Sztuka Ogrodowa

STUDIA I STOPNIA — KIERUNEK SZTUKA OGRODOWA

 
 

Na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa na studiach I stopnia na kierunku Sztuka Ogrodowa kształcenie prowadzone jest w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia I stopnia (inżynierskie) trwają 3,5-roku (7 semestrów).

Sztuka Ogrodowa to twórcza działalność obejmująca projektowanie, zakładanie oraz pielęgnację ogrodów, parków i terenów zieleni z wykorzystaniem właściwie dobranych roślin, harmonijnie łączonych z elementami architektonicznymi. W czasie nauki student zdobywa także wiedzę i umiejętności z zakresu sztuki układania kwiatów, zwanej florystyką, a także z zakresu terapii ogrodniczej. Absolwenci są przygotowani do rozpoczęcia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, do podjęcia pracy w pracowniach projektowych, firmach zakładających i pielęgnujących ogrody, w firmach developerskich oraz w administracji. Mogą także zająć się produkcją roślin ozdobnych, ich sprzedażą oraz marketingiem. Po zakończeniu Sztuki Ogrodowej absolwent posiada szeroki wachlarz umiejętności, aby osiągnąć sukces nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach Unii Europejskiej.

Proces dydaktyczny w ramach kierunku Sztuka Ogrodowa realizuje kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Rolniczego. Wysoką jakość nauczania gwarantują kwalifikacje interdyscyplinarnego zespołu, nie tylko w zakresie ogrodnictwa, ale też nauk technicznych (architektura i urbanistyka) oraz sztuk plastycznych (sztuki piękne). Niektóre zajęcia prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego.


STUDIA I STOPNIA — inżynierskie

Rodzaj studiów: Studia I stopnia to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku (7 semestrów). Studia kończą się obroną pracy dyplomowej (inżynierskiej) i egzaminem z przedmiotów kierunkowych. Absolwenci otrzymują tytuł inżyniera.
Profil studiów: ogólnoakademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne
Profil absolwenta: Absolwent kierunku Sztuka Ogrodowa podczas studiów zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie nauk ogrodniczych, technicznych oraz plastycznych. Zna przyrodnicze uwarunkowania, metody, techniki i materiały do projektowania, budowy oraz pielęgnacji ogrodów w różnej skali, od ogrodów przydomowych po publicznie użytkowane przestrzenie. Otrzymuje wiedzę i zdobywa umiejętności niezbędne do zakładania, utrzymania i prowadzenia nadzoru nad terenami zieleni na poziomie praktycznym, biznesowym oraz normatywnym. Właściwie stosuje rośliny w terenach zieleni, ponieważ posiada rzetelną wiedzę na temat różnych grup roślin ozdobnych, począwszy od ich identyfikacji taksonomicznej, wymagań siedliskowych, przez wartość biologiczną i dekoracyjną oraz dotyczącą oceny ich zmienności w sezonie wegetacyjnym, co daje mu podstawę do działań projektowych i pielęgnacyjnych. Ponadto jest przygotowany do inwentaryzacji i waloryzacji zasobów roślinnych.

Znajomość zasad projektowania, a także sprawne posługiwanie się technikami rysunkowymi oraz programami komputerowymi pozwala absolwentowi Sztuki Ogrodowej kompetentnie przeprowadzać prace projektowe i skutkuje powstaniem profesjonalnych realizacji w terenach zieleni.

Absolwent jest ekspertem w zakresie wykorzystania produktów ogrodniczych do poprawy estetyki otoczenia i podniesienia jakości życia. Zna materiał roślinny oraz teorię kompozycji niezbędne do zagospodarowania przestrzeni zamkniętych, zarówno publicznych jak i prywatnych. Umiejętnie wykorzystuje rośliny w aranżacjach florystycznych do uatrakcyjnienia wnętrz i poprawy zdrowia w: urzędach, biurach, centrach handlowych, restauracjach i inny obiektach ogólnie dostępnych.

Ma rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania badań studialnych, opracowań projektowych i ich realizacji. Potrafi spożytkować swoją wiedzę w aranżowaniu parków i ogrodów miejskich oraz wiejskich, niedużych wnętrz przestrzeni publicznej (place, skwery, szlaki komunikacyjne), ogrodów przydomowych, zagospodarowania terenów agroturystycznych oraz cmentarzy.

Absolwent Sztuki Ogrodowej może rozpocząć i prowadzić samodzielną działalność gospodarczą albo podjąć pracę w pracowniach zajmujących się projektowaniem, realizacją i pielęgnacją ogrodów, w firmach developerskich, urzędach administracji. Może zajmować się rozmnażaniem i produkcją roślin ozdobnych, ich sprzedażą oraz obrotem. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć hortiterapeutycznych w zespole rehabilitacyjnym. Może także zajmować się działalnością florystyczną w szerokim zakresie.PROGRAM KSZTAŁCENIA:

Przedmioty objęte planem studiów inżynierskich podzielone są na następujące grupy:

Przedmioty kształcenia ogólnego
historia sztuki lub biblia w kulturze świata
podstawy psychologii
technologia informacyjna
język obcy
wychowanie fizyczne
 
 

Przedmioty obowiązkowe
podstawy chemii
gleboznawstwo
geodezja
materiałoznawstwo
podstawy uprawy i żywienia roślin
genetyka i hodowla roślin ozdobnych
rysunek techniczny
rysunek odręczny
struktury wizualne w kompozycjach ogrodowych
budowa terenów zieleni
zasady projektowania
projektowanie ogrodów przydomowych
AutoCAD 2D w projektowaniu ogrodów
projektowanie małej architektury ogrodowej
botaniczne podstawy sztuki ogrodowej
ogrody owocowe
warzywa w ogrodach
kwiaciarstwo
dendrologia
byliny w kompozycjach ogrodowych
doniczkowe rośliny ozdobne
trawy w kompozycjach ogrodowych
kompozycje sezonowe
ochrona zasobów przyrodniczych i krajobrazowych
fizjologia roślin
fitosocjologia
szkółkarstwo roślin ozdobnych
diagnostyka chorób w terenach zieleni
diagnostyka szkodników w terenach zieleni
pielęgnacja terenów zieleni
ogrody siedliskiem owadów zapylających
dekoracje roślinne
terapia ogrodnicza
logistyka roślin ozdobnych
podstawy biznesu
 
 
 
Przedmioty do wyboru  
historia roślin ogrodowych
ogrody tymczasowe
rośliny cebulowe
utrwalanie i preparowanie roślin ozdobnych
socjoogrodnictwo
plener malarski
ogrody natury
ochrona roślin ozdobnych przed agrofagami w obiektach zamkniętych
techniki ochrony roślin
uprawa i zastosowanie winorośli
sady w ogrodach historycznych
rośliny pokarmowe owadów zapylających
zioła w ogrodach
warzywa dekoracyjne
fizjologia roślin ozdobnych
podstawy biotechnologii roślin
nasionoznawstwo
uszlachetnianie nasion
techniki bezglebowe uprawy roślin ozdobnych
warunki glebowe w mieście
żywienie roślin ozdobnych
mikrobiologia gleb


Studia I stopnia obejmują łącznie 2282 godziny dydaktyczne. Przedmioty kształcenia ogólnego prowadzone są w łącznym wymiarze 273. Przedmioty obowiązkowe realizowane są w wymiarze 1555 godzin. Przedmioty do wyboru obejmują 390 godzin. Praktyka zawodowa trwa 8 tygodni.


Plan studiów I stopnia — stacjonarne

  Plan studiów I stopnia — niestacjonarne

Studia z zakresu Sztuki Ogrodowej to nie tylko wykłady, ale przede wszystkim ćwiczenia, na których studenci mają możliwość praktycznego opanowania wiedzy i zapoznania się z jej zastosowaniem w działalności zawodowej. Służy temu bardzo dobrze wyposażona Terenowa Stacja Dydaktyczno-Badawcza, w skład której wchodzą: kolekcja roślin doniczkowych, kolekcja gruntowych roślin zielnych, kolekcja żywopłotów, kolekcja dendrologiczna oraz zbiory zielnikowe, a także Terenowa Stacja Dydaktyczno-Badawcza Garlica Murowana, w tym kolekcja pomologiczna i winnica oraz Terenowa Stacja Dydaktyczno-Badawcza Mydlniki. Studenci korzystają także z pracowni plastycznej i florystycznej oraz z projektowych pracowni komputerowych.

Studenci uczestniczą w pracach badawczych pod opieką pracowników naukowych w ramach działalności Koła Naukowego (prezentacja wyników na sesjach wydziałowych i ogólnouczelnianych) oraz włączają się w realizację tematów badawczych w trakcie wykonywania prac dyplomowych oraz grantów.

Zakończeniem studiów I stopnia jest obrona pracy inżynierskiej.

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK