Do pobrania

Wniosek o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej

Uznanie osiągnięć

Zmiana danych osobowych

Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

Rezygnacja ze studiów

Wpis na semestr po urlopie

Podanie o wznowienie studiów
Niniejszym informujemy, że wznowienie studiów następuje na uzasadniony wniosek osoby, która została skreślona z listy studentów. Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje Rektor po zasięgnięciu opinii właściwego dziekana. Ponieważ dziekan dokonuje wpisu studenta na właściwy semestr, rozpatrywane mogą być tylko i wyłącznie wnioski złożone przed rozpoczęciem semestru. Szczegółowe zapisy dotyczące wznowienia studiów znajdują się w regulaminie studiów  https://urk.edu.pl/zasoby/23/regulamin_studiow_2019.pdf

Wniosek studenta/doktoranta o zwolnienie z opłat za studia

Wzór podania sprawy różne

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK