Ogrodnictwo

STUDIA I STOPNIA — KIERUNEK OGRODNICTWO

Na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa na studiach I stopnia na kierunku Ogrodnictwo prowadzone jest kształcenie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia I stopnia (inżynierskie) trwają 3,5-roku (7 semestrów) i obejmują następujące specjalności:

  1. Ogrodnictwo z Marketingiem
  2. Agroekologia i Ochrona Roślin
  3. Bioinżynieria

STUDIA I STOPNIA — inżynierskie

Rodzaj studiów: studia I stopnia — inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent studiów I stopnia kierunku Ogrodnictwo uzyskuje tytuł inżyniera.
Profil studiów: ogólnoakademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne
Profil absolwenta: Absolwent I stopnia kierunku Ogrodnictwo posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi.

Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do prowadzonej działalności w warunkach gospodarki rynkowej. Absolwent zna metody analizy ekonomicznej, podstawy rachunkowości, potrafi efektywnie zarządzać majątkiem i finansami w gospodarstwie oraz racjonalnie oceniać inwestycje.

Posiada umiejętność przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego oraz do pracy i świadczenia usług w przetwórstwie owocowo-warzywnym, w bankach, urzędach gmin, agencjach państwowych działających na rzecz rolnictwa, firmach zajmujących się kształtowaniem terenów zieleni, w specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych, w tym wykorzystujących techniki z zakresu biotechnologii roślin, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i upowszechniających wiedzę ogrodniczą oraz instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni.

Specjalności: Ogrodnictwo z Marketingiem
Agroekologia i Ochrona Roślin
Bioinżynieria


PROGRAM KSZTAŁCENIA:

Przedmioty objęte planem studiów inżynierskich posiadają bogatą ofertę edukacyjną i podzielone są na następujące grupy:

Przedmioty kształcenia ogólnego Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
przedmioty humanizujące
technologia informacyjna
wychowanie fizyczne
język obcy
ochrona własności intelektualnej
agrometeorologia
biofizyka
chemia ogólna i nieorganiczna
mikrobiologia
botanika
chemia organiczna z biochemią
genetyka i hodowla roślin
gleboznawstwo
fizjologia roślin
biotechnologia roślin
ekologia i ochrona środowiska
pszczelnictwo
szkółkarstwo sadownicze
inżynieria produkcji
nasiennictwo
uprawa roli i żywienie roślin
fitopatologia i entomologia ogrodnicza
sadownictwo
warzywnictwo
rośliny ozdobne
dendrologia
podstawy sztuki ogrodowej
przechowalnictwo ogrodnicze
szkółkarstwo ozdobne
podstawy zielarstwa
ekonomika z marketingiem
geodezja i kartografia
technika ochrony roślin

Studia I stopnia stacjonarne obejmują łącznie 2233 godzin dydaktycznych. Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane są w wymiarze 273 godzin. Przedmioty podstawowe realizowane w wymiarze 520, a przedmioty kierunkowe w wymiarze 940 godzin. Seminarium dyplomowe i praca inżynierska obejmują 30 godzin. Praktyka zawodowa trwa 8 tygodni. Odrębność każdej specjalności nadają tzw. moduły specjalnościowe, które w wymiarze 290 godzin obejmują różne przedmioty, zależnie od wybranej specjalności. Moduły specjalnościowe realizowane są w semestrach VI-VII:

Ogrodnictwo z Marketingiem Agroekologia i Ochrona Roślin Bioinżynieria
kultury in vitro w ogrodnictwie
pielęgnacja terenów zieleni
wycena upraw ogrodniczych
zarządzanie w ogrodnictwie
biologia kwitnienia roślin ogrodniczych
praktikum z produkcji ogrodniczej
rośliny lecznicze
dekoracyjność i zastosowanie roślin zielnych
doniczkowe rośliny ozdobne
strategie marketingowe w ogrodnictwie
wybrane zagadnienia z sadownictwa
zoologia z ekologią zwierząt
choroby i szkodniki kwarantannowe i inwazyjne
proekologiczna uprawa roli i roślin
agroekologia
integrowane systemy ochrony roślin ogrodniczych
pestycydy i biologiczne skutki ich stosowania
biologia komórki
biologia rozwoju roślin
genetyka molekularna
inżynieria genetyczna
podstawy kultur in vitro
organizmy genetycznie modyfikowane
podstawy genomiki roślin
agrotechnika produkcji nasiennej


Plan studiów I stopnia — stacjonarne

  Plan studiów I stopnia — niestacjonarne


Specjalność: Ogrodnictwo z Marketingiem

Absolwent tej specjalności oprócz wszystkich umiejętności definiowanych przez kierunkowe efekty kształcenia dla Ogrodnictwa, potrafi samodzielnie zarządzać gospodarstwem ogrodniczym z zachowaniem zasad etyki ogrodniczej oraz z zastosowaniem nowych rozwiązań technicznych pozwalających na osiągnięcie wysokiej jakości produktów ogrodniczych dostosowanych do europejskich standardów.

Jest wszechstronnie przygotowany w trzech podstawowych gałęziach ogrodnictwa: sadownictwo i szkółkarstwo, warzywnictwo oraz rośliny ozdobne. Potrafi prowadzić gospodarstwo ogrodnicze w sposób efektywny z racjonalnym wykorzystaniem reguł marketingu, rachunkowości oraz zasad agrotechniki, warunkujących osiągnięcie wysokich standardów jakościowych produktów ogrodniczych zgodnych z wymogami Unii Europejskiej, przy zachowaniu niezdegradowanego środowiska przyrodniczego.


Specjalność: Agroekologia i Ochrona Roślin

Absolwent tej specjalności oprócz wszystkich umiejętności definiowanych przez kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Ogrodnictwo, jest przygotowany do prowadzenia produkcji ogrodniczej metodami bezpiecznymi dla środowiska i konsumenta (rolnictwo zrównoważone), posiada znajomość wymaganych aktów prawnych w tym zakresie, obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Absolwent ma wiedzę z zakresu biologii oraz ekologicznych aspektów występowania i rozwoju agrofagów, umie rozpoznać choroby roślin, szkodniki i chwasty oraz podejmować optymalne działania w celu ich zwalczania. Posiada umiejętności wykorzystania w produkcji ogrodniczej ważnych metod ochrony roślin przed agrofagami.

Ma wiedzę w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska rolniczego, zna przyczyny jego degradacji, możliwości zapobiegania oraz rekultywacji terenów zdegradowanych rolniczo i przyrodniczo. Rozumie potrzebę ochrony bioróżnorodności środowiska rolniczego, zna ogólne zasady i przepisy o kwarantannie w hodowli i wymianie produktów rolniczych obowiązujące w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Absolwent zdobywa uprawnienia do obrotu i stosowania środków ochrony roślin. Jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy w służbach fitosanitarnych, w jednostkach certyfikujących gospodarstwa rolnicze prowadzące integrowaną uprawę i ochronę roślin, w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jako kontroler obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin oraz w doradztwie rolniczym.


Specjalność: Bioinżynieria

Absolwent tej specjalności oprócz wszystkich umiejętności definiowanych przez kierunkowe efekty kształcenia dla Ogrodnictwa, dysponuje podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu biologii komórki, genetyki molekularnej i inżynierii genetycznej oraz biotechnologii i jej zastosowań we współczesnej hodowli roślin i nasiennictwie. Posiada umiejętności w posługiwaniu się metodami konwencjonalnymi i biotechnologicznymi doskonalenia roślin uprawnych.

Zna techniki: mikroskopowe, analiz molekularnych i modyfikacji genetycznych, kultur tkankowych, produkcji nasiennej oraz możliwości ich wykorzystania w laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych. Posiada wiedzę pozwalającą na pracę m.in. w firmach hodowlano-nasiennych oraz zajmujących się biotechnologią roślin, stacjach oceny odmian i inspekcji nasiennej.


Zadaniem powyższych modułów jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy zgodnej z zainteresowaniami studentów.

Moduły przypisane danym specjalnościom są również uzupełniane szeroką gamą przedmiotów do swobodnego wyboru, w dodatkowym wymiarze 150 godzin (studia stacjonarne) lub 80 godzin (studia niestacjonarne).

Ponadto, studenci każdej specjalności w ramach seminarium w wymiarze 30 godzin (studia stacjonarne) lub 18 godzin (studia niestacjonarne) nabywają umiejętności korzystania ze specjalistycznych danych bibliograficznych oraz konstruowania i pisania pracy dyplomowej w zakresie nauk rolniczych.


Studenci na każdej specjalności odbywają praktykę zawodową.

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Zakończeniem studiów I stopnia jest obrona pracy inżynierskiej.

Chcesz się dowiedzieć więcej?

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK