Biotechnologia

KIERUNEK STUDIÓW: BIOTECHNOLOGIA
Studia stacjonarne I stopnia

 

Liczba semestrów 7
Profil ogólnoakademicki
Dziedzina nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom inżynier
Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów
210
Łączna liczba godzin zajęć 2508
   

Zakres postępowania kwalifikacyjnego
Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona: poziom rozszerzony - biologia (waga 4) i poziom podstawowy lub rozszerzony - 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: chemii, matematyki.
Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, informatyczna, matematyczna.

Przedmioty obowiązkowe
matematyka z elementami statystyki; fizyka; biofizyka; chemia ogólna i fizyczna; chemia organiczna; biochemia; biologia komórki; anatomia i morfologia roślin; fizjologia roślin; genetyka ogólna; mikrobiologia ogólna; embriologia roślin; embriologia zwierząt; fizjologia zwierząt i człowieka z elementami anatomii; regulacja metabolizmu; biologia molekularna; inżynieria genetyczna; markery molekularne; genomika; mechanizmy regulacji ekspresji genów; immunologia; podstawy proteomiki; wirusologia; cytogenetyka roślin i zwierząt; kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt; transgenika roślin; transgenika zwierząt; inżynieria bioprocesowa; podstawy biotechnologii przemysłowej; analiza i diagnostyka mikrobiologiczna; enzymologia; mikrobiologia przemysłowa; biochemia żywności; technologie przemysłów fermentacyjnych; język obcy; technologia informacyjna; grafika inżynierska; podstawy bezpieczeństwa pracy i ergonomia; podstawy prawa; ochrona własności intelektualnej.

Przedmioty fakultatywne
ekonomika i zarządzanie we współczesnym przedsiębiorstwie; podstawy przedsiębiorczości; etyka w biotechnologii; filozofia przyrody; fizykochemia polimerów; podstawy nanotechnologii; podstawy technologii bioreaktorowej; zjawiska fizyczne w produkcji żywności; wybrane zagadnienia wymiany masy w układach biologicznych; biopolimery; genetyka populacji; genetyka drobnoustrojów; podstawy hodowli zwierząt podstawy ewolucjonizmu;; fizjologia stresu zwierząt; fizjologia stresu roślin; molekularne regulacje procesów fizjologicznych roślin; biologiczne bazy danych; elementy analizy bioinformatycznej; podstawy ekologii; azot w roślinie i środowisku; ekologia i metagenomika mikroorganizmów; histologia porównawcza zwierząt; podstawy anatomii funkcjonalnej zwierząt i człowieka; immunometabolizm zwierząt i człowieka; endokrynologia zwierząt i człowieka; narkotyki i halucynogeny – problemy uzależnień; wprowadzenie do analizy instrumentalnej; zasady postępowania ze zwierzętami doświadczalnymi; metody biotechnologiczne w ochronie środowiska; biologia i biotechnologia rozrodu zwierząt; biotechnologia roślin leczniczych; komórki macierzyste; transgenika zwierząt II; biotechnologia rozrodu ryb; indukcja bioróżnorodności z wykorzystaniem roślinnych kultur in vitro; kultury zwierzęce in vitro; immunologiczne i biotechnologiczne aspekty alergologii i wakcynologii; środki słodzące; żywność funkcjonalna; bioaktywne składniki żywności; technologia ‘zero-waste’ w produkcji i profilowaniu żywności; ocena jakości żywności; biopreparaty jako możliwość fortyfikowania produktów spożywczych; fermentowane produkty pochodzenia roślinnego; analiza sensoryczna produktów roślinnych; biotechnologia mleczarska; biotechnologiczne podstawy produkcji pieczywa; biotechnologia w produkcji pasz i żywieniu zwierząt; substancje dodatkowe w żywności; azjatyckie produkty fermentowane jako żywność funkcjonalna – produkcja tradycyjna i przemysłowa; bezpieczeństwo żywności I. systemy obowiązkowe; opracowanie nowych produktów żywnościowych; piwowarstwo domowe i specjalne; surowce kosmetyczne; ksenobiotyki.

Specjalność
biotechnologia stosowana

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe
Absolwent z tytułem zawodowym inżynier biotechnolog posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk biologicznych, technicznych i pokrewnych. Ma podstawową wiedzę z zakresu biotechnologii roślin, zwierząt i żywności oraz środowiska, w tym m.in. z mikrobiologii, biologii komórki, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, genetyki, biofizyki, biochemii, anatomii i fizjologii roślin i zwierząt, podstaw inżynierii bioprocesowej i biotechnologii przemysłowej, enzymologii, procesów fermentacyjnych, hodowli tkankowych, cytogenetyki a także z prawa, przedsiębiorczości i etyki w zakresie zagadnień związanych z biotechnologią. Potrafi posługiwać się podstawową aparaturą analityczną i diagnostyczną, zastosować oraz optymalizować standardowe metody wykorzystywane w inżynierii genetycznej, biotechnologii przemysłowej, diagnostyce mikrobiologicznej i molekularnej. Zna zasady funkcjonowania urządzeń technologicznych w przemyśle związanym z biotechnologią. Potrafi wykonać proste obliczenia projektowe z zakresu inżynierii bioprocesowej oraz pomiary podstawowych wielkości dla procesów jednostkowych w przemyśle spożywczym i pokrewnych. Potrafi prowadzić i określić aktywność czystych kultur mikrobiologicznych, wyizolować i określić aktywność preparatów enzymatycznych. Zdobyte kompetencje społeczne obejmują umiejętność dostosowania się do wymogów zespołu pracującego w laboratorium oraz zrozumienie odpowiedzialności w zakresie stosowania metod biotechnologicznych i produktów uzyskanych z ich pomocą.

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę i podstawowe umiejętności pozwalające na zdobycie uprawnień zawodowych potrzebnych do pracy np. w zawodzie analityka, diagnosty czy inspektora w zakresie działalności związanej z analityką i diagnostyką stosowaną w medycynie, farmacji, bioprocesach technologii produkcji żywności, hodowli roślin i zwierząt, gospodarce odpadami.
W programie studiów znaczące miejsce zajmuje kształcenie praktyczne i inżynierskie, nabywanie umiejętności w pracy w laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę i wykorzystujących współczesne techniki związane z biotechnologią roślin, zwierząt, żywności i środowiska. W trakcie kształcenia realizowane są praktyki w firmach biotechnologicznych i laboratoriach diagnostycznych w kraju i za granicą. Studenci uczestniczą w realizacji prac eksperymentalnych prowadzonych na Uczelni.

Możliwość zatrudnienia
Inżynier biotechnolog ma możliwość podjęcia pracy zawodowej w różnych działach produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, w ochronie zdrowia i ochronie środowiska naturalnego. Miejsce pracy stanowią laboratoria analityczne i diagnostyczne, laboratoria mikrobiologiczne, chemiczne, laboratoria diagnostyki medycznej, chemicznej, molekularnej, laboratoria farmaceutyczne i kosmetyczne, zakłady przemysłu spożywczego wykorzystujące procesy fermentacyjne i enzymatyczne, przedsiębiorstwa i instytucje realizujące zadania z zakresu hodowli i doskonalenia roślin i zwierząt, firmy wykonujące analizy genetyczne, molekularne i bioinformatyczne. Ponadto, urzędy administracji samorządowej i państwowej w zakresie zagadnień związanych z biotechnologią.


więcej o planach studiów

  Więcej o planach studiów

Wymiana międzynarodowa studentów — chcesz się dowiedzieć więcej?
Praktyki zawodowe — chcesz się dowiedzieć więcej?

W celu poszerzenia swoich zainteresowań, studenci mogą działać w Kole Naukowym Biotechnologów "Helisa", w ramach którego istnieją sekcje tematyczne m.in.: sekcja Biologii Molekularnej Roślin, sekcja Biotechnologii Zwierząt, sekcja Biotechnologii Żywności, sekcja Biotechnologii Środowiskowej, sekcja Botaniki i Fizjologii Roślin, sekcja Genomiki, sekcja Mikrobiologii, sekcja Wirusologiczna.

Zakończeniem studiów I stopnia jest obrona pracy inżynierskiej.

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK