KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Biotechnologia Ogrodnictwo Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

STUDIA I STOPNIA — KIERUNEK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Kierunek studiów Architektura Krajobrazu jest prowadzony na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji łącznie z Wydziałem Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Szczegółowe informacje
nt. kierunku na stronie WIŚiG

Studia I stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym, trwają 3,5 roku i kończą się obroną pracy dyplomowej. Uzyskany tytuł — inżynier architekt krajobrazu.

Program kształcenia na I stopniu studiów obejmuje przedmioty podstawowe (matematyka, geometria wykreślna, biologia roślin, ekologia, historia sztuki i dziedzictwo kulturowe, ochrona środowiska przyrodniczego, bioróżnorodność, struktury wizualne, podstawy geodezji i kartografii), kierunkowe (rysunek i rzeźba, fizjografia, gleboznawstwo, szata roślinna i fauny, budownictwo, instalacje budowlane i materiałoznawstwo, historia sztuki ogrodowej, grafika inżynierska, zasady projektowania krajobrazu, projektowanie obiektów architektury krajobrazu, budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu oraz prawo, ekonomia i zarządzanie, fitosocjologia, rośliny użytkowe w ogrodach ozdobnych, projektowanie: małej architektury, roślinnych struktur ogrodowych, ogrodów przydomowych, rekreacja w krajobrazie, rewitalizacja krajobrazu, rewaloryzacja ogrodów historycznych i in.) oraz wiele przedmiotów do wyboru.

Studenci na kierunku Architektura Krajobrazu zapoznają się z obsługą wielu programów komputerowych, m.in. AutoCAD, AutoCAD 3d, Sketchup, 3ds Max, Quantum GIS, ArcGIS, TerraScan, MikroMap i inne.Patrycja Chojecka: Projekt koncepcyjny cmentarza przykościelnego i otoczenia drewnianego kościoła pod wezwaniem św. Leonarda w Lipnicy Murowanej.
Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Piotra Murasa, prof. UR, Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu, Kraków 2014


Integralną częścią studiów I stopnia są ćwiczenia terenowe oraz praktyki zawodowe realizowane po 4 i 6 semestrze (łącznie 8 tygodni).

Absolwent uzyskuje umiejętności klasycznego i komputerowego dokumentowania i projektowania elementów krajobrazu oraz przygotowanie do współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formy krajobrazu. Posiada wiedzę w zakresie przyrodniczych, ekonomicznych, technicznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania krajobrazem. Otrzymuje przygotowanie do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, a także w szkolnictwie — po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.Renata Kowalczyk: Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu wokół obiektu sportowego "Skocznia Wielka Krokiew" w Zakopanem.
Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. arch. Leszka Byliny, Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu, Kraków 2014


Absolwenci Architektury Krajobrazu znajdują zatrudnienie w: pracowniach projektowych, pracowniach konserwacji zabytków i ochrony środowiska, firmach konsultingowych, firmach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, firmach developerskich i wykonawczych, urzędach administracji publicznej, administracji parków narodowych i krajobrazowych, wojewódzkich biurach geodezji i terenów rolnych oraz ich oddziałach jak również w szkolnictwie zawodowym.


Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel./fax. 12 662 52 66, 2009-2017     Polityka cookies