KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Biotechnologia Ogrodnictwo Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

STUDIA II STOPNIA — KIERUNEK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Kierunek studiów Architektura Krajobrazu jest prowadzony na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji łącznie z Wydziałem Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Szczegółowe informacje
nt. kierunku na stronie WIŚiG

Studia II stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym, trwają 1,5 roku i kończą się obroną pracy dyplomowej. Uzyskany tytuł — magister inżynier architekt krajobrazu.

Program kształcenia na II stopniu studiów obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe w zakresie: historii i teorii kształtowania przestrzeni oraz w zakresie socjologii i psychologii środowiskowej, planowania przestrzennego, kształtowania krajobrazu miast, kształtowania krajobrazu obszarów wiejskich, ochrony krajobrazu, inżynierii krajobrazu, systemów informacji przestrzennej i in. oraz do wyboru: m.in. rośliny zielne w ekosystemach miejskich, techniki prezentacyjne, techniki cyfrowe w projektowaniu, lekkie konstrukcje ogrodowe, delimitacja zabytkowych założeń parkowych i ogrodowych, aranżacja ogrodów botanicznych i arboretów, ochrona i rewitalizacja obszarów zurbanizowanych i inne.

Studenci na kierunku Architektura Krajobrazu zapoznają się z obsługą wielu programów komputerowych, m.in. AutoCAD, Revit, AutoCAD 3d, Autodesk 3ds Max, Sketchup, 3ds Max, Artlantis, Quantum GIS, ArcGIS, TerraScan, MikroMap i inne.Urszula Pacyga: Projekt rewaloryzacji przestrzeni publicznej centrum miasta Zakopane z uwzględnieniem najcenniejszych wartości przyrodniczych i kulturowych.
Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. arch. Tatiany Tokarczuk, Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu, Kraków 2014


Integralną częścią studiów II stopnia są ćwiczenia terenowe oraz praktyki zawodowe realizowane w ilości 90 godzin.

Absolwent uzyskuje umiejętności klasycznego i komputerowego dokumentowania i projektowania elementów krajobrazu oraz przygotowanie do współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formy krajobrazu. Posiada wiedzę w zakresie przyrodniczych, ekonomicznych, technicznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania krajobrazem. Otrzymuje przygotowanie do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, a także w szkolnictwie — po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.Katarzyna Knapik: Projekt koncepcyjny rewitalizacji Osi Zielonej w Tychach.
Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. arch. Leszka Byliny, Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu, Kraków 2014


Absolwenci Architektury Krajobrazu znajdują zatrudnienie w: pracowniach projektowych, pracowniach konserwacji zabytków i ochrony środowiska, firmach konsultingowych, firmach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, firmach developerskich i wykonawczych, urzędach administracji publicznej, administracji parków narodowych i krajobrazowych, wojewódzkich biurach geodezji i terenów rolnych oraz ich oddziałach jak również w szkolnictwie zawodowym.


Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel./fax. 12 662 52 66, 2009-2017     Polityka cookies