Ogrodnictwo

KIERUNEK STUDIÓW: OGRODNICTWO
Studia stacjonarne I stopnia

 

Liczba semestrów   7
Profil    ogólnoakademicki
Dziedzina   nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca        rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom inżynier
Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów
210
Łączna liczba godzin zajęć stacjonarne 2501 / niestacjonarne 1467
   

 

banner

Zakres postępowania kwalifikacyjnego
Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona: poziom podstawowy lub rozszerzony - język obcy (waga 1) i 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, matematyki.
Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, młodych producentów rolnych, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, konkurs R. Schumana pt. „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”, konkurs integrowana ochrona roślin – wizja młodego pokolenia.
 
Przedmioty obowiązkowe
agrometeorologia; chemia ogólna i nieorganiczna; mikrobiologia rolnicza; geodezja i kartografia; botanika; chemia organiczna z biochemią; genetyka i hodowla roślin; fizjologia roślin; gleboznawstwo; ekologia i ochrona roślin; biostatystyka; uprawa roli i żywienie roślin; fitopatologia i entomologia ogrodnicza szkółkarstwo; dendrologia; rośliny ozdobne; sadownictwo; warzywnictwo; zielarstwo; herbologia; nasiennictwo; proekologiczna produkcja roślinna; grzyby uprawne; bezglebowe technologie uprawy roślin; produkty ogrodnicze w racjonalnym żywieniu; biotechnologia roślin; kultury in vitro w ogrodnictwie; podstawy projektowania ogrodów; pielęgnacja terenów zieleni; podstawy inwentaryzacji i waloryzacji szaty roślinnej; inżynieria produkcji ogrodniczej; praktikum z produkcji ogrodniczej; przechowalnictwo z logistyką; pestycydy i technika ochrony roślin; integrowane systemy ochrony roślin; język obcy; technologia informacyjna; formy opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw – abc prowadzenia małej firmy; ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej; strategie marketingowe w ogrodnictwie; kultura, sztuka i tradycja regionu; ochrona własności intelektualnej

Przedmioty fakultatywne
biologia nasion; pszczelnictwo; biomonitoring; wirusologia; owoce tropikalne i subtropikalne; szkółkarstwo szczegółowe; rośliny genetycznie modyfikowane; plastikultura w ogrodnictwie; byliny ogrodowe i terenów zieleni; mało znane gatunki sadownicze; bioróżnorodność fauny pożytecznej w agrocenozach; ekologia pszczół; ozdobne kwiaty cięte; agrotechnika produkcji nasiennej; ogrodnictwo wspólnotowe; agroekologia; uprawa roślin rolniczych; żywienie roślin ozdobnych; warzywa egzotyczne; rośliny balkonowe i kwietnikowe; rośliny drzewiaste w terenach zurbanizowanych; uprawa winorośli i klasyfikacja win; biologiczne metody ochrony roślin; permakultura; doniczkowe rośliny ozdobne; zarządzanie w ogrodnictwie; zasady pozyskiwania ziół; ogrodnictwo ekologiczne

Specjalności

brak

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe
Inżynier ogrodnictwa posiada wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji produkcji roślinnej, nasiennictwa i hodowli, uprawy roślin ogrodniczych i technologii produkcji ogrodniczej. Potrafi stosować i optymalizować techniki i technologie wykorzystywane w szkółkarstwie, sadownictwie, warzywnictwie, produkcji roślin ozdobnych i zielarskich oraz przechowalnictwie. Zna techniki rozmnażania, uprawy, nawożenia, ochrony roślin i przechowywania pozwalające na poprawę wydajności i jakości płodów rolnych, a także techniki związane z kształtowaniem i pielęgnacją terenów zieleni. Posiada umiejętności w posługiwaniu się metodami konwencjonalnymi i biotechnologicznymi doskonalenia roślin uprawnych. Rozumie potrzebę ochrony bioróżnorodności środowiska rolniczego. Zna podstawy tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości odnoszące się do produkcji ogrodniczej. rachunkowości i jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do prowadzonej działalności w warunkach gospodarki rynkowej. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości odnoszące się do produkcji ogrodniczej. Inżynier ogrodnictwa posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu kształcenia Językowego, potrafi korzystać z literatury naukowej, opracowań technicznych i zasobów internetowych w obcym języku.

Możliwość zatrudnienia
Inżynier ogrodnictwa może prowadzić gospodarstwo ogrodnicze albo podjąć pracę w przetwórstwie owocowo-warzywnym, urzędach gmin, agencjach państwowych działających na rzecz rolnictwa w tym jednostkach doradczych i upowszechniających wiedzę ogrodniczą, w specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych, w firmach hodowlano-nasiennych oraz zajmujących się biotechnologią roślin, stacjach oceny odmian i inspekcji nasiennej. Jest przygotowany do podjęcia pracy w służbach fitosanitarnych, w jednostkach certyfikujących gospodarstwa rolnicze prowadzące integrowaną uprawę i ochronę roślin, w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jako kontroler obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin oraz instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni.
 

 
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK