Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych
KIERUNEK STUDIÓW: TECHNOLOGIA ROŚLIN LECZNICZYCH I PROZDROWOTNYCH
Studia stacjonarne I stopnia
 
 
Liczba semestrów 7
Profil ogólnoakademicki
Dziedzina nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom inżynier
Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów
210
Łączna liczba godzin zajęć stacjonarne 2353 / niestacjonarne 1396
   
 
 

Banner

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego
Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona: poziom podstawowy lub rozszerzony - język obcy (waga 1) i 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, matematyki.
Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, młodych producentów rolnych, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, wiedzy o żywieniu i żywności, wiedzy o żywności, konkurs integrowana ochrona roślin – wizja młodego pokolenia.

Przedmioty obowiązkowe
chemia ogólna z elementami chemii fizycznej i biofizyki; chemia organiczna z biochemią; biologia komórki; mikrobiologia; botanika i systematyka roślin leczniczych; genetyka i genomika roślin; fizjologia roślin; zróżnicowanie anatomiczne roślin jako adaptacje środowiskowe; nasiennictwo roślin leczniczych i prozdrowotnych; gleboznawstwo; biologia molekularna; agrometeorologia; podstawy uprawy roli i żywienia roślin leczniczych; roślinne kultury in vitro; ekologia z elementami ochrony środowiska; konwencjonalna i molekularna hodowla roślin; technologie uprawy roślin leczniczych i prozdrowotnych; surowce lecznicze i prozdrowotne; rośliny lecznicze i prozdrowotne w dietetyce; naturalne zasoby roślin leczniczych; ocena jakości surowców i preparatów roślinnych; utrwalanie, uszlachetnianie i logistyka surowców leczniczych; metabolity wtórne; choroby, szkodniki i ochrona roślin leczniczych; podstawy anatomii i fizjologii człowieka; podstawy racjonalnego żywienia; żywność funkcjonalna i suplementy diety; język obcy; technologia informacyjna; ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa; marketing produktów ziołowych; kultura, sztuka i tradycja regionu; ochrona własności intelektualnej; bezpieczeństwo i higiena pracy.

Przedmioty fakultatywne
aerobiologia; fizjologia plonowania roślin ogrodniczych; fizjologia odporności roślin; biologia nasion; mykologia i bakteriologia; techniki mikroskopowe w biologii roślin; reprodukcja nasion roślin leczniczych i prozdrowotnych; permakultura; ogrodnictwo terapeutyczne; proekologiczna uprawa roli i roślin; biologiczne metody ochrony roślin; integrowana ochrona roślin ogrodniczych; szkodniki przechowywanych surowców zielarskich; pestycydy i technika ochrony; biostymulacja i biofortyfikacja roślin w nowoczesnej produkcji ogrodniczej; podstawy pszczelnictwa; winogrodnictwo; naturalnie występujące organizmy o właściwościach farmakopealnych; podstawy farmakologii; ogrody sensoryczne; rośliny lecznicze w agroturystyce; lecznicze rośliny kryptogamiczne i ich wykorzystanie; właściwości profilaktyczne ziarna zbóż i pseudozbóż oraz ich przetworów; zastosowanie bioaktywnych surowców roślinnych w produkcji żywności funkcjonalnej; przechowalnictwo i konserwacja warzyw; nowe trendy w przetwórstwie i utrwalaniu żywności i produktów prozdrowotnych; podstawy analizy statystycznej; analiza instrumentalna; historia ziołolecznictwa; rośliny w sztukach kulinarnych świata; wino i cywilizacja.

Specjalności
brak

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe
Inżynier technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych potrafi wykorzystać potencjał roślin zielarskich, przyprawowych, ogrodniczych, rolniczych, kosmetycznych i innych o znaczeniu leczniczym i prozdrowotnym, w celu poprawy jakości życia człowieka. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie produkcji roślin leczniczych, opartej na nowoczesnych i bezpiecznych dla środowiska technologiach. Zna podstawy prawne i uwarunkowania społeczno-ekonomiczne regulujące pozyskanie oraz obrót surowcami i produktami roślinnymi o właściwościach nutraceutycznych i leczniczych. Potrafi wykorzystać nowoczesne metody analityczne, w tym farmakopealne, do oceny tożsamości surowca roślinnego oraz jego standaryzacji, a także umie zarządzać jakością surowca. Potrafi dostosować swoje działania w zakresie technologii roślin do wymagań prawnych i rynkowych. Zna biologiczne podstawy aktywności roślinnych surowców terapeutycznych i prozdrowotnych oraz umie prawidłowo ocenić ich zastosowanie w diecie. Posiada podstawową wiedzę z zakresu farmakognozji, towaroznawstwa zielarskiego oraz obrotu produktami leczniczymi. Jest przygotowany do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych oraz wykorzystywania jej do wspierania praktyki, poprzez działalność doradczą i popularyzatorską.
Student realizuje przedmioty kierunkowe w 4 blokach tematycznych obejmujących: surowce lecznicze oraz technologie uprawy i pozyskiwania roślin leczniczych; ocenę jakości surowców i preparatów roślinnych, utrwalanie i uszlachetnianie surowca, logistykę i marketing oraz organizację przedsiębiorstwa; podstawy racjonalnego żywienia, właściwości odżywcze i lecznicze roślin oraz metodykę zajęć hortiterapeutycznych; zasady udoskonalania roślin.
Absolwent zdobywa kompetencje społeczne obejmujące m.in. promowanie roślin będących elementem żywności funkcjonalnej oraz źródłem nutraceutyków i surowców leczniczych oraz aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach wspierających rozwój i upowszechnianie zielarstwa i fitoterapii.
Wybierając odpowiednie kursy absolwent I stopnia studiów może otrzymać certyfikaty zwiększające konkurencyjność na rynku pracy: certyfikat potwierdzający kwalifikacje do pracy w sklepach zielarsko-medycznych (zgodnie z Dz.U. 2009 nr 21 poz. 118), certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zakresie stosowania środków ochrony roślin, certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zakresie integrowanej uprawy roślin.

Możliwość zatrudnienia
Inżynier technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych może podjąć pracę w sektorze ogrodniczym. Jest przygotowany do prowadzenia samodzielnego gospodarstwa ogrodniczego, zielarskiego oraz pracy i świadczenia usług w zakładach zielarskich, w produkcji, skupie i przetwórstwie ziół. Absolwent może zajmować się pozyskiwaniem (od plantatorów i zbieraczy) ziół, roślin leczniczych, olejkowych, przyprawowych. Może nadzorować proces suszenia ziół i roślin leczniczych, przy dbałości o przestrzeganie norm, jakim powinny odpowiadać poszczególne surowce (standaryzacja materiału roślinnego). Może pośredniczyć w sprzedaży ziół. Absolwent może prowadzić działalność doradczą i popularyzatorską w zakresie uprawy i zastosowania roślin leczniczych i prozdrowotnych. Może pracować w laboratoriach stosujących metody pozwalające na ustalenie tożsamości surowców, analizę ilościową i jakościową wybranych związków aktywnych i standaryzację surowca roślinnego.

 

 

 

Już po I stopniu studiów można otrzymać certyfikaty zwiększające konkurencyjność na rynku pracy:

  • certyfikat potwierdzający kwalifikacje do pracy w sklepach zielarsko-medycznych (zgodnie z Dz.U. 2009 nr 21 poz. 118),
  • certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zakresie stosowania środków ochrony roślin,
  • certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zakresie integrowanej uprawy roślin.

Poznaj, podyskutuj i polub nas na FB!

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK