Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

STUDIA I STOPNIA — KIERUNEK TECHNOLOGIA ROŚLIN LECZNICZYCH I PROZDROWOTNYCH

Na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa na studiach I stopnia na kierunku Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych kształcenie
prowadzone jest w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia I stopnia (inżynierskie) trwają 3,5-roku (7 semestrów).

  Folder informacyjny — pobierz    

  Poznaj, podyskutuj i polub nas na FB!

STUDIA I STOPNIA — inżynierskie

Rodzaj studiów: I stopień obejmuje studia inżynierskie trwające 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent studiów I stopnia kierunku Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych uzyskuje tytuł inżyniera.
Profil studiów: ogólnoakademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne
Profil absolwenta: Absolwent I stopnia kierunku Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych potrafi wykorzystać potencjał roślin zielarskich, przyprawowych, ogrodniczych, rolniczych, kosmetycznych i innych roślin o znaczeniu leczniczym i prozdrowotnym, w celu poprawy jakości życia człowieka. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie produkcji roślin leczniczych i prozdrowotnych, opartej na nowoczesnych i bezpiecznych dla środowiska technologiach. Zna podstawy prawne i uwarunkowania społeczno-ekonomiczne regulujące pozyskanie oraz obrót surowcami i produktami roślinnymi o właściwościach nutraceutycznych i leczniczych. Potrafi wykorzystać nowoczesne metody analityczne, w tym farmakopealne, do oceny tożsamości surowca roślinnego oraz jego standaryzacji, a także umie zarządzać jakością surowca. Potrafi dostosować swoje działania w zakresie technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych do wymagań prawnych i rynkowych. Zna biologiczne podstawy aktywności roślinnych surowców terapeutycznych i prozdrowotnych oraz umie prawidłowo ocenić ich zastosowanie w diecie. Posiada podstawową wiedzę z zakresu farmakognozji, towaroznawstwa zielarskiego oraz obrotu produktami leczniczymi. Jest przygotowany do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych oraz wykorzystywania jej do wspierania praktyki, poprzez działalność doradczą i popularyzatorską. Zna narzędzia i techniki pozwalające skutecznie realizować zadania związane z wykonywaniem zawodu, w tym techniki informatyczne służące do pozyskiwania i przetwarzania informacji, analizy i wizualizacji danych. Posługuje się w mowie i piśmie językiem obcym na poziomie biegłości co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w zakresie nauk przyrodniczych.


PROGRAM KSZTAŁCENIA:

Przedmioty objęte planem studiów inżynierskich podzielone są na następujące grupy:

Przedmioty kształcenia ogólnego Przedmioty podstawowe
technologia informacyjna
wychowanie fizyczne
język obcy
ochrona własności intelektualnej
przedmioty humanistyczne
agrometeorologia
chemia ogólna z elementami chemii fizycznej i biofizyki
biologia komórki
mikrobiologia
botanika
chemia organiczna z biochemią
genetyka i genomika roślin
gleboznawstwo
fizjologia roślin
ekologia i ochrona środowiska

 

 

 Studia I stopnia obejmują 2217 godzin dydaktycznych uszeregowanych w grupach. Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane są w wymiarze

273 godzin. Przedmioty podstawowe obejmują 500 godzin, a przedmioty kierunkowe realizowane są w czterech blokach tematycznych
i obejmują 1020 godziny. Przedmioty do wyboru realizowane są w wymiarze 360 godzin. Seminarium dyplomowe i praca inżynierska
obejmują 30 godzin. Praktyka zawodowa trwa 8 tygodni.Blok Zasoby i pozyskiwanie roślin leczniczych i prozdrowotnych obejmuje przedmioty, dzięki którym studenci zapoznają się z surowcami
leczniczymi oraz technologiami uprawy i pozyskiwania roślin leczniczych.

W ramach bloku Towaroznawstwo zielarskie studenci mają zajęcia z oceny jakości surowców i preparatów roślinnych, utrwalania i uszlachetniania
surowca, logistyki i marketingu oraz organizacji przedsiębiorstwa.

W bloku dotyczącym Biologicznych podstaw zdrowia i racjonalnego żywienia studenci uczą się podstaw racjonalnego żywienia, poznają właściwości
odżywcze i lecznicze roślin oraz rodzaje terapii ogrodniczych i metodykę zajęć hortiterapeutycznych.

W bloku Doskonalenie i biotechnologia roślin leczniczych studenci zdobywają umiejętności konwencjonalnej i molekularnej hodowli roślin,
zapoznają się z metodami in vitro, z inżynierią genetyczną.

Plan studiów I stopnia — stacjonarne

  Plan studiów I stopnia — niestacjonarne

Już po I stopniu studiów można otrzymać certyfikaty zwiększające konkurencyjność na rynku pracy:

  • certyfikat potwierdzający kwalifikacje do pracy w sklepach zielarsko-medycznych (zgodnie z Dz.U. 2009 nr 21 poz. 118),
  • certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zakresie stosowania środków ochrony roślin,
  • certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zakresie integrowanej uprawy roślin.

Zakończeniem studiów I stopnia jest obrona pracy inżynierskiej.

Chcesz się dowiedzieć więcej?

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK