Winogrodnictwo i Enologia

Rodzaj studiów:

studia II stopnia - magisterskie, trwają 1,5 roku (3 semestry), kończą się obroną pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym magisterskim. Absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera i ma prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej (4 letnie studia studia doktoranckie).

Profil studiów:

ogólnoakademicki w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinach: rolnictwo i ogrodnictwo oraz technologia żywności i żywienia

Forma:

studia stacjonarne

Profil absolwenta:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na zaprojektowanie, założenie i prowadzenie nowoczesnej winnicy oraz winiarni. Potrafił wybrać i wykorzystać nowoczesne metody analityczne nie tylko do oceny jakości winogron, moszczy oraz gotowych win, ale też określenia ich tożsamości i ewentualnych zafałszowań. Zna przepisy prawne i podatkowe regulujące produkcję winiarską w Polsce i jest w stanie dostosować swoje działania w zakresie uprawy winorośli i produkcji wina do wymagań rynku wewnętrznego i światowego. Posiada wiedzę o substancjach biologicznie czynnych zawartych w winogronach i ich derywatach oraz mechanizmy działania tych substancji, zna ich korzystne oddziaływanie w diecie na organizm człowieka i zwierząt. Jednocześnie jest świadomy możliwego oddziaływania toksycznego, czy też interakcji z lekami.

Absolwent zna mikrobiologię przemysłową, jest w stanie samodzielnie przeprowadzić proces winifikacji, stabilizację win, unikając błędów prowadzących do chorób i wad wina. Potrafi zarządzać jakością uzyskanych win. Dzięki rozszerzonej wiedzy na temat neuroenologii, analizy sensorycznej oraz food-pairingu będzie mógł doradzać jako sommelier przy wyborze win w sektorze HoReCa, enoturystyce i firmach zajmujących się sprzedażą i dystrybucją win. Posiadając rozległe kompetencje miękkie (z zakresu komunikacji w branży winiarskiej) oraz wysokospecjalistyczne (technologia uprawy winorośli i enologia) może z powodzeniem wykorzystać je we własnej działalności gospodarczej, jak również w działalności doradczej przy zakładaniu oraz prowadzeniu winnic i winiarni.

Kierunki pokrewne:

ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, rolnictwo.

Program kształcenia:

Przedmioty objęte planem studiów magisterskich podzielone są na następujące grupy:

przedmioty kształcenia ogólnego przedmioty kierunkowe przedmioty do wyboru

komunikacja w branży winiarskiej,
podstawy biznesu,
doradztwo i rzeczoznawstwo,
język obcy,
statystyka i doświadczalnictwo,
sztuka pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych

winogrodnictwo,
choroby i szkodniki winorośli,
mikrobiologia winiarska,
winifikacja,
analityka laboratoryjna w enologii,
chemia wina,
substancje aktywne w produktach naturalnych,
zdrowotne aspekty wina,
interakcje leków z etanolem,
neuroenologia,
praktikum I (technologia uprawy winorośli - winnica),
praktikum II (enologiczne - winiarnia),
wyjazd studyjny,
seminarium dyplomowe
seminarium (winogrodnicze/enologiczne),
praktyka dyplomowa,
praca magisterska,
wirusologia,
fizjologia stresu,
diagnostyka potrzeb żywieniowych roślin,
herbologia,
polimery w ogrodnictwie,
ekologiczne metody ochrony roślin,
przechowalnictwo owoców,
rośliny użytkowe w agroturystyce,
pestycydy i techniki ochrony roślin,
żywność funkcjonalna i suplementy diety,
analiza sensoryczna wina,
regionalizm dziedzictwa kulturowego Polski i Europy,
kultura studencka

 

seminaria dyplomowe praktyka dyplomowa.
seminarium winogrodnicze,
seminarium enologiczne,
praca magisterska;
 

 

Studia II stopnia obejmują łącznie 918 godzin dydaktycznych.

Przedmioty kształcenia ogólnego obejmują 168 godzin. Obowiązkowe przedmioty realizowane są w wymiarze 750 godzin. Przedmioty do wyboru realizowane są w czasie 300 godzin. Seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy magisterskiej obejmuje 60 godzin. Praktyka dyplomowa obejmuje 160 godzin.

Winogrodnictwo to dział ogrodnictwa zajmujący się uprawą winorośli i produkcją winogron. Zadaniem winogrodnika jest właściwy dobór odmiany winorośli do siedliska, założenie i pielęgnacja winnicy - ochrona przed chorobami i szkodnikami, nawożenie i nawadnianie krzewów, ich cięcie i formowanie, monitorowanie rozwoju owoców i wyznaczenie optymalnego terminu zbioru.

Z kolei enologia zajmuje się przetwórstwem winogron, sztuką wytwarzania win gronowych, opisem ich właściwości, kontrolą jakości i marketingiem.

Student oprócz wiedzy teoretycznej zdobywa także umiejętności w czasie praktyk realizowanych w naszej uniwersyteckiej winnicy i winiarni. Poznaje wszelkie etapy produkcji od „pola do stołu”. Uzupełnieniem są wyjazdy studyjne do winnic produkcyjnych w Polsce i za granicą, gdzie studenci zapoznają się z problemami winiarstwa w różnych rejonach produkcyjnych.

Dzięki tak wszechstronnemu przygotowaniu, absolwenci są przygotowani do rozpoczęcia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, do podjęcia pracy jako osoby zarządzające, względnie doradcy w winnicach i winiarniach. Mogą także pracować w laboratoriach analitycznych zajmujących się oceną win/żywności oraz firmach dystrybucyjnych, zajmujących się sprzedażą i marketingiem wina. Ze względu na swoje kompetencje będą poszukiwani jako doradcy - sommelierzy w hotelarstwie i gastronomii.

Proces dydaktyczny w ramach kierunku winogrodnictwo i enologia, z uwagi na jego interdyscyplinarny charakter realizować będzie nie tylko kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Rolniczego (Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa oraz Wydziału Technologii Żywności), ale też innych uczelni (Uniwersytet Jagialloński Collegium Medicum) i innych jednostek specjalizujących się w barnży winiarskiej.

Program Studiów Winogrodnictwo i Enologia

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR