzających ich wiedzę w różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. Istnieje również możliwość uczestniczenia w eksperymentach i badaniach naukowych prowadzonych w Katedrach Uniwersytetu Rolniczego Wydziałów współtworzących kierunek Biotechnologia.

Zapraszamy do dalszej lektury pozostałych stron Wydziału!

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR