KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Biotechnologia Ogrodnictwo Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

Misja Wydziału Ogrodniczego
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Ogrodniczy jest jednym z wydziałów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badania naukowe oraz kształcenie w zakresie ogrodnictwa na poziomie uniwersyteckim zapoczątkowane zostały pod koniec XIX wieku. Rozwijane były systematycznie w Katedrze Ogrodnictwa, aż w roku 1968 utworzony został samodzielny Wydział Ogrodniczy.

Podstawowym zadaniem Wydziału Ogrodniczego jest kształcenie studentów w obszarze nauki ogrodniczej, w zakresie nowoczesnej technologii produkcji sadowniczej, warzywniczej oraz roślin ozdobnych, a także projektowania i urządzania terenów zieleni, w powiązaniu z naukami podstawowymi. Proces kształcenia realizowany jest przy zachowaniu wysokich standardów edukacyjnych, podlega ciągłemu doskonaleniu i zmierza do osiągnięcia najlepszego poziomu, jaki obowiązuje w polskim i światowym środowisku akademickim. Działania te mają na celu przygotowanie absolwentów o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności praktycznych, a zarazem rozwijania ich kreatywności oraz potencjału intelektualnego. Nabyte kwalifikacje mają zapewnić dobrą pozycję i konkurencyjność na rynku pracy, zgodnie z jego oczekiwaniami i potrzebami.

Istotną działalnością Wydziału jest również aktywność na polu badań naukowych, zarówno stosowanych jak i podstawowych. Jest ona nakierowana na problematykę powiązaną bezpośrednio z produkcją ogrodniczą, a także biologią, genetyką, fizjologią, biochemią i biotechnologią oraz ochroną roślin. Działalność naukowa wnosi nowe wartości poznawcze do globalnej wiedzy o roślinach ogrodniczych, a nade wszystko służy rozwojowi polskiego sektora ogrodniczego. Studenci także rozwijają swoje zainteresowania badawcze w ramach studenckiego ruchu naukowego. Realizacja badań odbywa się w stacjach eksperymentalnych, umożliwiających prowadzenie doświadczeń polowych, nowoczesnych szklarniach i dobrze wyposażonych laboratoriach. Systematycznie rozwija się kadra badawcza, osiągając kolejne szczeble awansu naukowego i wysoką pozycję w aktywności publikacyjnej. Wydział promuje szeroko pojętą wiedzę i postęp w zakresie nauk ogrodniczych.

Niezwykle ważną wartością, którą Wydział kieruje się w swoich działaniach jest wychowanie młodzieży w duchu odpowiedzialności i przestrzegania powszechnie przyjętych zasad etycznych, z zachowaniem wolności myśli i kształtowaniem postaw mających na względzie dobro społeczne. Wypełnianie tej powinności we wspólnocie akademickiej profesorów i studentów odbywa się poprzez właściwy przykład zachowań, wzajemne dobre relacje i rozwijanie zainteresowań ponad zawodowych.

Wydział Ogrodniczy korzysta z długiej tradycji współpracy z ośrodkami naukowo-dydaktycznymi i badawczymi w kraju oraz za granicą, w celu poszerzania oferty edukacyjnej i podejmowania nowatorskich inicjatyw naukowych. Współpracą obejmuje również potrzeby praktyki ogrodniczej, wdrażając wyniki aplikacyjnych badań naukowych, a także doskonaląc umiejętności zawodowe studentów.

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału nr 129/2012/13 z dnia 8 kwietnia 2013 r.Strategia rozwoju Wydziału Ogrodniczego
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Działania strategiczne Wydziału wynikają bezpośrednio z jego misji. Są również spójne z przyjętą strategią rozwoju całej Uczelni. Stanowią one program działania, planowany lecz równocześnie elastyczny, obejmujący zasadnicze obszary funkcjonowania Wydziału, czyli dydaktykę i wychowanie, naukę oraz współpracę z sektorem gospodarczym. Wskazują również najważniejsze cele w zakresie zarządzania Wydziałem.

I. Dydaktyka i wychowanie

W zakresie kształcenia i wychowania celem strategicznym Wydziału jest przekazanie studentom nowoczesnej wiedzy naukowej i zawodowej oraz ukształtowanie kompetencji społecznych w zakresie ogrodnictwa i dyscyplin pokrewnych z uwzględnieniem biotechnologii oraz architektury krajobrazu. Podstawowy cel w obszarze kształcenia związany jest z dostosowaniem oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy przez tworzenie elastycznych programów nauczania, zapewniających mobilność kształcenia, indywidualizację systemu studiów, co pozwala na weryfikację przydatności istniejących i planowanych kierunków/specjalności.

Cele szczegółowe:
 1. Podnoszenie jakości kształcenia poprzez korzystanie w większym stopniu z pomocy wykładowców z innych uczelni, w tym zagranicznych, jednostek badawczych i instytutów.
 2. Doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz formy realizacji praktyk zawodowych.
 3. Podnoszenie aplikacyjnej wartości dyplomów, również poprzez współpracę z przedsiębiorcami.
 4. Pozyskanie interesariuszy zewnętrznych oraz włączenie ich w proces oceny efektów kształcenia poprzez określanie oczekiwanych umiejętności absolwentów, udział w egzaminach dyplomowych oraz wprowadzenie praktycznych przedmiotów, realizowanych we współpracy
  z interesariuszami.
 5. Zwiększenie atrakcyjności form kształcenia dzięki możliwości uzyskiwania przez studentów certyfikatów zrealizowanych szkoleń.
 6. Wzbogacanie i doskonalenie metody kształcenia - poszerzenie oferty kursów ze szczególnym uwzględnieniem technik kształcenia na odległość,
  w tym poprzez rozwój zajęć na platformach e-learningowych oraz z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 7. Unowocześnianie bazy dydaktycznej Wydziału.
 8. Rozszerzanie oferty kursów dla obcokrajowców.
 9. Zwiększenie mobilności międzynarodowej studentów oraz pracowników.
 10. Monitorowanie karier absolwentów Wydziału.

II. Nauka

Wydział stawia sobie za cel utrzymanie pozycji regionalnego lidera w dziedzinie nauk ogrodniczych. Kierunki prowadzonych badań będą odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony podmiotów gospodarczych, wpisując się jednocześnie w strategię rozwoju na poziomie regionu, kraju i Unii Europejskiej. Wydział dąży do rozbudowy infrastruktury badawczej oraz wspiera wykorzystanie najnowszych metod, umożliwiając prowadzenie badań naukowych cechujących się dużą wartością poznawczą i potencjałem aplikacyjnym. Szczególny nacisk położony będzie na badania w zakresie zrównoważonej produkcji ogrodniczej, biotechnologii roślin, ekologii, ochrony roślin i środowiska, sztuki ogrodowej, architektury krajobrazu i terapii ogrodniczej.

Cele szczegółowe:
 1. Udoskonalanie metod integrowanej i ekologicznej produkcji ogrodniczej.
 2. Podnoszenie jakości owoców, warzyw, ziół, roślin ozdobnych i produktów pszczelich.
 3. Zwiększanie w roślinach zawartości substancji korzystnych dla zdrowia człowieka.
 4. Wykorzystanie metod biotechnologicznych dla tworzenia i rozmnażania udoskonalonych odmian roślin użytkowych o wysokiej jakości, przystosowanych do uprawy w systemie zrównoważonego rolnictwa.
 5. Zastosowanie metod biotechnologicznych do rekultywacji i bioremediacji terenów zdegradowanych działalnością człowieka.
 6. Ochrona rzadkich i chronionych gatunków polskiej flory, monitoring wybranych gatunków na stanowiskach naturalnych i zagrożonych działalnością człowieka, ocena struktury populacji i jej zmian w przypadku gatunków zagrożonych wyginięciem.
 7. Zachowanie różnorodności biologicznej.
 8. Wprowadzanie nowoczesnych metod kształtowania i pielęgnacji terenów zieleni.

III. Współpraca z sektorem gospodarczym

Jest ważnym elementem działalności Wydziału, zmierzającym do osiągnięcia trwałych i partnerskich więzi z otoczeniem gospodarczym. Głównym celem współpracy z gospodarką, w szczególności z organizacjami, instytucjami i gospodarstwami ogrodniczymi w całym kraju, a zwłaszcza w regionie Polski południowej, jest transfer wyników badań naukowych do praktyki, oraz świadczenie usług doradczych i edukacyjnych.

Cele szczegółowe:
 1. Opracowanie i podejmowanie różnorodnych form wdrażania nowatorskich badań do szeroko rozumianego sektora ogrodniczego, dla podnoszenia efektywności i innowacyjności gospodarowania.
 2. Stworzenie mechanizmów do większego wykorzystania wiedzy i doświadczenia kadry Wydziału w realizacji szkoleń, kursów i warsztatów adresowanych do środowiska ogrodniczego.
 3. Rozpoznanie i poszerzenie oferty programowej wszystkich poziomów studiów do oczekiwań gospodarki oraz rynku pracy.

IV. Zarządzanie Wydziałem

Istotnym warunkiem realizacji zamierzonych celów strategicznych będzie doskonalenie systemu zarządzania na poziomie Wydziału. Działania zmierzać będą do zapewnienia pracownikom i studentom odpowiednich warunków pracy i nauki. Koncentrować się będą na modernizacji bazy materialnej oraz dbałości o prawidłowy rozwój kadry naukowej.

Cele szczegółowe:
 1. Realizowanie planów inwestycyjnych i remontowych unowocześniających infrastrukturę techniczną Wydziału.
 2. Dostosowywanie zaplecza naukowo-badawczego, wyposażenia aparaturowego, funkcjonowania stacji doświadczalnych, do wymogów współczesnej nauki.
 3. Prowadzenie przejrzystej polityki kadrowej, spójnej z prowadzoną działalnością dydaktyczną i naukowo-badawczą.
 4. Kształtowanie przyjaznego klimatu pracy, zapewniającego właściwy i harmonijny rozwój kadry.
 5. Budowanie systemu motywacji nauczycieli akademickich i pracowników technicznych, służącemu bardziej efektywnej pracy.

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału nr 144/2012/13 z dnia 6 maja 2013 r.

 

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel./fax. 12 662 52 66, 2009-2017     Polityka cookies