Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin

 

Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin (KBFiOR) została powołana jako odrębna jednostka badawczo-dydaktyczna Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie dnia 1 września 2019 roku w wyniku połączenia Zakładu Botaniki i Fizjologii Roślin Instytutu Biologii Roślin i Biotechnologii z Katedrą Ochrony Roślin. Działalność badawcza pracowników związana jest z realizacją aktualnych potrzeb w skali lokalnej, regionalnej bądź globalnej, natomiast przedmiotem badań są rośliny dziko rosnące i liczne gatunki użytkowe zielne oraz drzewiaste. Pracownicy biorą udział w projektach zarówno w zakresie badań podstawowych, jak i nauk stosowanych. Tworzą grupy badawcze, które podejmują się opracowania innowacyjnych projektów aplikacyjnych. Praca badawcza prowadzona jest w powiązaniu z misją dydaktyczną, a związane z określoną tematyką badawczą prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie prowadzone są w laboratoriach, pracowniach, boksach szklarniowych KBFiOR, Hali Wegetacyjnej UR, Terenowej Stacji Doświadczalnej w Mydlnikach, a także w sadzie, szkółce drzew sadowniczych i winnicy Stacji Doświadczalnej w Garlicy Murowanej koło Krakowa. 

DYDAKTYKA

Pracownicy Katedry czynnie uczestniczą w procesie kształcenia studentów macierzystego Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa, a także prowadzą kursy na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym oraz na kierunkach dostępnych dla studentów spoza naszego kraju: Environmental and Plant Biotechnology, International Master of Horticultural Sciences, studentów korzystających z europejskiego programu Erasmus + oraz są promotorami licznych prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich. Biorą czynny udział w pisaniu prac o charakterze popularnonaukowym i przygotowywaniu wystąpień ustnych o tym charakterze. Ponadto, prowadzą szkolenia branżowe z zakresu ochrony roślin dla grup producentów, przykładowo, KBiFR posiada bogatą kolekcję owadów oraz powodowanych przez nie uszkodzeń wykorzystywaną w celach szkoleniowych. Pracownicy aktywnie uczestniczą w pracach Redakcji krajowych czasopism o zasięgu międzynarodowym które są wydawane w języku angielskim i znajdują się na liście Journal Citation Reports: czasopisma Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (PTNO) Folia Horticulturae, udzielają się także w redagowaniu czasopisma Polish Journal of Environmental Studies

KIERUNKI BADAŃ

Realizowana problematyka badawcza obejmuje następujące zagadnienia:


♦ Dokumentacja zmian w szacie roślinnej pod wpływem antropopresji

♦ Optymalizacja testów toksykologicznych, m. in. elektroforezy poszczególnych komórek (testu kometowego) w celu ich wykorzystania w ekotoksykologii roślin

♦ Prace eksperymentalne dotyczące efektywności regeneracji roślin dziko rosnących oraz użytkowych z protoplastów, komórek i organów m. in. w obecności związków biologicznie czynnych

♦ Rozmnażanie in vivo oraz in vitro szeregu rzadkich lub zagrożonych gatunków z zamiarem ich docelowego wprowadzenia w warunki naturalne

♦ Zastosowanie innowacyjnych technologii rekultywacji i  fitoremediacji zanieczyszczonych matryc środowiskowych oraz biomonitoring środowiska przy użyciu porostów i roślin

♦ Prowadzenie prac rozwojowych wspomagających bioróżnorodność florystyczną, a zarazem faunistyczną, oraz pozwalających na usuwanie zanieczyszczeń z terenów miejskich oraz przyległych terenów podmiejskich i obszarów wiejskich

♦ Badanie tolerancji organizmów na zróżnicowane biotyczne (wirusy i inne agrofagi, patogenne oraz niepatogenne  dla roślin bakterie, grzyby) i abiotyczne czynniki stresowe (stres świetlny, pierwiastki śladowe, zasolenie, stres wodny: susza/hipoksja i obniżona zawartość tlenu w podłożu/ pożywce)

♦ Określenie reakcji fizjologicznych ważnych grup roślin użytkowych głównie nakierowane na uzyskanie linii wykazujących podwyższony stopień odporności na biotyczne lub/i abiotyczne czynniki stresowe

♦ Badania z zakresu wirusologii roślin, głównie w aspekcie opracowania metod zwiększenia odporności populacji/linii gatunków użytkowych na choroby wirusowe i identyfikację nieznanych dotychczas w Polsce sprawców wiroz, opracowanie protokołów odwirusowania materiału roślinnego - głównie z zastosowaniem  metod kultur tkankowych

♦ Prowadzenie oceny szkodliwości poszczególnych czynników patogennych na rośliny, określenie wpływu stosowania zabiegów agrotechnicznych lub/i chemicznych na stan zdrowotny roślin uprawnych, weryfikacja efektywności metod zwalczania ważniejszych gospodarczo chorób roślin uprawnych

  Doskonalenie metod integrowanej ochrony roślin

♦ Opracowanie bezpiecznych dla środowiska naturalnego i człowieka metod ochrony roślin warzywnych, zielarskich, sadowniczych i ozdobnych, bądź ich doskonalenie

♦ Analiza wpływu doświetlania roślin światłem diodowym (LED) na procesy fizjologiczne oraz parametry związane z wysoką wartością biologiczną plonu

♦ Doskonalenie fizjologicznych metod oceny produktywności i jakości plonu roślin ogrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem metabolizmu azotanów

♦ Prowadzenie badań z zakresu taksonomii i ekologii owadów pożytecznych, mszyc, wciornastków oraz innych ważnych gospodarczo szkodników roślin

 

Katedra aktualnie współpracuje z następującymi jednostkami naukowymi i firmami:

♦ Instytut Biologii SGGW

♦ Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

♦ Instytut Fizjologii Roślin PAN

♦ Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

♦ Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

♦ Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie

♦ Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

♦ Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej

♦ Państwowy Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  

♦ Intitutio de Biologia Molecular y Cellular de Plantas (IBMCP), Universitat Poletiecnica de Valencja (Hiszpania)

Botanical Garden and Centre For Plant Research, University of British Columbia, Faculty
of Land and Food Systems, British Columbia, Vancouver (Kanada)

♦ Universität für Bodenkultur, Wien (Austria)

♦ Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A. w Bukownie,  

♦ Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

♦ QA Solutions sp. z o. o.

♦ Firma Amplus

♦ Biomantis  sp. z o. o.

♦ Spółka PXM Marek Żupnik

♦ Walberton Nursey LLP (Wielka Brytania)

 

Pracownicy należą do Towarzystw Naukowych, takich jak:

♦ Polskie Towarzystwo Botaniczne (PTB)

♦ Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej (PTBER)

♦ Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych (PTNO)

♦ Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne (PtFit)

♦ Centrum Rekultywacji i Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych (RRCTZ) w ramach Autostrady Technologii i Innowacji (IATI)

♦ International Phytotechnology Society

♦ Society of Economic Botany

 

Infrastruktura Katedry Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin obejmuje m. in. następujące pracownie i laboratoria badawcze:

Pracownia kultur in vitro do prac sterylnych z komorami z laminarnym przepływem powietrza, przygotowalnia pożywek z niezbędną aparaturą (chłodziarko-zamrażarki, pH-metry, wagi analityczne, pompy próżniowe, mieszadła magnetyczne, autoklawy); pomieszczenie wzrostowe z regulowanym czasem oświetlenia i temperaturą, zestawy pomp i  bioreaktorów do uprawy roślin w systemie okresowego zanurzania. Realizowane badania: Programy selekcji in vitro, Mikrorozmnażanie roślin użytkowych oraz rzadkich dziko rosnących gatunków i ich jakościowa ocena; Kultywacja protoplastów oraz komórek, tkanek, organów wytwarzających wartościowe metabolity; Badanie efektywności organogenezy w kulturach prowadzonych na pożywkach wzbogaconych związkami biologicznie czynnymi; Udoskonalenie metodyki kultywacji wybranych przedstawicieli Brassicaceae, Fabaceae, Caryophyllaceae, Droseraceae, Geraniaceae, Thymeleaceae, Liliaceae, Orchidaceace.

Laboratorium analityczne wyposażone m. in. w system do oczyszczania wody Millipore Direct-Q 3, wagi analityczne, wirówki Hettich Rotina 380R, spektrofotometr UV-VIS Hitachi U-2900, spektrofotometr VIS Thermo Scientific Genesis 10vis, HPLC Shimadzu z detektorem RF i DAD, jonometr Orion 920A, miernik pH Unicam 9460, miernik Elmetron CPC-501, system do elektroforezy i transferu białek (BioRad). Realizowane badania: Fitoremediacja podłoży i systemów wodnych; Określenie aktywności antyoksydacyjnej materiału w zależności od przynależności systematycznej, czynników glebowo-klimatycznych i sposobu uprawy; fizjologiczne i biochemiczne skutki ubocznego, bezpośredniego i następczego oddziaływania pestycydów na rośliny uprawne

Pracownia serologiczno-wirusologiczna w pełni wyposażona. Realizowane badania: doskonalenie testów genotoksyczności; programy odwirusowania materiału roślinnego; diagnostyka wirusologiczna; identyfikacja wirusów roślinnych z wykorzystaniem ich właściwości serologicznych i biologicznych; opracowanie metod zwiększenia odporności wybranych gatunków użytkowych na choroby wirusowe

Ponadto w Katedrze funkcjonują: Pracownia histochemiczna i mikroskopowa, Przeszczepialnia i laboratoria fitopatologiczne, Pracownia entomologiczna, Pracownia ekologiczna i zielnik dydaktyczny. Do jednostki należą również boksy szklarniowe i poletka doświadczalne w ramach kompleksu szklarniowego Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa (WBiO) i przyległej infrastruktury oraz Stacja Dydaktyczno-Badawcza Katedry Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin w Mydlnikach (ul. Balicka 235, 30-149 Kraków)

 

adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Ewa Hanus-Fajerska, prof. URK


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 403
telefon: 12 662 51 99
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 539
telefon: 12 662 52 54
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. Joanna Augustynowicz, prof. URK


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 409
telefon: 12 662 52 07
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Alina Wiszniewska, prof. URK


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 405
telefon: 12 662 52 01
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Renata Wojciechowska, prof. URK


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 410
telefon: 12 662 52 08
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Anna Kołton, prof. URK


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 412
telefon: 12 662 52 11
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Barbara Tokarz, prof. URK


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 406
telefon: 12 662 52 02
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Krzysztof Tokarz, prof. URK


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 406
telefon: 12 662 52 02
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Zbigniew Gajewski


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 407
telefon: 12 662 52 03
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Jacek Nawrocki


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 505
telefon: 12 662 52 62
fax: 12 662 52 57
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Barbara Nowak


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 402
telefon: 12 662 51 98
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Maria Pobożniak


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 506
telefon: 12 662 52 58
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 504
telefon: 12 662 53 76
fax: 12 662 52 57
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Iwona Kamińska


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 405
telefon: 12 662 52 05
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Aleksandra Koźmińska


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 537
telefon: 12 662 52 55
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Ewa Sitek


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 407
telefon: 12 662 52 03
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr Piotr Stolarczyk


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 407
telefon: 12 662 52 03
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr inż. Wojciech Makowski


adres: al. 29 listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 411
telefon: 12 662 52 09
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr Piotr Strzetelski


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 538
telefon: 12 662 52 10
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr inż. Piotr Dańda


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 408
telefon: 12 662 52 04
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr inż. Paulina Lalewicz


adres: al. 29 listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 529
telefon: 12 662 52 57
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

inż. Cezary Kruszyna


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 411
telefon: 12 662 52 09
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

 

PUBLIKACJE

Link do repozytorium publikacji:  https://repo.ur.krakow.pl/

e-mail: kbfior@urk.edu.pl
tel.: 12 662 52 09
 
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK