Sztuka Ogrodowa

STUDIA II STOPNIA — KIERUNEK SZTUKA OGRODOWA

 
 

Na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa na studiach II stopnia na kierunku Sztuka Ogrodowa kształcenie prowadzone jest w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia II stopnia (magisterskie) trwają 1,5 roku (3 semestry).

Studenci Sztuki Ogrodowej korzystają z kompleksowego szkolenia teoretycznego i praktycznego, pogłębiają wiedzę ogrodniczą oraz wiedzę z zakresu projektowania, zakładania i pielęgnacji ogrodów. Poszerzają też wiedzę w zakresie projektowania zintegrowanego, ogrodów edukacyjnych i terapeutycznych. Ponadto biegle korzysta z zaawansowanych cyfrowych narzędzi do projektowania. Znają i potrafią zastosować normy i przepisy branżowe w kształtowaniu i pielęgnacji przestrzeni zamkniętych i otwartych środowiska przyrodniczego.

Na studiach zdobywają wiedzę prawną i ekonomiczną, która pozwala na zarządzanie na etapie projektowym i realizacyjnym oraz umożliwia im pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie sztuki ogrodowej.

Mają fundamentalną wiedzę do podjęcia podyplomowej praktyki zawodowej w zakresie rewaloryzacji ogrodów zabytkowych, a w konsekwencji do rozpoczęcia samodzielnej pracy w tej dziedzinie. Są też przygotowani do starania się o uzyskanie licencji rzeczoznawcy w szerokim obszarze sztuki ogrodowej.

Na studiach II stopnia studenci odbywają praktykę dyplomową w wymiarze 160 godzin w terminie i miejscu wskazanym przez promotora pracy magisterskiej i pod jego kierunkiem. W czasie praktyki nabywają umiejętności rozpoznawania i odnajdywania się na rynku pracy, praktycznie zapoznają się ze środowiskiem przyszłej pracy zawodowej oraz uczą się wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów. Zapoznają sie też z elementami pracy badawczej.


STUDIA II STOPNIA — magisterskie

Rodzaj studiów: Studia II stopnia, studia magisterskie, trwają 1,5 roku (3 semestry), kończą się obroną pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym magisterskim. Absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera i ma prawo do ubiegania się o przyjęcie na III stopień kształcenia obejmujący 4-letnie studia doktoranckie.
Profil studiów: ogólnoakademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne
Profil absolwenta: Student korzysta z kompleksowego szkolenia teoretycznego i praktycznego, pogłębia wiedzę ogrodniczą oraz wiedzę z zakresu projektowania, zakładania i pielęgnacji ogrodów. Poszerza swoją wiedzę w zakresie projektowania zintegrowanego, ogrodów edukacyjnych i terapeutycznych. Biegle korzysta z zaawansowanych cyfrowych narzędzi do projektowania. Zna i potrafi zastosować normy i przepisy branżowe w kształtowaniu i pielęgnacji przestrzeni zamkniętych i otwartych środowiska przyrodniczego. Absolwent ma wiedzę prawną i ekonomiczną, która pozwala na zarządzanie na etapie projektowym i realizacyjnym oraz umożliwia mu pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie sztuki ogrodowej. Ma fundamentalną wiedzę do podjęcia podyplomowej praktyki zawodowej w zakresie rewaloryzacji ogrodów zabytkowych, a w konsekwencji do rozpoczęcia samodzielnej pracy w tej dziedzinie. Jest też przygotowany do starania się o uzyskanie licencji rzeczoznawcy w szerokim obszarze sztuki ogrodowej.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dają absolwentowi Sztuki Ogrodowej sposobność rozpoczęcia i prowadzenia samodzielnej i niezależnej działalności gospodarczej. Może podjąć pracę w pracowniach zajmujących się projektowaniem, realizacją i pielęgnacją ogrodów, w firmach developerskich, urzędach administracji. Po zdobyciu przewidzianych prawem uprawnień pedagogicznych może podjąć działalność nauczycielską w zakresie zdobytej wiedzy zawodowej. Może też rozwijać naukową karierę na studiach III stopnia. Po zakończeniu unikatowego kierunku posiada duży wachlarz umiejętności zawodowych do osiągnięcia sukcesu i podniesienia konkurencyjności w swojej branży, zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej.PROGRAM KSZTAŁCENIA:

Przedmioty objęte planem studiów inżynierskich podzielone są na następujące grupy:

 
Przedmioty kształcenia ogólnego
metody badań socjologicznych
komunikacja społeczna
język obcy
wychowanie fizyczne
rozwój kultury i sztuki regionu
 
  

Przedmioty kierunkowe

historia sztuki ogrodowej
fizjologia stresu roślin
ochrona różnorodności roślin ex situ
wybrane zagadnienia z biochemii
ekologia fauny ogrodowej
prawo w terenach zieleni
przedsiębiorczość i marketing
kosztorysowanie prac ogrodowych

komputerowa wizualizacja projektów
projektowanie zintegrowane
ogrody terapeutyczne
rewaloryzacja ogrodów historycznych
dekoracyjne kształtowanie koron roślin sadowniczych
roślinne aranżacje wnętrz
współczesne nurty w projektowaniu kompozycji roślin zielnych
ogrody edukacyjne

 
 

Przedmioty do wyboru 

grafika rastrowa w projektowaniu ogrodów
agroturystyka
fotografia przyrodnicza
florystyka kreatywna
podstawy arborystyki
rośliny w procesie inwestycyjnym
wartość odżywcza produktów ogrodniczych

  

modyfikacje genetyczne roślin
diagnostyka molekularna roślin
roślinność synantropijna w terenach zieleni
diagnostyka żywienia roślin
roślinność terenów zdegradowanych
ochrona i rekultywacja gleb

 

Studia II stopnia obejmują łącznie 879 godzin dydaktycznych. Przedmioty kształcenia ogólnego obejmują 129 godzin. Obowiązkowe przedmioty realizowane są w wymiarze 555 godzin. Przedmioty do wyboru realizowane są w czasie 120 godzin. Seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy magisterskiej obejmuje 75 godzin. Praktyka dyplomowa trwa 4 tygodnie.
Plan studiów II stopnia — stacjonarne

  Plan studiów II stopnia — niestacjonarne

Zakończeniem studiów II stopnia jest obrona pracy dyplomowej.

Chcesz się dowiedzieć więcej o pracach magisterskich?

Chcesz się dowiedzieć więcej o studiach doktoranckich?

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK