Bioinformatyka i analiza danych

KIERUNEK STUDIÓW: BIOINFORMATYKA I ANALIZA DANYCH
Studia stacjonarne I stopnia

   
Liczba semestrów 7
Profil ogólnoakademicki
Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze
Dyscyplina wiodąca nauki biologiczne
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom inżynier
Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów
210
Łączna liczba godzin zajęć 2428
   

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego
Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona: poziom podstawowy lub rozszerzony - matematyka (waga 4) i 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: biologii, informatyki, fizyki z astronomią.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, fizyczna, informatyczna i matematyczna.

Przedmioty obowiązkowe
biologia komórki; chemia; genetyka; fizyka; biochemia; botanika i zoologia; fizjologia zwierząt; fizjologia roślin; genetyka molekularna; genomika strukturalna; elementy biofizyki; analiza instrumentalna; biotechnologia; wstęp do informatyki; algebra liniowa z elementami logiki i teorii mnogości; analiza matematyczna 1; komputerowe programy użytkowe; analiza matematyczna 2; rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna; programowanie w języku Python; środowisko R i jego zastosowanie w analizie danych; równania różniczkowe; programowanie obiektowe; matematyka dyskretna; relacyjne bazy danych; statystyczna analiza danych; hurtownie danych; matematyczne modele dynamiki populacyjnej; algorytmy i struktury danych; algorytmy genetyczne; komputerowe obliczenia inżynierskie; procesy stochastyczne; technologie WWW; systemy operacyjne i sieci komputerowe; uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja; język obcy; podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej; podstawy działalności gospodarczej i przedsiębiorczości.

Przedmioty fakultatywne
elementy biologii systemów; genomika funkcjonalna; biologiczne bazy danych; regulacja ekspresji genów; inżynieria genetyczna; proteomika; podstawy bioinformatyki strukturalnej; molekularne podstawy regulacji procesów fizjologicznych; genetyka ewolucyjna i populacyjna; bazy danych NoSQL; systemy informacji przestrzennej; metody optymalizacji; obliczenia w chmurze; modele i algorytmy uczenia głębokiego; prognozowanie i symulacja; przetwarzanie dużych zbiorów danych; teoria gier; modelowanie i analiza danych wielowymiarowych; fizjologia stresu roślin; doskonalenie odmian roślin uprawnych; doskonalenie ras zwierząt; ruchome elementy genetyczne; filogenetyka molekularna; profil molekularny pacjenta; edycja genomu; metody numeryczne i przybliżone w modelowaniu; modele liniowe z efektami stałymi i losowymi; Interaktywne aplikacje w R (Shiny); matematyka finansowa; modelowanie i symulacja procesów dyskretnych; analiza danych hydro-meteorologicznych; analiza danych i uczenie maszynowe w inżynierii środowiska; przedmioty z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych: chóralistyka w kulturze i tradycji uczelni; dziedzictwo historyczne i kulturowe w produktach regionalnych Europy; kultura studencka – historia i współczesność; skalni - sztuka i tradycja góralska.

Specjalności (wybierane na piątym semestrze studiów)
bioinformatyka
analiza danych

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe
Studia na kierunku bioinformatyka i analiza danych skierowane są do osób wykazujących szczególne zainteresowania biologią, matematyką oraz programowaniem i wykorzystaniem narzędzi informatycznych, głównie w celu opisu i analizy danych biologicznych oraz przetwarzaniem wielkich zbiorów danych.
Absolwent studiów inżynierskich pierwszego stopnia ma poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień matematyki, biologii i informatyki, opartą na rzetelnej znajomości podstaw szeroko pojętych nauk ścisłych i przyrodniczych. Rozumie konieczność stosowania formalnego opisu procesów biologicznych oraz potrzebę poszukiwania matematycznych modeli tych procesów (analitycznych, stochastycznych i dyskretnych). Potrafi formułować i rozwiązywać podstawowe problemy biologiczne w sposób ścisły, posługując się modelami matematycznymi oraz metodami i technikami informatycznymi. Potrafi gromadzić dane dotyczące procesów biologicznych uzyskane ze specjalistycznych laboratoriów,  środowiska, jak również z szeroko dostępnych zasobów informatycznych. Potrafi zaprojektować, zaimplementować i eksplorować bazy danych, rozwijać i implementować algorytmy przetwarzania i analizy danych, w tym specjalistycznych baz danych sekwencji DNA i RNA pochodzących z programów sekwencjonowania genomów i transkryptomów. Rozumie działanie współczesnych systemów komputerowych. Potrafi programować w wybranych językach programowania, stosując paradygmaty programowania strukturalnego, obiektowego i funkcyjnego.  Posiadając gruntowne wykształcenie z zakresu matematyki i statystyki matematycznej, jak również umiejętności właściwego wykorzystania narzędzi informatycznych, potrafi – w analizie danych - zastosować wielowymiarowe metody statystyczne, metody uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji.  
Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym językiem specjalistycznym z zakresu biologii, informatyki i matematyki.  Potrafi samodzielnie rozwijać swoje umiejętności zawodowe, zna etyczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania związane z działalnością naukową, dydaktyczną, wdrożeniową i zawodową w zakresie studiowanego kierunku. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach: bioinformatyka, biologia, biotechnologia, zootechnika i rolnictwo oraz na kierunkach pokrewnych.
Kierunek bioinformatyka i analiza danych kształtuje także kompetencje społeczne, uwzględniając dynamikę zmian cywilizacyjnych, umożliwiając absolwentom bycie kreatywnym, przygotowuje do pracy zespołowej oraz daje podstawy dla prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Kształtuje również postawę odpowiedzialnego członka społeczeństwa rzetelnie wykonującego swoją pracę, zdolnego do dzielenia się swoimi kompetencjami.

Możliwość zatrudnienia
Absolwent kierunku bioinformatyka i analiza danych ma kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w jednostkach zajmujących się przetwarzaniem danych pochodzenia biologicznego z wykorzystaniem metod matematycznych i przy użyciu narzędzi informatycznych, takich jak firmy farmaceutyczne, bioinformatyczne, laboratoria diagnostyczne, badawcze i usługowe, jednostki naukowe placówek klinicznych oraz ośrodki oceny genetycznej zwierząt i roślin. Może także podejmować pracę w firmach zajmujących się badaniami statystycznymi, narzędziami i systemami informatycznymi oraz w innych instytucjach, w których takie badania, narzędzia i systemy są wykorzystywane.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK