Ogrodnictwo

STUDIA II STOPNIA — KIERUNEK OGRODNICTWO

Na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa na II stopniu studiów (magisterskie) na kierunku Ogrodnictwo kształcenie trwa 1,5 roku (3 semestry) i obejmuje następujące specjalności:

  1. Rośliny Warzywne
  2. Rośliny Ozdobne
  3. Sadownictwo i Uprawa Winorośli
  4. Agroekologia i Ochrona Roślin
  5. Bioinżynieria

STUDIA II STOPNIA — magisterskie

Rodzaj studiów: Studia II stopnia — magisterskie trwają 1,5 roku (3 semestry). Po ukończeniu studiów II stopnia i obronie pracy magisterskiej absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera i ma prawo ubiegania się o przyjęcie na III stopień kształcenia obejmujący 4-letnie studia doktoranckie.
Profil studiów: ogólnoakademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne
Profil absolwenta: Absolwent studiów II stopnia kierunku Ogrodnictwo ma wszechstronną i poszerzoną wiedzę z zakresu zrównoważonej produkcji ogrodniczej obejmującej: nowoczesne technologie w produkcji warzyw, owoców oraz roślin ozdobnych, kształtowanie krajobrazu i ochronę przyrody oraz wykorzystanie bioróżnorodności w środowisku rolniczym. Ma poszerzoną wiedzę w zakresie środowiskowych, społecznych i ekonomiczno-rynkowych uwarunkowań produkcji ogrodniczej. Zna zasady organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zasobami ludzkimi, prowadzenia badań naukowych oraz wdrażania postępu naukowo-technicznego w ogrodnictwie.

Zna techniki informatyczne służące do pozyskiwania i przetwarzania danych, posiada umiejętności statystycznej obróbki danych oraz zna zasady doświadczalnictwa. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz językiem specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa. Jest przygotowany do prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego w sposób efektywny metodami konwencjonalnymi, integrowanymi i ekologicznymi oraz podjęcia pracy w przetwórstwie owocowo-warzywnym, administracji, usługach, doradztwie ogrodniczym, instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni, instytutach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz szkolnictwie.

Ma kwalifikacje niezbędne do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).
Specjalności: Rośliny Warzywne
Sadownictwo i Uprawa Winorośli
Rośliny Ozdobne
Agroekologia i Ochrona Roślin
Bioinżynieria


PROGRAM KSZTAŁCENIA:

Przedmioty kształcenia ogólnego Przedmioty kierunkowe

rozwój kultury i sztuki regionu
język obcy
wychowanie fizyczne

statystyka i doświadczalnictwo
biologia molekularna
nowe kierunki w sadownictwie
ekologiczna produkcja warzyw i ziół
rośliny ozdobne w środowisku człowieka
rentowność ogrodnictwa
kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrody
elementy prawa i doradztwo

 
Przedmioty do wyboru to dodatkowo 120 godzin zajęć.

Studia II stopnia obejmują łącznie 849 godzin dydaktycznych. Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane są w wymiarze 69 godzin. Przedmioty kierunkowe obejmują 255 godzin. Studenci w ramach II stopnia kształcenia odbywają czterotygodniową praktykę dyplomową. Seminarium dyplomowe i praca magisterska obejmują 60 godzin. Moduły specjalnościowe do wyboru: Rośliny Warzywne, Sadownictwo i Uprawa Winorośli, Rośliny Ozdobne, Agroekologia i Ochrona Roślin oraz Bioinżynieria, realizowane są w wymiarze 330 godzin:

 
Rośliny Warzywne Sadownictwo i Uprawa Winorośli Rośliny Ozdobne
praktikum z produkcji roślin warzywnych
herbologia
produkcja surowców zielarskich
bioróżnorodność roślin warzywnych
polimery w ogrodnictwie
ocena jakości warzyw
ekonomika produkcji warzywniczej
nowe trendy w uprawie warzyw pod osłonami
wybrane zagadnienia z warzywnictwa
pozbiorcze traktowanie warzyw
rośliny jagodowe
kultury in vitro w sadownictwie
ocena jakości owoców
innowacyjne technologie upraw sadowniczych
uprawa winorośli
proekologiczna produkcja sadownicza
logistyka produktów sadowniczych
klasyfikacja win
pomologia
integrowana ochrona roślin sadowniczych
hodowla pszczół
praktikum z sadownictwa
praktikum z produkcji roślin ozdobnych
bioróżnorodność bylin
logistyka roślin ozdobnych
pielęgnacja roślin ozdobnych
kultury in vitro roślin ozdobnych
technologia produkcji kwiatów ciętych
współczesne trendy w uprawie roślin
    ozdobnych
rośliny ozdobne w hortiterapii
rośliny na suche bukiety
rośliny zielne w przestrzeni miejskiej ozdobne rośliny cebulowe
 
 
Agroekologia i Ochrona Roślin Bioinżynieria
entomologia szczegółowa
biologiczne metody zwalczania szkodników
diagnostyka fitopatologiczna
diagnostyka z preparatyką szkodników
choroby i szkodniki ziół
fitopatologia szczegółowa
biotechnologia w ochronie roślin
biologiczne metody ochrony roślin przed chorobami
ekologia szkodników
ekologiczne metody ochrony roślin
owady i inne zwierzęta towarzyszące człowiekowi
hodowla roślin ogrodniczych
kultury in vitro w hodowli roślin
analiza genomu
cytoembriologia roślin
transgenika roślin
hodowla molekularna
nowe technologie w nasiennictwie
 

Plan studiów II stopnia — stacjonarne

  Plan studiów II stopnia — niestacjonarne


Zadaniem trzech specjalności: Rośliny Warzywne, Rośliny Ozdobne oraz Sadownictwo i Uprawa Winorośli jest przygotowane kompetentnych fachowców potrafiących samodzielnie prowadzić gospodarstwa ogrodnicze zajmujące się produkcją warzyw w gruncie i pod osłonami, roślin ozdobnych lub gospodarstwo sadownicze, stosownie do wybranej specjalności, z zachowaniem wszelkich zasad agrotechniki warunkujących osiąganie wysokich standardów jakościowych produktów ogrodniczych zgodnych z wymogami Unii Europejskiej, przy zachowaniu niezdegradowanego środowiska przyrodniczego. Jej celem jest również wykształcenie profesjonalnej kadry doradczej w zakresie produkcji warzyw, roślin ozdobnych lub owoców.


Specjalność: Rośliny Warzywne

Absolwent tej specjalności posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu stosowania najnowszych osiągnięć nauki oraz technologii w produkcji roślin warzywnych. Zna możliwości praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii w przetwórstwie i przechowalnictwie warzyw oraz zaawansowane techniki i technologie służące optymalizacji plonów warzyw i ziół. Posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą wpływu uwarunkowań środowiskowych na jakość warzyw wraz z normami i systemami oceny jakościowej. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu ekonomiki, organizacji i różnicowania produkcji warzyw, funkcjonowania rynku, prowadzenia gospodarstw ogrodniczych oraz znajomość problematyki ekonomicznej wynikającej z uprawy warzyw oraz metod poprawy jej efektywności.

Ma rozszerzone umiejętności oceny prozdrowotnych właściwości roślin uprawnych i zna rolę zawartych w nich substancji bioaktywnych i odżywczych. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów związanych z doborem technologii przetwarzania warzyw i ich przygotowania do obrotu towarowego, potrafi również dobrać właściwe sposoby i warunki przechowywania roślin warzywnych. Ma umiejętność doboru czynników agrotechnicznych i środowiskowych wpływających na jakość roślin wraz z normami i systemami jej oceny. Umie wykorzystać w praktyce różnorodność biologiczną warzyw i chronić ją celem poszerzenia oferty produktów żywnościowych na rynku. Zna zastosowanie osłon w produkcji warzywniczej. Prawidłowo dobiera działania ekonomiczno-organizacyjne podnoszące wydajność pracy i efektywność produkcji warzyw. Twórczo wykorzystuje zaawansowane informacje dotyczące nowych trendów i technologii uprawy warzyw pod osłonami i w polu w celu optymalizacji plonowania.


Specjalność: Rośliny Ozdobne

Absolwent tej specjalności ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zaawansowanych technik, technologii oraz ich praktycznego zastosowania w produkcji i zachowaniu bioróżnorodności roślin ozdobnych. Precyzuje czynniki modyfikujące wzrost i rozwój roślin ozdobnych, kształtuje świadomie dobór roślin ozdobnych uwzględniając ich walory dekoracyjne, estetykę otoczenia oraz wymogi siedliskowe i funkcjonalne, wykazuje znajomość nowych roślin ozdobnych, sposobów przedłużenia ich dekoracyjności oraz zastosowania w architekturze wnętrz i w terenach zieleni.

Jest przygotowany do wykonywania badań z zakresu technologii produkcji roślin ozdobnych. Może podjąć pracę w specjalistycznych gospodarstwach zajmujących się produkcją roślin ozdobnych oraz firmach bukieciarskich i florystycznych, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i upowszechniania wiedzy ogrodniczej oraz instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni. Ma wiedzę na temat wykorzystania ogrodnictwa ozdobnego w celach terapeutycznych — poprawy stanu zdrowia ludzi.


Specjalność: Sadownictwo i Uprawa Winorośli

Absolwent tej specjalności ma rozszerzoną wiedzę z zakresu stosowania najnowszych osiągnięć nauki oraz technologii w produkcji owoców roślin sadowniczych. Zna możliwości praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii w przetwórstwie i przechowalnictwie owoców. Ma specjalistyczną wiedzę dotyczącą wpływu uwarunkowań środowiskowych na jakość owoców oraz zna normy i systemy oceny jakościowej. Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu bioróżnorodności gatunków sadowniczych i sposobów jej wykorzystania oraz ochrony w praktyce sadowniczej.

Zna zagadnienia z zakresu ekonomiki, organizacji produkcji owoców, prowadzenia gospodarstw sadowniczych oraz problematyki ekonomicznej wynikającej z uprawy owoców oraz metod poprawy jej efektywności. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnego gospodarstwa sadowniczego, szkółkarskiego lub winnicy. Może podjąć pracę w firmach związanych z produkcją sadowniczą (chłodnie, przetwórnie, tłocznie owoców) oraz w jednostkach zajmujących się doradztwem ogrodniczym.


Specjalność: Agroekologia i Ochrona Roślin

Absolwent tej specjalności ma pogłębioną wiedzę z zakresu produkcji ogrodniczej metodami bezpiecznymi dla środowiska i konsumenta (rolnictwo zrównoważone). Zna wymagane akta prawne w tym zakresie, obowiązujące w krajach Unii Europejskiej. Posiada umiejętności wykorzystania w produkcji ogrodniczej integrowanych i ekologicznych metod ochrony roślin przed agrofagami. Ma wiedzę w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska rolniczego, zna przyczyny jego degradacji, możliwości zapobiegania oraz rekultywacji terenów zdegradowanych rolniczo i przyrodniczo.

Zna zasady i przepisy o kwarantannie w hodowli i wymianie produktów rolniczych obowiązującymi w Polsce i krajach UE oraz ustawę o ochronie roślin w Polsce na tle przepisów o ochronie roślin w innych krajach. Jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy w służbach fitosanitarnych, w jednostkach certyfikujących gospodarstwa rolnicze prowadzące integrowaną uprawę i ochronę roślin, w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jako kontroler obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin oraz w doradztwie rolniczym.


Specjalność: Bioinżynieria

Absolwent tej specjalności ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii molekularnej, genomiki, proteomiki, cytoembriologii i genetycznych modyfikacji organizmów oraz tworzenia odmian roślin ogrodniczych i nasiennictwa. Zna zasady ekologicznego ogrodnictwa oraz metody ochrony bioróżnorodności.

Posiada umiejętności w posługiwaniu się najnowszymi metodami biotechnologicznymi (markery DNA, sekwencjononowanie DNA, techniki kultur in vitro, transformacja genetyczna). Wiedzę tę będzie mógł wykorzystać w pracach naukowych, a także w firmach prowadzących działalność w zakresie otrzymywania nowych odmian, produkcji nasiennej oraz szeroko rozumianej biotechnologii rolniczej.


Moduły przypisane danym specjalnościom są również uzupełniane szeroką gamą przedmiotów do swobodnego wyboru (180 godzin na studiach stacjonarnych oraz 108 godzin na studiach niestacjonarnych).

Po ukończeniu studiów II stopnia i obronie pracy magisterskiej absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera i ma prawo ubiegania się o przyjęcie na III stopień kształcenia obejmujący 4-letnie studia doktoranckie.

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK