Lipiec 2020
Udostępnij:

Domy studenckie 2020/21 zima


 

DOMY STUDENCKIE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021  

dla studentów I roku studiów kierunków: 

Biotechnologia, Ogrodnictwo, Sztuka Ogrodowa,  

Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych 

Wnioski o przyznanie miejsc  w domach studenckich na rok akademicki 2020/21 należy przesłać drogą pocztową do dnia 31.08.2020 (decyduje data stempla pocztowego) 

na adres:  

Dziekanat Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa 

Al. 29 Listopada 54 

31-425 Kraków 

pok. D9  

 

Wniosek można też dostarczyć wraz z dokumentami składanymi podczas  rekrutacji

 

Wniosek o przyznanie miejsca w akademiku jest dostępny na stronie:

 

https://pomocmaterialna.urk.edu.pl/domy_studenckie.html

 

Informujemy, że w celu uproszczenia procedur składania dokumentów na rok akademicki 2020/21 nie jest wymagane udokumentowanie dochodów na członka rodziny. Student w formie oświadczenia podaje kwotę dochodu netto na wniosku (łącznie dochody opodatkowane i nieopodatkowane członków rodziny za ostatni rok podatkowy) i nie dołącza już do wniosku dokumentów potwierdzających dochód.

 

Na wniosku należy bezwzględnie podać:  

·       kierunek studiów 

·       dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym,  

·       PESEL,  

·       numer kontaktowy i adres e-mail,  

·       odległość miejsca zamieszkania od uczelni wyrażoną w km oraz czas dojazdu do uczelni w minutach  

·       osoby wchodzące w skład rodziny (wpisać w tabelę we wniosku) 

·       dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie oraz dochody łączne wszystkich członków rodziny 

·       inne ważne informacje: np. niepełnosprawność, sieroctwo, choroby przewlekłe (o ile dotyczy to wnioskodawcy) 

Informacje podane we wniosku muszą być rzetelne dlatego poniżej znajdą Państwo się kilka informacji pomocnych podczas wyliczania dochodu w rodzinie studenta: 

1. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta oblicza się sumując dochody roczne członków rodziny studenta, a następnie dzieląc je przez liczbę miesięcy w roku kalendarzowym i liczbę osób w rodzinie studenta·          

2. Przy ustalaniu wysokości dochodu uwzględnia się dochody osiągane przez: studenta, małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek; rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek  

3. Dochody niepodlegające opodatkowaniu wliczane do dochodu w rodzinie studenta to m.in.:

 

§     alimenty na rzecz dzieci,  

§     świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zaliczka alimentacyjna 

§     kwoty otrzymane na podstawie art. 27 f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

§     świadczenie rodzicielskie (nie świadczenia rodzinne!)  

§     zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o ubezpieczeniach społecznych 

§     zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.  

§     stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej. 

§     stypendia doktoranckie i habilitacyjne,  

§     kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,  

§     należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, 

§     dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,  

§     świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,  

§     dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej,  pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczy-pospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne 

§     renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  

§     dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego 

§     w przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne wlicza się również dochód z gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się - na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego ogłaszanego w każdym roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, na który ma być przyznane świadczenie.

 

§     w przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

 

Pełny wykaz dochodów niepodlegających opodatkowaniu oraz szczegółowe zasady i sposób obliczania dochodu studenta znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (załączniki 4,5,8)

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR