Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

STUDIA II STOPNIA — KIERUNEK TECHNOLOGIA ROŚLIN LECZNICZYCH I PROZDROWOTNYCH

Na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa na studiach II stopnia na kierunku Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych kształcenie prowadzone jest w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia II stopnia (magisterskie) trwają 1,5 roku (3 semestry).

  Folder informacyjny — pobierz    

  Poznaj, podyskutuj i polub nas na FB!

STUDIA II STOPNIA — magisterskie

Rodzaj studiów: II stopień obejmuje studia magisterskie trwające 1,5 roku (3 semestry).
Profil studiów: ogólnoakademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne
Profil absolwenta: Absolwent II stopnia kierunku Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych w oparciu o rozszerzoną wiedzę przyrodniczą, potrafi prowadzić działalność w zakresie technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych, połączoną z dbałością o zachowanie bioróżnorodności w ekosystemach naturalnych i agrocenozach oraz troską o zrównoważony rozwój obszarów życia i działalności rolniczej. Planuje, dobiera i modyfikuje technologie i techniki w celu uzyskania surowca i produktu roślinnego odpowiadającego wymaganiom rynkowym. Posiada zaawansowaną znajomość i umiejętność wykorzystania nowoczesnych metod analitycznych do oceny jakości surowców roślinnych oraz kontroli ich bezpieczeństwa na wszystkich etapach produkcji, przechowywania, przetwarzania i wprowadzania na rynek. Ocenia rolę roślin leczniczych i prozdrowotnych w racjonalnym żywieniu i potrafi je wykorzystać w zbilansowanej diecie. Ma kompetencje do podejmowania zadań doradcy w zakresie technologii roślin leczniczych. Rozumie potrzebę przestrzegania standardów etycznych i wartości leżących u podstaw działalności zawodowej. Posługuje się w mowie i piśmie językiem obcym na poziomie biegłości co najmniej B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz językiem specjalistycznym.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz podjęcia pracy specjalisty lub doradcy w sektorze produkcji, towaroznawstwa, przetwarzania i marketingu surowców roślinnych, wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmakologicznym. Jest przygotowany do pracy w laboratoriach biotechnologicznych i analitycznych, wykorzystujących nowoczesne metody badania surowca roślinnego. Kompetencje absolwenta umożliwiają podjęcie działalności w organizacjach służących promowaniu zdrowia i poprawy jakości życia, a także pozyskiwaniu funduszy na rzecz takiej działalności. Posiada kwalifikacje do kontynuowania kształcenia na studiach III stopnia lub podjęcia pracy w jednostkach naukowo-badawczych.PROGRAM KSZTAŁCENIA:

Przedmioty objęte planem studiów magisterskich podzielone są na następujące grupy:

Przedmioty kształcenia ogólnego   Przedmioty podstawowe
język obcy
rozwój kultury i sztuki regionu
wychowanie fizyczne
przedmioty humanistyczne
  statystyka i doświadczalnictwo
biologia molekularna

 

Studia II stopnia obejmują łącznie 808 godzin dydaktycznych. Przedmioty kształcenia ogólnego obejmują 129 godzin. Przedmioty podstawowe obejmują 60 godzin. Przedmioty kierunkowe realizowane są w wymiarze 390 godzin. Seminarium dyplomowe i praca magisterska obejmują 60 godzin. Przedmioty do wyboru stanowią 120 godzin.

W ramach bloku Bioróżnorodność roślin leczniczych realizowane są przedmioty dotyczące m.in. analizy źródeł etnobotanicznych, różnorodności i właściwości leczniczych metabolitów wtórnych, zasobów genowych i roślin leczniczych w fitocenozach.

W obrębie bloku Zaawansowane aspekty technologii roślin leczniczych studenci poprzez kontakt z producentami i przetwórcami roślin leczniczych, zapoznają się z aktualnymi rozwiązaniami, kierunkami rozwoju rynku roślin i surowców leczniczych.

W bloku Jakość i bezpieczeństwo surowców leczniczych przewidziane są przedmioty dotyczące bezpieczeństwa mikrobiologicznego surowców roślinnych oraz wpływu produktów roślinnych na zdrowie człowieka.


Plan studiów II stopnia — stacjonarne

  Plan studiów II stopnia — niestacjonarne

Po ukończeniu studiów II stopnia i obronie pracy magisterskiej absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera i ma prawo ubiegania się o przyjęcie na III stopień kształcenia obejmujący 4-letnie studia doktoranckie.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK