Winogrodnictwo i Enologia

Rodzaj studiów:

studia II stopnia - magisterskie, trwają 1,5 roku (3 semestry), kończą się obroną pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym magisterskim. Absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera i ma prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej (4 letnie studia studia doktoranckie).

Profil studiów:

ogólnoakademicki w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinach: rolnictwo i ogrodnictwo oraz technologia żywności i żywienia

Forma:

studia stacjonarne

Profil absolwenta:

Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na zaprojektowanie, założenie i prowadzenie nowoczesnej winnicy z wykorzystaniem technologii przyjaznych środowisku naturalnemu. Jest przygotowany do pracy w winiarni - zna mikrobiologię przemysłową, jest w stanie samodzielnie przeprowadzić proces winifikacji, stabilizację win, unikając błędów prowadzących do chorób i wad wina. Umie zarządzać jakością uzyskanych win. Jest także przygotowany do pracy w laboratorium - potrafi wybrać i wykorzystać nowoczesne metody analityczne nie tylko do oceny jakości winogron, moszczy oraz gotowych win, ale też do oznaczenia ich tożsamości i ewentualnych zafałszowań.

Zna przepisy prawne i podatkowe regulujące produkcję winiarską potrzebne do założenia/poprowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie winiarstwa i obrotu winem. Posiadając rozległą wiedzę o substancjach biologicznie czynnych zawartych w winogronach i ich derywatach, znając mechanizmy ich działania, wykorzysta ich dobroczynne oddziaływanie w komponowaniu diety, receptur suplementów i kosmetyków.

Absolwent dzięki rozszerzonej wiedzy na temat neuroenologii, analizy sensorycznej oraz food-pairingu może doradzać jako sommelier przy wyborze win w sektorze HoReCa. Może pracować jako doradca przy zakładaniu i prowadzeniu winnic, winiarni oraz enoturystyki, zarówno w sektorze prywatnym jak i ośrodkach doradztwa rolniczego.

Kierunki pokrewne:

ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, rolnictwo.

Program kształcenia:

Przedmioty objęte planem studiów magisterskich podzielone są na następujące grupy:

przedmioty kształcenia ogólnego przedmioty kierunkowe przedmioty do wyboru

komunikacja w branży winiarskiej,
podstawy biznesu,
język obcy,
statystyka i doświadczalnictwo,
sztuka pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych

winogrodnictwo,
choroby i szkodniki winorośli,
mikrobiologia winiarska,
winifikacja,
analityka laboratoryjna w enologii,
chemia wina,
praktyka sommelierska i ocena degustacyjna wina
substancje aktywne w produktach naturalnych,
zdrowotne aspekty wina,
interakcje leków z etanolem,
neuroenologia,
praktikum I (technologia uprawy winorośli - winnica),
praktikum II (enologiczne - winiarnia),
wyjazd studyjny,
seminarium dyplomowe

seminarium (winogrodnicze/enologiczne),
praktyka dyplomowa,
praca magisterska,
wirusologia,
fizjologia stresu,
diagnostyka potrzeb żywieniowych roślin,
herbologia,
polimery w ogrodnictwie,
ekologiczne metody ochrony roślin,
przechowalnictwo owoców,
rośliny użytkowe w agroturystyce,
pestycydy i techniki ochrony roślin,
żywność funkcjonalna i suplementy diety,
analiza sensoryczna wina,
regionalizm dziedzictwa kulturowego Polski i Europy,
kultura studencka

 

Uzupełniające elmenty programu studiów

Rodzaj, wymiar, zasady i forma odbywania praktyk Celem praktyki dyplomowej jest pogłębienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonania pracy eksperymentalnej i napisania wybranej przez studenta pracy magisterskiej.

Na kierunku Winogrodnictwo i enologia praktyka dyplomowa w wymiarze 6 ECTS obejmuje 160 h zajęć odbywających sie pod kierunkiem opiekuna pracy magisterskiej. Jest ona realizowana najczęściej w okresie wakacyjnym po ukończeniu zajęć pierwszego semestru.

Praktykę zalicza opiekun pracy magisterskiej w II semestrze studiów na podstawie obecności na praktyce i realizacji powierzonych zadań. Zakończenie i zaliczenie praktyki jest warunkiem koniecznym otrzymania dyplomu ukończenia studiów.
Zakres i forma egzaminu dyplomowego Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na Uniwersytecie Rolniczym, forma egzaminu oraz jego zakres zostały określone w regulaminie studiów.
Przedmiotem ustnego egzaminu dyplomowego magisterskiego jest prezentacja pracy dyplomowej oraz weryfikacja osiągnięcia przez studenta efektów uczenia się właściwych dla tego poziomu studiów (sylabus). Szczegóły dotyczące poszczególnych etapów dyplomowania określa obowiązująca Procedura dyplomowania oraz przygotowywania prac dyplomowych przez studentów Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa (WBiO) Uniwersytetu Rolniczego dostępna na stronie internetowej Wydziału.
Za egzamin dyplomowy magisterski student otrzymuje 2 ECTS.
Zakres i forma pracy dyplomowej Zasady dyplomowania zostały przedstawione w regulaminie studiów w paragrafie „Praca dyplomowa", który określa w sposób ogólny typy prac dyplomowych, zasady ustalania i zatwierdzania tematów tych prac, osoby uprawnione do sprawowania opieki nad pracami dyplomowymi, zasady oceny prac i ich sprawdzania z wykorzystaniem programu antyplagiatowego oraz terminy obowiązujące w tym względzie. Szczegóły poszczególnych etapów dyplomowania oraz zasady przygotowania pracy dyplomowej określa Procedura dyplomowania oraz przygotowywania prac dyplomowych przez studentów Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa (WBiO) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dostępna na stronie internetowej Wydziału.
Efekty uczenia się zawiera sylabus przedmiotu.
Na studiach II stopnia na kierunku Winogrodnictwo i enologia pracę dyplomową stanowi praca magisterska. Za przygotowanie pracy magisterskiej student otrzymuje 7 ECTS.

 

Studia II stopnia obejmują łącznie 918 godzin dydaktycznych.

Przedmioty kształcenia ogólnego obejmują 168 godzin. Obowiązkowe przedmioty realizowane są w wymiarze 750 godzin. Przedmioty do wyboru realizowane są w czasie 300 godzin. Seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy magisterskiej obejmuje 60 godzin. Praktyka dyplomowa obejmuje 160 godzin.

Winogrodnictwo to dział ogrodnictwa zajmujący się uprawą winorośli i produkcją winogron. Zadaniem winogrodnika jest właściwy dobór odmiany winorośli do siedliska, założenie i pielęgnacja winnicy - ochrona przed chorobami i szkodnikami, nawożenie i nawadnianie krzewów, ich cięcie i formowanie, monitorowanie rozwoju owoców i wyznaczenie optymalnego terminu zbioru.

Z kolei enologia zajmuje się przetwórstwem winogron, sztuką wytwarzania win gronowych, opisem ich właściwości, kontrolą jakości i marketingiem.

Student oprócz wiedzy teoretycznej zdobywa także umiejętności w czasie praktyk realizowanych w naszej uniwersyteckiej winnicy i winiarni. Poznaje wszelkie etapy produkcji od „pola do stołu”. Uzupełnieniem są wyjazdy studyjne do winnic produkcyjnych w Polsce i za granicą, gdzie studenci zapoznają się z problemami winiarstwa w różnych rejonach produkcyjnych.

Dzięki tak wszechstronnemu przygotowaniu, absolwenci są przygotowani do rozpoczęcia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, do podjęcia pracy jako osoby zarządzające, względnie doradcy w winnicach i winiarniach. Mogą także pracować w laboratoriach analitycznych zajmujących się oceną win/żywności oraz firmach dystrybucyjnych, zajmujących się sprzedażą i marketingiem wina. Ze względu na swoje kompetencje będą poszukiwani jako doradcy - sommelierzy w hotelarstwie i gastronomii.

Proces dydaktyczny w ramach kierunku winogrodnictwo i enologia, z uwagi na jego interdyscyplinarny charakter realizować będzie nie tylko kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Rolniczego (Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa oraz Wydziału Technologii Żywności), ale też innych uczelni (Uniwersytet Jagialloński Collegium Medicum) i innych jednostek specjalizujących się w barnży winiarskiej.

 

Opis programu i sylabusy przedmiotów

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK