Biotechnologia

STUDIA I STOPNIA — KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA

Studia I stopnia (inżynierskie, tryb stacjonarny) na kierunku Biotechnologia trwają 3,5-roku (7 semestrów). Kierunek studiów prowadzony jest w ramach umowy uczelnianej przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa wspólnie z Wydziałem Rolniczo-Ekonomicznym, Wydziałem Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Wydziałem Technologii Żywności.

Biotechnologia to ważna i nowoczesna gałąź nauki i przemysłu, która łączy różne dyscypliny naukowe. Metody biotechnologiczne stosuje się w medycynie, ochronie środowiska naturalnego, rolnictwie, jak również w wielu gałęziach przemysłu. Rozwój biotechnologii wymaga kształcenia specjalistów o wysokich kwalifikacjach. Dlatego nie bez powodu mówi się, iż Biotechnologia jest nowoczesnym i przyszłościowym kierunkiem, cieszącym się dużym zainteresowaniem młodzieży. Corocznie chęć studiowania zgłasza duża liczba absolwentów szkół średnich. Wiąże się to z dynamicznym rozwojem tej dziedziny zarówno pod względem tworzenia naukowych podstaw inżynierii genetycznej, jak i zastosowań w praktyce. Na rynki wielu krajów weszły już produkty żywnościowe i farmaceutyczne wytwarzane przy użyciu genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Poszerzają się możliwości zastosowania biotechnologii w medycynie, rolnictwie, ochronie środowiska i wielu innych dziedzinach życia.

Proces dydaktyczny Biotechnologii realizuje kadra naukowo-dydaktyczna zatrudniona w 40 jednostkach należących do 7 Wydziałów Uniwersytetu Rolniczego. Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową dysponującą nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną. Zajęcia prowadzone są również przez pracowników Instytutu Fizjologii Roślin PAN, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Nauczyciele akademiccy wykładający na Biotechnologii specjalizują się w różnych dziedzinach, współpracują z wieloma ośrodkami naukowymi i zakładami przemysłowymi w kraju i za granicą (Anglia, Niemcy, Holandia, Francja, USA).


STUDIA I STOPNIA — inżynierskie

Rodzaj studiów: Studia I stopnia to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku (7 semestrów). Studia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej (inżynierskiej) i egzaminem z przedmiotów kierunkowych. Absolwenci otrzymują tytuł inżyniera.
Profil studiów: ogólnoakademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk przyrodniczych
Forma: studia stacjonarne
Profil absolwenta: Celem studiów I stopnia na kierunku Biotechnologia jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczno-chemiczną oraz znajomością podstaw technologii w pracy zawodowej, a także samodzielnego pogłębiania wiedzy i publicznego jej prezentowania. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę ze szczegółowych dyscyplin składających się na biotechnologię, w szczególności: mikrobiologii, biologii komórki, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, genetyki, biofizyki, biochemii, anatomii i fizjologii roślin i zwierząt, podstaw inżynierii bioprocesowej, enzymologii, podstaw biotechnologii przemysłowej, hodowli tkankowych, cytogenetyki, prawa i etyki. Osoba legitymująca się dyplomem inżyniera biotechnologii ma możliwość podjęcia pracy zawodowej w różnego rodzaju laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny jako przedmiot badań, analityki, kontroli i diagnostyki. Absolwenci mogą również podejmować pracę zawodową w różnych działach produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, w ochronie zdrowia i środowiska naturalnego. Absolwenci I stopnia są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.
Specjalność: Biotechnologia Stosowana


PROGRAM KSZTAŁCENIA:

Przedmioty objęte planem studiów inżynierskich posiadają bogatą ofertę edukacyjną i podzielone są na następujące grupy:

Grupa treści podstawowych Grupa treści kierunkowych Przedmioty obowiązkowe
matematyka
fizyka
chemia ogólna i fizyczna
chemia organiczna
statystyka matematyczna
biofizyka
i inne
biologia komórki
biochemia
biologia molekularna
mikrobiologia ogólna
genetyka ogólna
inżynieria genetyczna i bioprocesowa
genomika
markery molekularne
kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt
transgenika roślin i zwierząt
podstawy biotechnologii przemysłowej
analiza i diagnostyka mikrobiologiczna
fizjologia zwierząt i człowieka z elementami anatomii
mikrobiologia przemysłowa
biochemia żywności
wirusologia
enzymologia
język obcy
podstawy prawa
podstawy bezpieczeństwa pracy i ergonomii
technologia informacyjna
grafika inżynierska
ochrona własności intelektualnej
 
 
 
 
Przedmioty do wyboru
ochrona środowiska
analiza instrumentalna
kultury roślinne i zwierzęce in vitro
genetyka populacji
genetyka drobnoustrojów
bioróżnorodność i ochrona zasobów genowych roślin i zwierząt
analiza produktów spożywczych
ocena jakości żywności
i inne

Studia I stopnia obejmują łącznie 2508 godzin dydaktycznych. Przedmioty obowiązkowe realizowane są w wymiarze 1920 godzin. Przedmioty do wyboru obejmują 420 godzin, inne obowiązkowe przedmioty kształcenia prowadzone są w łącznym wymiarze 168 godzin. Seminarium dyplomowe i praca inżynierska obejmuje 30 godzin. Praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie.


  Plan studiów I stopnia — stacjonarne

Biotechnologia to nie tylko wykłady, ale przede wszystkim ćwiczenia, na których studenci mają możliwość praktycznego opanowania wiedzy i zapoznania się z najnowszą aparaturą i sprzętem laboratoryjnym. Studenci samodzielnie wykonują m.in.: izolację i amplifikację DNA, oczyszczanie i elektroforezę białek, transformację bakterii i roślin, analizy mikrobiologiczne. Uczestniczą również w eksperymentach i badaniach naukowych prowadzonych w katedrach i zakładach Uniwersytetu Rolniczego. Dużym atutem zajęć dla studentów Biotechnologii są profesjonalnie wyposażone laboratoria oraz nowoczesna aparatura badawcza. Mogą również korzystać z dwóch pracowni komputerowych z dostępem do Internetu oraz z elektronicznych baz danych w Bibliotece Głównej.

W czasie studiów studenci odbywają 4 tygodniową praktykę zawodową w różnych firmach o profilu biotechnologicznym, gdzie mają możliwość zapoznać się z praktycznym wykorzystaniem wiedzy. Istnieje również możliwość wyjazdu na studia w ramach wymiany studentów (ERASMUS+) na inne uczelnie krajowe i zagraniczne. Studenci mogą studiować jeden lub dwa semestry w renomowanych uczelniach w Austrii, Norwegii, Belgii, Danii, Hiszpanii, Szwecji, Francji i innych.

Wymiana międzynarodowa studentów — chcesz się dowiedzieć więcej?
Praktyki zawodowe — chcesz się dowiedzieć więcej?

W celu poszerzenia swoich zainteresowań, studenci mogą działać w Kole Naukowym Biotechnologów "Helisa", w ramach którego istnieją sekcje tematyczne m.in.: genetyki molekularnej, biochemii, mikrobiologii, kultur in vitro, technologii fermentacji. Studenci w ramach działalności Koła przedstawiają swoje osiągnięcia naukowe na Sesjach Kół Naukowych i konferencjach. Ponadto przygotowują seminaria, zwiedzają placówki naukowe, firmy biotechnologiczne oraz laboratoria. Najaktywniejsi studenci otrzymują nagrody rzeczowe i pieniężne.

W celu poszerzenia swoich zainteresowań, studenci mogą działać w Kole Naukowym Biotechnologów "Helisa", w ramach którego istnieją sekcje tematyczne m.in.: genetyki molekularnej, biochemii, mikrobiologii, kultur in vitro, technologii fermentacji. Studenci w ramach działalności Koła przedstawiają swoje osiągnięcia naukowe na Sesjach Kół Naukowych i konferencjach. Ponadto przygotowują seminaria, zwiedzają placówki naukowe, firmy biotechnologiczne oraz laboratoria. Najaktywniejsi studenci otrzymują nagrody rzeczowe i pieniężne.

Zakończeniem studiów I stopnia jest obrona pracy inżynierskiej.

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK